مدیر مسئول
محمد باقر واصف
آدرس
قم، خيابان امام، مقابل كوي 63
خلاصه کتاب
بخش نخست كتاب ايل پاپي كه نام، نما، پيشينه، نام گرفته است به پنج فصل تقسيم مي گردد. در فصل نخست با عنوان «نام و ويژگي هاي عمومي و اجتماعي ايل پاپي » واژه ي پاپي از نگاه مهاني لفظي و تفسيري به تفصيل بيان شده و در قسمت دوم آن ويژگي هاي اجتماعي چون جمعيت، گويش، دين و مذهب نگرش و خصوصيات كلي مردم آن، سواد و تعليم و تربيت و مشاهير و برجستگان اين ايل به اختصار شرح داده شده است. فصل دوم در دو قسمت، اوضاع جغرافيايي و طبيعي و ويژگي هاي اقتصادي را مورد بررسي و تحقيق قرار داده است. فصل سوم با عنوان آداب و فرهنگ نگاهي مختصر به آداب و رسم هاي مرسوم و متداول در ميان ايل پاپي دارد. در فصل چهارم تاريخ و رويدادهاي تاريخي و در فصل پنجم آثار باستاني و تاريخي ايل و بخش پاپي به تفصيل بيان شده است.

ايل پاپي1 ( جلد چهارم)

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست