مدیر مسئول
احمد صبوري
آدرس
خ. امامزاده ابراهيم، ك. هشتم، پ. 11
خلاصه کتاب
يكي از ادله اثبات حكم شرعي نزد اصوليين اماميه عقل مي باشد. زيرا براي اثبات احكام شرعي فرعي چهار دليل ذكر نموده اند كه عبارتند از كتاب، سنت، اجماع، عقل. جهت توضيح و تبيين محل بحث كتاب، مولف(ره) چند مسئله را يادآور مي شود: اول ـ گاهي عقل بر نيكو بودن عملي شرعاً و يا حكم به لزوم آن شرعاً حكم مي كند و يا به لازم الترك بودن آن نزد شرع مقدس حكم صادر مي كند حال صحبت در اين است آيا بواسطه حكم صادره از عقل، حكم شرعي نيز ثابت مي گردد يا خير؟ دوم آنكه عقل بعد از ادراك حسن افعال و قبح اشياء و يا لزوم فعل و يا ترك آن به هر طريقي كه آنرا درك كند آيا قادر است حكم كند به اينكه نزد شارع نيز امر چنين است؟

تبيين المقاصد (شرح فارسي بر اصول فقه)

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست