مدیر مسئول
احمد صبوري
آدرس
خ. امامزاده ابراهيم، ك. هشتم، پ. 11
خلاصه کتاب
اين كتاب از مولفات مير سيد شريف، سيد علي بن محمد بن علي حسيني حنفي جرجاني استرآبادي است. نويسنده از علماي بزرگ و حكما و ادبا و متكلمان بنام است كه به دقت نظر و تحقيق شهرت دارد و در رشته هاي مختلف علوم اسلامي خصوصاً زبان و ادبيات عرب، منطق، كلام، تفسير، صاحب اثر بوده، اما اشتهارش بيشتر در ادبيات و كلام است. عالمان دين به تحقيقات اين علامه ي سترك با توجه و دقت مي نگرند و همين دقت نظر توأم با ايجاز و سلاست، نويسنده مزبور، «كبري» را جاويد كرده است و هنوز هم كه قرن ها از تاريخ و تاليف آن مي گذرد، در پاره اي از جوامع علمي از كتب معمول درسي است و شهرت فوق العاده اي در بين طالبان منطق دارد. اين كتابچه ضمن آنكه در «جامع المقدمات» از صفحه 170 تا 184 چاپ شد، بارها به طور مستقل نيز به طبع رسيده است. تا كنون نويسندگان بسياري مانند ابراهيم بن محمد بن عربشاه، سيد ابوالبقاء ين عبدالباقي، حسين قزاوي و ... بر كتاب «كبري» شرح زده اند.
فهرست

پيشخواني
محسوس و معقول
تصور و تصديق
اقسام قضيه
اجزاء قضيه
ضروري و نظري
فكر
معرّف و حجّت
دلالت و وضع
اقسام دلالت
دلالت مطابقت
دلالت تضمن و التزام
حقيقت و مجاز
مفرد، مشترك،‌ مترادفان، متباينان
مركّب و انواع مفرد
اقسام مفرد و مركّب
خبر و انشاء
كلّي ـ جزئي (حقيقي و اضافي)
كليات خمس
1. نوع حقيقي
2. جنس
جنس قريب و بعيد
عالي ـ سافل ـ متوسط
3. فصل قريب و بعيد
نوع اضافي
4. عرض خاص
5. عرض عامّ
معرّفات
حدّ و رسم
قضايا
اقسام قضيه
اجزاء قضيه
انواع قضيه به اعتبار موضوع
محصّله و معدوله
عكس مستوي
نقيض
اقسام قضيه متصله
اقسام قضيه منفصله
اقسام حجت (قياس ـ استقراء ـ تمثيل)
قياس
انواع قياس (اقتراني و استثنايي)
اجزاء قياس اقتراني و شكل اوّل
ضرورب شكل اوّل
شكل دوم و ضروب آن
شكل سوم و ضروب آن
قياس استثنائي اتصالي و انفصالي

الكبري في منطق

  • نویسنده : شريف جرجاني ميرسيد
  • فصل چاپ : بهار
  • سال چاپ : 1374
  • قطع کتاب : رقعی
  • چاپخانه سپهر
  • تیراژ 2000 نسخه
  • تعداد صفحه : 72صفحه
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست