مدیر مسئول
محمد رضا ابراهيم زاده قمي
آدرس
خيابان آذر ، مجتمع تجاري سعدي ، پلاك 20
فهرست
class="divfehrestketab">
فهرست مطالب
سخن با شما
آشنايي با مفاهيم بالا و پايين ، پهلو ، بين
مفاهيم زير ، رو
مفاهيم داخل ، خارج
مفاهيم وسط ، عقب ، جلو (كنار)
مفاهيم راست و چپ
آزمون علمي شماره 1
مفاهيم خط باز و خط بسته
داخل ، خارج و روي يك خط بسته
دسته بندي اشيا با خصوصيات مشترك
آزمون علمي شماره 2
دسته بندي با چند خط بسته
دسته بندي اشياي شبيه هم
رنگ آميزي
تناظر يك به يك
تشخيص مجموعه دو تايي و سه تايي
آزمون علمي شماره 3
رنگ آميزي "برانگيختن قوّه ي تخيّل"
معرفي نماد 2
معرفي نماد 3
شناخت عدد 3
تشخيص عدد 2 و عدد 3
تناظر يك به يك بين مجموعه هاي 5 عضوي با هم و ...
تشخيص دسته 1 و 5 عضوي
آزمون علمي شماره 4
معرفي نماد يك
معرفي نماد 5
معرفي نماد 4
تمرين براي تشخيص اعداد
تشخيص عدد هر دسته و تمرين نوشتن 4 و 5
بالا بردن دقّت
آزمون علمي شماره 5
تقارن
آشنايي شدن با مفهوم مجموعه ي تهي
معرفي نماد صفر
تقويت قوّه ي ابتكار و خلّاقيت
مفهوم تساوي
معرفي نماد=
مفهوم كمتري
معرفي نماد >
درك مفهوم خط راست
خط راست
مفهوم بيشتري
مقايسه ي اعداد
مقايسه اعداد>=<
آزمون علمي شماره 6
آموزش اعداد تربيتي
تقويت هوش
آشنايي با مفهوم جمع
جمع اعداد
معرفي جمع
جمع يك عدد با صفر
جمع صفر با عدد
تمرين جمع
شناخت اعداد با رنگ آميزي
آزمون علمي شماره 7
جابجايي در جمع
مفهوم تركيبي عدد 5 و 4
مفهوم تركيبي عدد 3 و عدد 2
تركيب اعداد 2 و 3
تمرين جمع
معرفي نماد 6
معرفي نماد 7
تقارن
آزمون علمي شماره 8
مفهوم تفريق
آموزش تفريق
آموزش تفريق صفر از يك عدد
تفريق يك عدد از خودش
آزمون علمي شماره 9
معرفي نماد 8
معرفي نماد 9 و ترتيب اعداد 0 تا 9
تشخيص عدد يك دسته
رابط<بين اعداد 5 تا 9
حروف نويسي
آزمون علمي شماره 10
معرفي عدد 10
دسته چندتايي
درك يكي هاي يك دسته
دسته ده تايي
عدد به صورت يك ده تايي
استفاده از جدول ارزش مكاني
جدول ارزش مكاني
آزمون علمي شماره 11
عدد نويسي (نام اعداد از 1 تا 10)
تشخيص تعداد يكي ها و ده تايي هاي يك عدد
اعداد 10 تا 19
ترتيب اعداد (0-20)
آموزش جمع يك رقمي با صفر
آموزش مفهوم تركيبي عدد 6
آموزش تركيبي عدد 7
درك مفهوم جمع با يك عدد ثابت
آموزش مفهوم تركيبي عدد 8
آموزش مفهوم تركيبي عدد 9
تمرين براي جمع
آزمون علمي شماره 12
جمع هايي با جواب 10
تمرين جمع
پول و ارزش آن
مسئله ي جمع
آزمون علمي شماره 13
كوتاه ، بلندي
كوتاه ترين ، بلندترين
تمرين مفهوم هم اندازه
آموزش تفريق با اعداد بزرگتر از 5 و كوچكتر از 10
تمرين تفريق
حل مسأله تفريق
تمرين براي جمع و تفريق
آشنايي با مفهوم وزن (سبك و سنگين)
آزمون علمي شماره 14
عدد نويسي (دسته هاي ده تايي كمتر از 100)
نام و نماد دسته هاي ده تايي
عدد نويسي (20-30)
عدد نويسي (40-50)
شناخت عدد از روي تعداد ده تايي هايش
تمرين عدد نويسي
تمرين عدد نويسي (نام و نماد اعداد)
عدد نويسي (0-99)
تعريف مثلث ، مربع ، دايره
تعريف مثلث ، مربع ، دايره
تمارين جمع و تفريق
مسائل جمع و تفريق
آزموش هوش
آزمون علمي شماره 15

كتاب كار رياضي اول دبستان

  • سال چاپ : 1389
  • قطع کتاب : وزیری
  • چاپخانه پويان
  • تیراژ 2000 نسخه
  • تعداد صفحه : 192صفحه
  • شابک 978-600-5027-08-2
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست