مدیر مسئول
معصومه ذوالفقاري
آدرس
خيابان صفائيه ، كوچه ممتاز ، كوي فتحي ، پ 17 و 19
فهرست

دعاي قبل از تلاوت قرآن كريم
مقدمه چاپ اول
مقدمه چاپ دوم
فصل اول
1. فضيلت تلاوت قرآن كريم
2. آداب تلاوت قرآن كريم
فضيلت تلاوت قرآن كريم
1. قرائت
2. تلاوت
3. ترتيل
4. استماع و انصاة
5. تدبر
آداب تلاوت قرآن كريم
الف . وضو و طهارت
ب . نيت
ت . قرائت دعا، قبل و بعد از تلاوت قرآن
ث . ادب نشستن در محضر قرآن
ج . حضور قلب
ح . خشوع و خضوع
خ . استعاذه
د . بسم الله گفتن يا بسمله
فصل دوم
1. تاريخچه ي قرآن
2. نخستين جامع قرآن
تاريخچه قرآن
جمع و تأليف قرآن
نخستين جامع قرآن
وصف محصف امام علي عليه السلام
تقسيم بندي قرآن
اسامي سوره ها
ترتيب سور
اسامي بخش هاي مختلف سوره هاي قرآن
1. سبع طوال
2. مئين
3. مثاني
4. حواميم
5. ممتحنات
6. مفصّلات
عدد سوره ها و آيات قرآن
تعيين فواصل آيات
عدد صحيح آيات
واژه هاي قرآني
ظاهر و باطن
محكم و متشابه
تأويل و تنزيل
ناسخ و منسوخ
تذكر
جري و انطباق
فصل سوم
اسباب نزول (شأن نزول)
ترتيب سور ـ نام سوره ها
اسباب نزول
1. حوادث و رويدادها
الف. حوادث سازنده
ب. حوادث ويرانگر
2. پرسش هاي مردم
3. رفع توهم
فصل چهارم
1. نوع خط قرآن
2. علامت گذاري قرآن
3. شيعه و تحريف
نوع خط قرآن
شكل و نشانه گذاري
تصاوير منتخب قرآني
شرح تصاوير
شيعه و تحريف
جهان شمولي قرآن
سوره هاي قرآن در رابطه با طبيعت و كائنات يعني جهان شناسي
سوره هاي قرآن با موضوع جهان بيني
سوره هايي با موضوع جامعه و طبقات اجتماعي و سياسي
سوره هايي با موضوع تاريخ و فلسفه تاريخ
سوره هايي با موضوع مسائل اخلاقي و طرز سلوك و رفتار انساني
سوره هايي با موضوع مسائل مادي و اقتصادي
سوره هايي با موضوع پرستش و شعائر ديني
فصل پنجم
استعاذه ـ بسمله
فواتح سور ـ حروف مقطعه
نقاط اشتراك و افتراق حروف عربي و غير عربي
استعاذه
بسمله
سجده هاي قرآني
ذكر سجده هاي قرآني
فواتح سور و حروف مقطعه ي قرآن
حروف مقطعه
آراء دانشمندان درباره حروف مقطعه
حروف مقطعه
نقاط اشتراك و افتراق حروف عربي و غير عربي
حكم شرعي علما در خصوص تلفظ حروف و قرائت صحيح نماز
سوره مباركه فاتحه
سوره فاتحه (گشاينده)
فصل ششم
جلسه اول
آشنائي با حروف الفباي عربي
مخارج حروف
تفاوت تلفظ حروف در زبان هاي فارسي و عربي
تفاوت حروف (س) و (ث)
تفاوت حروف (ز) (ذ)
تفاوت حروف (ه) (ح)
تفاوت حروف (ء) (ع)
تفاوت حروف (س) (ص)
تفاوت حروف (ز) (ظاء)
تفاوت حروف (ت) (طا)
تفاوت حروف (ق) (غ)
تفاوت حروف (ذ) (ظاء)
تفاوت حروف (ظاء) (ضاد)
جلسه دوم
حركات و صداهاي كوتاه در قرآن
فتحه
كسره
ضمه
جلسه سوم
صداهاي بلند يا كشيده يا حروف مدي
صداهاي بلند يا مصوت هاي كشيده يا حروف مدي
صداي كشيده فتحه (الف مدي)
صداي كشيده كسره (ياء مدي)
صداي كشيده ضمه (واو مدي)
جلسه چهارم: آشنائي با نشانه ها (1)
1. ساكن
2. تشديد
ساكن
سكون لازم و عارضي
سكون لازم
سكون عارضي
تشديد
جلسه پنجم: آشنائي با نشانه هاي (2)
1. مد و انواع آن
2. تنوين
مد
حروف و سبب مد
حروف مد
سبب مد
انواع مد
مد متصل و مد منفصل
مد متصل
مد منفصل
مد لازم
مد عارضي
تنوين
تنوين فتحه
تنوين ضمه (رفع)
ب. وقف ابدال (تبديل كردن)
ج. وقف بدون تغيير
تقسيمي ديگر از انواع وقف
1. وقف تام
2. وقف كافي
3. وقف حسن
4. وقف قبيح
وقف معانقه
جلسه نهم
حكم لام جلاله
جلسه دهم
اماله
1. اماله كوچك يا صغري
2. اماله كبري
جلسه يازدهم
اشمام
سوره تغابن
سوره حجرات
سوره ق
سره لقمان
سوره رحمن
سوره واقعه
سوره انسان
دعاي بعد از تلاوت قرآن
فهرست منابع و ماخذ

آموزش روخواني قرآن كريم

  • نویسنده : محمدي مجيد
  • سال چاپ : 1387
  • قطع کتاب : رقعی
  • تیراژ 2000 نسخه
  • تعداد صفحه : 152صفحه
  • شابک 978-600-5240-26-9
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست