مدیر مسئول
معصومه ذوالفقاري
آدرس
خيابان صفائيه ، كوچه ممتاز ، كوي فتحي ، پ 17 و 19
فهرست

مقدمه
فصل اول
فضيلت تلاوت قرآن كريم
1. قرائت
2. تلاوت
3. ترتيل
4. تدبر
آداب تلاوت قرآن كريم
الف ـ وضو و طهارت
ب ـ نيت
ت ـ قرائت دعا، قبل و بعد از تلاوت قرآن
ث ـ ادب نشستن در محضر قرآن
ج ـ حضور قلب
ح ـ خشوع و خضوع
خ ـ استعاذه
د ـ بسم الله گفتن يا بسمله
فصل دوم
تاريخچه قرآن
نخستين جامع قرآن
فصل سوم
اسباب نزول (شأن نزول)
ترتيب سور
نام سوره ها
فصل چهارم
نوع خط قرآن
علامت گذاري قرآن
شيعه و تحريف
فصل پنجم
استعاذه
بسمله
فواتح سور و حروف مقطعه ي قرآن
حروف مقطعه
آراء دانشمندان درباره حروف مقطعه
حروف مقطعه
نقاط اشتراك و افتراق حروف عربي و غير عربي
سوره مباركه فاتحه
سوره ي فاتحه (گشاينده)
فصل ششم
جلسات
جلسه اول
آشنائي با حروف الفباي عربي
مخارج حروف
تفاوت تلفظ حروف در زبانهاي فارسي و عربي
تفاوت حروف (س) و (ث)
تفاوت حروف (ز) (ذ)
تفاوت حروف (ه) (ح)
تفاوت حروف (ء) (ع)
تفاوت حروف (س) (ص)
تفاوت حروف (ز) (ظاء)
تفاوت حروف (ت) (طا)
تفاوت حروف (ق) (غ)
تفاوت حروف (ذ) (ظاء)
تفاوت حروف (ظاء) (ضاد)
سوره مباركه مؤمنون (آيه 1 تا 17)
جلسه دوم
حركات و صداهاي كوتاه در قرآن
فتحه
كسره
كسره لازم
كسره عارضي
ضمه
(سوره مؤمنون، 34 ـ 18)
جلسه سوم
صداهاي بلند يا كشيده يا حروف مدي
صداهاي بلند يا مصوت هاي كشيده يا حروف مدي
صداهاي كشيده فتحه (الف مدي)
صداي كشيده كسره (ياء مدي)
صداي كشيده ي ضمه (واو مدي)
(سوره مؤمنون، 51 ـ 35)
جلسه چهارم: آشنائي با نشانه ها (1)
1. ساكن
2. تشديد
ساكن
سكون لازم و عارضي
سكون لازم
سكون عارضي
تشديد
(سوره مؤمنون، 38 ـ 52)
جلسه پنجم: آشنائي با نشانه هاي (2)
1. مد و انواع آن
2. تنوين
مد
حروف و سبب مد
حروف مد
سبب مد
انواع مد
مد متصل و مد منفصل
مد متصل
مد منفصل
مد لازم
مد عارضي
مد لين
تنوين
تنوين فتحه
تنوين ضمه (رفع)
تنوين كسره (جر)
اظهار
ادغام
اقلاب (ابدال يا قلب به ميم)
اخفا
حروف مابقي
(سوره مؤمنون، 85 ـ 69)
جلسه ششم
1. حروف ناخوانا
2. حروف نانويسا
(سوره مؤمنون، 102 ـ 86)
جلسه هفتم
اشباع و عدم اشباع هاء ضمير
هاء ضمير
اشباع
نحوه خواندن اشباع هاء ضمير
عدم اشباع هاء ضمير
(سوره مؤمنون، 118 ـ 103)
جلسه هشتم
وقف ـ وصل
انواع وقف
الف ـ وقف اسكان (ساكن كردن)
ب ـ وقف ابدال (تبديل كردن)
ج ـ وقف بدون تغيير
سوره مباركه نور (آيات 16 ـ 1)
جلسه نهم
حكم لام جلاله
(سوره نور، 32 ـ 17)
جلسه دهم
اماله
1. اماله كوچك يا صغري
2. اماله كبري
(سوره نور، 48 ـ 33)
جلسه يازدهم
اشمام
(سوره نور، 64 ـ 49)
دعاي بعد از تلاوت قرآن
تصاوير منتخب قرآني
شرح تصاوير
فهرست منابع و ماخذ

آموزش روخواني قرآن كريم

  • نویسنده : محمدي مجيد
  • سال چاپ : 1388
  • قطع کتاب : وزیری
  • تیراژ 5000 نسخه
  • تعداد صفحه : 216صفحه
  • شابک 978-600-5240-26-9
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست