مدیر مسئول
معصومه ذوالفقاري
آدرس
خيابان صفائيه ، كوچه ممتاز ، كوي فتحي ، پ 17 و 19
فهرست

تقريظ
مقدمه
فصل اوّل: روخواني
درس اول: آشنايي با حروف عربي
شكل حروف
جدول حروف و اسامي الفباي عربي
تمرينات كلّي
مقدّمه اي بر درس دوم و سوم
آموزش حركات
درس دوم: صداهاي كوتاه
حركت فتحه ي كوتاه
حركت كسره ي كوتاه
حركت ضمّه ي كوتاه
تمرينات كلّي
درس سوم: صداهاي كشيده
صداي فتحه ي كشيده (الف مدّي)
صداي كسره ي كشيده (ياء مدّي)
صداي ضمّه ي كشيده (واو مدّي)
تمرينات كلّي
درس چهارم: علامت سكون
تمرينات كلّي
درس پنجم: علامت تشديد
تمرينات كلّي
درس ششم: تنوين
تمرينات كلّي
درس هفتم: حروف ناخوانا
حروف هميشه ناخوانا
1. پايه و كرسي همزه
2. پايه و كرسي الف مدّي
3. «الف» همراه دايره ي تو خالي روي آن «الف جمع»
4. واو مدّي در شش كلمه خاص
5. الف و ياء ناخوانا (بدون قاعده) در برخي كلمات
درس هشتم: حروفي كه برخي مواقع ناخوانا هستند
1. الف وصل «همزه ي وصل»
2. قرار گرفتن فتحه ي كشيده، كسره ي كشيده و ضمّه ي كشيده (حروف مدّي) قبل از همزه ي وصل
3. لام تعريف «ال» نزد حروف شمسي
تمرينات كلّي
درس نهم: حروف نانويسا
موارد عدم اشباع هاء ضمير
مطالعه بيشتر
درس دهم: روش خواندن تنوني قبل از الف وصل (التقاء ساكنين)
تمرينات كلّي
درس يازدهم: حروف مقطعه
تمرينات كلّي
درس دوازدهم: علامت مد
تمرينات كلّي
درس سيزدهم: وقف
1. وقف اسكان
2. وقف ابدال
3. وقف بدون تغيير
فصل دوم: روان خواني
درس چهاردهم: آشنايي با قرآن
آشنايي با آداب تلاوت قرآن
آداب تلاوت
دعاي شروع تلاوت
دعاي ختم قرآن
بسمله
استعاذه
فايده و فضيلت فراگيري قرآن
مهم ترين روش هاي مناسب براي تقويت روخواني و روان خواني قرآن
درس پانزدهم: تجويد مختصر
سه گام مهم و اساسي براي تقويت تجويد قرآن
گام اوّل
گام دوم
درس شانزدهم: تلفّظ حروف «ث ـ ذ ـ ظ»
تمرينات كلّي
درس هفدهم: تلفّظ حروف «ح ـ ع ـ غ»
تمرينات كلّي
درس هجدهم: تلفّظ حروف «ص ـ ض ـ ط ـ و»
تمرينات كلّي
درس نوزدهم: صفات حروف «استعلاء ـ استفال»
گام سوم
صفت استعلاء
صفت استفال
تمرينات كلّي
درس بيستم: احكام نون ساكن «اقلاب، ادغام، اظهار، اخفاء»
اقلاب نون ساكن
ادغام (يرملون)
اظهار
اخفاء
تمرينات كلّي
چند نكته ي قرآني
سجده هاي قرآن
سجده هاي واجب
سجده هاي مستحب
استثنائات
فصل سوم: آموزش نماز
اعمال نمازگزار قبل از خواندن نماز
طريقه خواندن نماز
اذان
اقامه
نمونه سئوالات تستي ويژه مسابقات و آزمون هاي قرآني
سوره هاي منتخب از جزء 30 قرآن كريم
دعاي ختم قرآن
فهرست منابع و مآخذ

نسيم قرآن

  • نویسنده : اسفنده عليرضا
  • سال چاپ : 1389
  • قطع کتاب : وزیری
  • چاپخانه سپهر نوين
  • تیراژ 5000 نسخه
  • تعداد صفحه : 136صفحه
  • شابک 978-600-5240-63-4
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست