مدیر مسئول
معصومه ذوالفقاري
آدرس
خيابان صفائيه ، كوچه ممتاز ، كوي فتحي ، پ 17 و 19
فهرست

تقريظ
مقدّمه
مقدّمه چاپ چهارم
فصل اول
اهميت يادگيري قرآن
ارزش و فضيلت تعليم قرآن
آداب تلاوت قرآن
الف) وضو و پاكيزگي
ب) نيّت
ج) دعا
د) ادب در نشستن
هـ) حضور قلب
و) خضوع و خشوع
ز) استعاذه
ح) تدبّر در آيات قرآن
ط) نگاه به قرآن و از رو خواندن
ي) ادب در استماع قرآن
ك) خواندن قرآن در خانه ها
عوامل مؤثر در تقويّت روخواني قرآن
الف) توكل بر خداوند
ب) دعا نمودن
ج) صبر و حوصله
د) تمرين زياد
هـ) استفاده از نوار آموزشي قرآني
و) شركت در جلسات قرآن
ز) زمان مناسب يادگيري قرآن
ح) زمان مناسب تمرين
ط) انتخاب قرآن
ي) روش صحيح تمرين
فصل دوم
درس اول: حروف
اهداف
تعداد حروف الفباي زبان عربي
شكل حروف
حروف مقطّعه قرآن
فكر كنيد و پاسخ دهيد!
سوره ياسين آيات 1 تا 40
درس دوم: صداها
اهداف
دسته اوّل: صداهاي كوتاه (حركات)
دسته دوم: صداهاي كشيده (حروف مدّي)
گروه اول: فتحه و الف مدّي
تمرين
گروه دوم: كسره و ياء مدّي
تمرين
گروه سوم: ضمّه و واو مدّي
تمرين
فكر كنيد و پاسخ دهيد!
سوره ياسين آيات 41 تا 83
درس سوم:‌ علامت ها
اهداف
سكون
تشديد
تنوين
مد
فكر كنيد و پاسخ دهيد!
سوره صافّات آيات 1 تا 76
درس چهارم: حروف هميشه ناخوانا
اهداف
1. پايه و كرسي همزه
2. پايه و كرسي الف مدّي
3. الف جمع
4. و او مدّي در شش كلمه
5. «الف و ياء ناخوانا» در كلمات بدون قاعده
فكر كنيد و پاسخ دهيد!
سوره صافّات آيات 77 تا 182
درس پنجم: حروف گاهي اوقات ناخوانا
اهداف
1. همزه وصل
2. حروف مدّي نزد همزه وصل
3. لام تعريف «الـ» نزد حروف شمسي
فكر كنيد و پاسخ دهيد!
سوره قمر
درس ششم: حروفي كه نوشته نشده ولي خوانده مي شوند
اهداف
اشباع
اشباع هاء ضمير
موارد عدم اشباع هاء ضمير
فكر كنيد و پاسخ دهيد!
سوره مزّمّل و سوره مدّثر
درس هفتم: وقف
اهداف
معناي وقف
روش وقف نمودن بر آخر كلمات
علائم وقف
فكر كنيد و پاسخ دهيد!
سوره عبس و سوره انشقاق
درس هشتم: برخورد تنوين با حرف ساكن
هدف
التقاء ساكنين
چگونگي برطرف كردن التقاء ساكنين
فكر كنيد و پاسخ دهيد!
سوره قيامت و سوره نازعات
درس نهم: تصحيح قرائت نماز
اهداف
قرائت صحيح و بدون اشتباه نماز
روانخواني و قرائت با شيوه عربي
قرائت نماز با رعايت تلفّظ صحيح حروف
فكر كنيد و پاسخ دهيد!
ذكرهاي نماز
سوره حمد
سوره توحيد
چند نكته
سكت در قرآن
سجده هاي قرآن
شرايط وجوب سجده
چگونگي انجام شده
برخي از ويژگيهاي رسم الخط عربي
سؤالات چهار گزينه اي
فهرست منابع و مآخذ

روشي نوين در آموزش و روخواني قرآن كريم

  • نویسنده : يوسفي كيا عليرضا
  • سال چاپ : 1389
  • قطع کتاب : رقعی
  • تیراژ 3000 نسخه
  • تعداد صفحه : 144صفحه
  • شابک 964-8519-02-1
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست