مدیر مسئول
معصومه ذوالفقاري
آدرس
خيابان صفائيه ، كوچه ممتاز ، كوي فتحي ، پ 17 و 19
فهرست

حضور و مراقبه
بخش اول: اهميت حضور و مراقبه
بخش دوم: انسان در حال شدن يا انسان و صيرورت
فصل اوّل: انسان و سير طبيعي
انسان و سير تكاملي
فصل دوّم: تبيين نحوه صيرورت انسان در سير تكاملي
بيان راه هاي چهارگانه در مسير شدن انسان
فصل سوّم: قرآن كريم و بيان صيرورت انسان
فصل چهارم: انسان بايد بداند چه شده است
خاتمه
شرح مناجات العارفين
مقدمه
امر اوّل: مناجات چيست؟
امر دوم: شناخت عارف (عارف كيست؟)
بخش اول: جهان بيني عارفان
مطلب اول:
مطلب دوم:
مطلب سوم
اما دليل:
بخش دوم: دعا و درخواست عارفان
فصل اول
فصل دوم
نقش اسوه در سير و سلوك معنوي
فصل سوم
فصل چهارم
فصل پنجم
فصل ششم
فصل هفتم
يك نكته دقيق عرفاني
فصل هشتم
اعتقاد تحقيقي و تقليدي
فصل نهم
فصل دهم
فصل يازدهم
فصل دوازدهم
فصل سيزدهم
فصل چهاردهم
فصل پانزدهم
فصل شانزدهم
فصل هفدهم
فصل هيجدهم
فصل نوزدهم
شناخت دنيا
بخش سوم: تشريح طعم شيرين بندگي در وادي عرفان
مشهد اول
مشهد دوم
مشهد سوم
مشهد چهارم
بخش چهارم: نيايش پاياني و درخواست بقاء حال عرفاني
توحيد ناب: غايب همه راهيان
اوصاف دوازده گان عباد الرحمان
نيايش

حضور و مراقبه، شرح مناجات العارفين

  • نویسنده : طباطبايي كربلايي سيد علي بن محمدعلي
  • فصل چاپ : بهار
  • سال چاپ : 1386
  • قطع کتاب : رقعی
  • چاپخانه معراج
  • تیراژ 3000 نسخه
  • تعداد صفحه : 208صفحه
  • شابک 978-964-8519-81-5
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست