قرآن ، احادیث و زیارات دین اهل بیت (ع) فرهنگ و هنر سبک زندگی ادبیات علوم کتب خارجی کودک و نوجوان

اديان در گذر زمان از آغاز تا كنون

نویسنده: صالحي مقدم محمد اسماعيل

خلاصه کتاب

اگر جامعه اي در بحران معنوي غوطه ور شود، بي دليل به دنبال پيشرفت مي رود. چون پيشرفت، بدون تكامل معنا ندارد. پس چنانچه هر جامعه اي بر اين باور باشد كه به نقطه ي عطف تاريخ رسيده است و به دين توجهي نداشته باشد، بي دليل در يك روياي نادرست فرو رفته است. جامعه اي بحران زده است كه نگاه مادي به خود و جهان داشته باشد. چه غم انگيز است. آن گاه كه برخي انسان ها در انديشه ي آسيب رساندن و نابود كردن همديگر با پيشرفت فوق العاده ي علمي، اقتصادي و صنعتي شان باشند. اين انديشه هاي ويرانگر نشان از نگاهي نيهيلستي به جهان دارد كه نتيجه ي آن چيزي جز ويرانگري، نابودي نسل بشر و به بيراهه رفتن ندارد. بحران هاي كنوني جهان، چيزي جز كم توجهي به بنيان دين و پس از آن اخلاق ديني نمي تواند باشد بحران در جهان بيرون با بحران در جهان درون برخي انسان ها در آميخته و سبب برهم زدن معيارها و ارزش ها را در پي داشته است كه هر چند گاه گريبان همه را مي گيرد و در پايان جز پشيماني به دنبال نخواهد داشت. در اين كتاب به شرح كوتاهي از دين هاي جهان و انديشه هاي ديني از روزگار باستان تا كنون پرداخته است.


ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160سرخط
پيش گفتار
سپاس گزاري
ديباچه
فصل اول، كليات
تعريف دين
اهميت دين
فلسفه ي دين
دين و علم
روان شناسي دين
جامعه شناسي دين
دين و تجدد (دين و دنياي امروز)
رابطه ي اسطوره و دين
رابطه ي دين و فرهنگ
پي نوشت هاي فصل اول
فصل دوم، نگرش به دين
دين پژوهي
نياز انسان به دين
پيشرفت به سوي خدا
واقع گرايي ديني
ساختار امر قدسي و امر نامقدس
پي نوشت هاي فصل دوم
فصل سوم، ويژگي هاي اديان
بخش اول، ويژگي هاي كلي
ويژگي هاي دين
ويژگي هاي اديان باستان
توحيد انديشي
تجربه ي ديني و ويژگي هاي آن
خدا از نگاه اديان
انسان و اديان
جهان از نگاه اديان
بخش دوم، ويژگي هاي مشترك
1. شيء مقدس
2. آداب گرايي و حريم شناسي
3. ماناگرايي
4. توپوگرافي
5. سحر و جادو
فتيش گرايي
شمن گرايي
سحرعوامانه
سحر مولد
6. تابوگرايي
7. رسم هاي زادايش درون (آداب تطهير و تصفيه)
8. جان گرايي
9. روح ـ‌ طبيعت پرستي
10. پرستش جرم هاي آسماني
11. قرباني
12. پرستش نياكان (نياپرستي)
13. توتم پرستي (توتم گرايي)
پس نوشت هاي فصل سوم
فصل چهارم، دين در جهان باستان
ديرينه ي جامعه ي بشري و عنصرهاي سازماني آن
ديرينه ي دين، پيش از تاريخ و آغاز تاريخ
دين در خاور نزديك باستان
سومري ها
اكدي ها
بابلي ها
نگاهي كلي به بينش ديني مردم خاور نزديك باستان
دين در مصر باستان
باورهاي ديني مصريات در پيش از تاريخ
دين در يونان باستان
انديشه هاي ديني يونانيان پس از عصر تاريك
ويژگي هاي خدايان يوناني در نگاه هومر
انديشه هاي ديني يونانيان در روزگار كوروش كبير
دين در عصر هلني
دين در ايران باستان
قوم هاي ناآرايي ساكن در فلات ايران
آغاز كوچ به سوي فلات ايران
قوم آريايي ايراني زبان در آسياي مركزي
ديگر كيش هاي ايران باستان
1. گروه درويشان
2. مغان
3. مزداپرستي و ديوپرستي
4. كيش پهلوي
5. آيين ميلاد
دين در آسياي صغير و سوريه
دين در روم باستان
تاثيرپذيري انديشه ي ديني رومي ها
ويژگي هاي دين در روم باستان
اديان آن سوي آلپ
سلت ها
توتوني ها
اسلاوها
پي نوشت هاي فصل چهارم
فصل پنجم، دين هاي بومي و نقش آن ها در تحول انسان
بخش اول، دين هاي بومي بهارته (هند)
1. دوره ي ودايي
2. دوره حماسي
3. دوره سوترها
4. دوره ي مدرسي
دين هندو
راه هاي رسيدن به خدا
1. جنانه (جنيانه)
2. كرمه (كارما)
3. بهكتي (بكتي)
خدايان هندو
كاست ها (طبقه هاي اجتماعي)
هندوئيسم كلاسيك
ويژگي هاي دين هندو در دوره كلاسيك
هندوئيسم نو
نهضت هاي اصلاح گر هندويي
دين سيخ (سيك)
زندگي نانك
نوشته ها و مكان مقدس
فرقه ها
مكتب هاي مادي گرا در هند
1. مكتب سانكهيه
2. مكتب چارواكه
3. مكتب جين
فرقه هاي چيني
4. مكتب بودا
ويژگي هاي مشترك دو مكتب جيني و بودايي
مكتب بودايي پس از بودا
نوشته هاي مقدس بودايي
اصول آموزه هاي بودا
فرقه هاي بودايي
مكان هاي مقدس بوداييان
بخش دوم، دين هاي بومي ايران
مهر پرستي
پرستشگاه هاي ايزد‌ ـ‌ بانوي ميترا
گسترش مهرپرستي
راز آميزي مهرپرستان
ناهيد پرستي
پرستشگاه هاي ناهيد
نفوذ ميترا و آناهيتا در دين زرتشتي و هندويي
بخش سوم، دين هاي بومي در خاور دور (چين و ژاپن)
الف ـ‌ دين در چين
نخستين ردپاهاي دين بومي در چين
دين شانگ (شان)
دين ژو (جو)
دوران كلاسيك دين عوام (دين محلي)
نوشته هاي ديني
پرستشگاه ها
ب ـ دين در ژاپن
دين شين تو
كامي چيست؟
انواع شين تو
زيارتگاه هاي شين تويي
رابطه هاي تاريخي ميان دين شين تو با ديگر دين ها
كتاب هاي مقدس
آيين سامورايي
شيوه ي زندگي سامورايي ها
آداب سامورايي ها
كتاب مقدس
طريقت سامورايي
مكتب ذن
اشراق در مكتب ذن
اصول مكتب ذن
ارتباط مكتب ذن با مكتب كنفوسيوس
ارتباط مكتب ذن با مكتب سامورايي
كتاب مقدس مكتب ذن
بخش چهارم، دين هاي بومي افريقا
روح پرستي
نياپرستي
فضاها و مكان هاي مقدس
پادشاهان مقدس
ديگر ميانجي هاي مقدس و روحاني
بخش پنجم، دين ها و باورهاي بومي قاره امريكا
الف ـ‌ عقيده به نيروهاي طبيعي و ماوراي طبيعي
ب ـ خداوند بلند مرتبه (اعلا)
ج ـ ارواح
د ـ چيق مقدس
1. دين مايايي ها
2. دين تولتك ها
3. دين آزتك ها
4. دين اينكاها
5. دين سرخپوستان دشت و بوميان شرق آمريكا
6. انديشه هاي ديني اقوام بومي آمريكاي جنوبي
7. درونمايي ديني در امريكاي شمالي
بخش ششم، دين در جزيره هاي اقيانوس آرام و استراليا
الف ـ دين در جزيره هاي اقيانوس آرام
ب ـ دين در استراليا
پي نوشت هاي فصل پنجم
فصل ششم، مندايي ها (منداييان/صابئي ها)
سبب نام گذاري
صابئي ها از نگاه قرآن
خاستگاه تاريخي
زبان
كتاب هاي مقدس
پرستشگاه
سلسله مرتبه ي روحاني ها
اساس باورهاي ديني (جهان بيني)
فرقه ها
مراسم و برخي آداب شرعي
گاه شمار و عيدها
پي نوشت هاي فصل ششم
فصل هفتم، دين زرتشتي
سبب نام گذاري
زادگاه اشوزرتشت
تبار اشوزرتشت
ظهور اشوزرتشت
افسانه ي آفرينش و رسالت اشوزرتشت
اشوزرتشت و دين آريايي ها
امشه سپنته (امشاسپندان)
نياش در دين زرتشت
پرستشگاه زرتشتيان
طبقه بندي جامعه ايران باستان
نوشته هاي مقدس
دين زرتشت در روزگار هخامنشيان
دين زرتشت در روزگار سلوكيان
دين زرتشت در روزگار پارتيان (اشكانيان)
دين زرتشت در روزگار ساسانيان
آيين ها
فرقه ها
الف ـ زروان گرايي (دين زرواني)
ب ـ دين مانوي
خاستگاه دين مانوي
آموزه هاي ديني ماني
طبقه هاي مذهبي
مانستان (پرستشگاه ها)
آيين ها
فرقه ها
نوشته ها
ج ـ آيين مزدك
انديشه هاي ديني
آموزه ها
مقابله با مزدك
نوشته ها
فرقه ها
سبب كوچ گزيني يا ماندگاري زرتشتيان
پي نوشت هاي فصل هفتم
فصل هشتم، يهود
سبب نام گذاري
خاستگاه عبراني ها
دين حضرت ابراهيم عليه السلام
حضرت موسي عليه السلام پيامبر يهود
انديشه هاي ديني عبراني ها پيش از حضرت موسي عليه السلام
خداي قوم يهود (ال، بعل، يهوه)
پيامبران يهود
تأثيرپذيري بني اسرائيل از فرهنگ هاي گوناگون
پيدايش كنيسه
كتاب هاي مقدس و ديگر نوشته هاي ديني يهود
الف ـ تورا (تورات)
ب ـ تلمود
ج ـ مزامير
د ـ نوشته هاي ديگر
آموزه هاي اعتقادي يهوديان
1. ده فرمان
2. آفرينش
3. انسان
4. خدا و خداشناسي
5. رابطه ي انسان با خدا
6. نيروي خير و شر
7. ميضوا
آداب، آيين ها و نيايش ها
1. قرباني
2. طهارت و پاكي
3. نماز
4. عيد پسح
5. عومر
6. عيد پنجاهه (شاووعوت)
7. روش ها ـ شانا (سرسال)
8. يوم كيپور
9. عيد سايه بان ها (سوكوت)
10. جشن حنوكا
11. جشن پوريوم
طبقه بندي روحاني هاي يهود
الف ـ كاهن ها
ب ـ ربي (خاخام) ها
ج ـ حزان ها
د ـ شوحط ها
هـ ـ ديگران (شماش ها، حزان شني ها، ملمدها و سوفرها)
2. فرقه ها
پروشي ها (فريسي ها)
حسيدي ها (هزيدي ها)
صديقي ها (زنديق ها / صدوقي ها)
قرائيم
ايسن (اسن) ها
متعصب ها (زيلوت ها)
ديگر فرقه هاي يهود
اشكنازي ها و سفاردي ها
يهوديان ايران
پي نوشت هاي فصل هشتم
فصل نهم، مسيحيت
حضرت مريم سلام الله عليها و تولد حضرت عيسي عليه السلام
بعثت حضرت عيسي عليه السلام
زنده شدن دوباره ي حضرت عيسي عليه السلام
گلوسولاليا چيست؟
حواري ها (رسولان)
آموزه هاي حضرت عيسي عليه السلام
الف ـ ملكوت الاهي
ب ـ خداوند
ج ـ عدالت اجتماعي
د‌ ـ نگاه به نامحرم
هـ ـ روزه گرفتن
مسيحيت پس از عيسي عليه السلام
نوشته هاي ديني
الف ـ نامه هاي پولس رسول
ب ـ انجيل ها
معرفي عهد عتيق و عهد جديد
الف ـ عهد عتيق
1. قانون (شريعت)
2. كتاب تاريخ
3. حكمت ها، دعاها و شعرها
4. كتاب انبيا (كتاب هاي پيامبران)
ب ـ عهد جديد
1. كتاب هاي تاريخي
2. اصول عقايد و آموزه هاي ديني مسيح
3. نوشته هاي شخصي
4. مكاشفه ي يوحنا
دوره هاي نگارش عهد جديد
انجيل هاي ساختگي
كليسا يعني چه و كجاست؟
الف ـ معناي واژه
ب ـ تاريخ كليسا
ج ـ منصب هاي كليسايي
پدران (آباء) كليسا
رهبانيت
تأثيرپذيري مسيحيت از دين ها و فرهنگ هاي ديگر
الف ـ آيين گنوسي
ب ـ مرقيوني ها
ج ـ اپيكوري ها
د ـ رواقي ها
هـ ـ‌ دين يهود
و ـ دين زرتشتي
ز ـ آيين ميترايي
تأثيرپذير متقابل مسيحيت و مانويت
تشكيل شوراها
فرقه ها
سه مذهب اصلي در جهان مسيحيت
مذهب ارتدكس (ارتودوكس)
مذهب كاتوليك
مذهب پروتستان
اصلاح ديني در سوئيس
اصلاح ديني در فرانسه
اصلاحات در كليساي كاتوليك
يسوعي ها
اصول اعتقادي و آيين هاي مقدس مسيحيان
الف ـ اصول اعتقادي سه مذهب
ب ـ تثليث در سه مذهب
ج ـ شعاير ديني در سه مذهب
1. تعميد (غسل)
2. تاييد
3. بخشش گناهان (توبه)
4. شام مقدس (عشاي رباني)
5. تدهين
6. رتبه هاي مقدس (دست گذاري)
7. ازدواج
عبادت و نيايش در مسيحيت
جشن هاي مقدس
مسيحيت در ايران
پي نوشت هاي فصل نهم
فصل دهم، اسلام
جهان در عصر بعثت
سازمان سياسي و اقتصادي عرب ها
دين عرب در روزگار جاهلي
تاريخچه ي شهر مكه
قريش
گام هاي كليدداران قريشي
ابرهه
دين در روزگار حضرت محمد صلي الله عليه و آله
تولد حضرت محمد صلي الله عليه و آله
دو اتفاق مهم در روزگار جواني حضرت محمد صلي الله عليه و آله
الف ـ‌ نبرد فجار
ب ـ جلف الفضول (پيمان نيكي ها)
بعثت پيامبر صلي الله عليه و آله و وقايع آن روزها
پيمان عقبه و كوچ پيامبر صلي الله عليه و آله
نخستين قانون اساسي در اسلام
نخستين شعاير ديني
تغيير قبله
دادگستري مالي پيامبر صلي الله عليه و آله
گسترش اسلام
الف ـ گسترش اسلام در درون جزيرة العرب
ب ـ گسترش اسلام در بيرون از جزيرة العرب
تا فتح مكه
واپسين حج (حجة‌ الوداع)
واقعه ي غدير خم
آموزه هاي پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله
الف ـ‌ شريعت الاهي
1. قانون گذاري ديني در مكه
2. قانون گذاري ديني در مدينه
ب ـ پندهاي اخلاقي
1. رابطه ي اخلاقي ميان خدا و انسان
2. رابطه ي اخلاقي ميان انسان با انسان
ج ـ هستي شناسي
د ـ انسان شناسي
هـ‌ ـ راه شناسي (صراط و سبيل)
كتاب آسماني (قرآن مجيد)
1.وحي چيست؟
2. نام هاي قرآن
3. پيام هاي قرآني
4. ارتباط ميان خدا با انسان
5. هنگامه هاي فرود وحي
6. چگونگي فرو فرستادن كلام خدا
7. مكان و زمان نزول قرآن (سوره هاي مكي و مدني)
8. آيه و سوره در قرآن چه معنايي دارد
9. گردآوريي قرآن
سنت نبوي
الف ـ مهم ترين كتاب هاي حديثي شيعه
ب ـ مهم ترين كتاب هاي حديثي (جوامع حديثي) اهل سنت
روزهاي پس از پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله
الف ـ ماجراي سقيفه
ب ـ پيامبران دروغين
مسيلمه
اسودعنسي
طليحه
سجاح
ج ـ جنگ هاي رده
د ـ جانشين هاي پيامبر صلي الله عليه و آله (خلفاي راشدين)
ابوبكر بن ابي قحافه
عمربن خطاب
عثمان بن عفان
امام علي عليه السلام
هـ ـ پيدايش خوارج (مارقين)
و ـ عملكرد امام علي عليه السلام از نبوت پيامبر صلي الله عليه و آله تا شهادت
خواستگاه درگيري انديشه ها در اسلام
فرقه هاي اسلامي
1. مكتب اعتزال (نخستين گوشه گيران)
2. قدريه
3. معتزله
4. مرجئه
5. اشاعره (اشعري ها)
دو مذهب بزرگ اسلامي
الف ـ اهل سنت
مذهب حنفي
مذهب مالكي
مذهب شافعي
مذهب حنبلي
ب ـ شيعه
در لغت و اصطلاح
نام هاي ديگر شيعه
پايه هاي اعتقادي شيعه ي دوازده امامي
فرقه هاي شيعي
فرقه هاي جديد در اسلام
الف ـ وهابي ها (وهابيت)
ب ـ احمديه
ج ـ قاديانيه
ادعاهاي غلام احمد
پايه و بنيان آموزه هاي قادياني
د ـ شيخيه (شيخي گري)
مهم ترين انديشه هاي شيخ احمد
هـ‌ ـ بابي گري (بابيه)
انديشه ها و آموزه هاي سيد علي محمد
و ـ بهايي گري پس از بهاء الله
نوشته هاي عبدالبها
آموزه ها و باورهاي بهايي
پي نوشت هاي فصل دهم
نمايه ها
كتاب نامه (انگليسي،‌ عربي و فارسي)
نام اشخاص
نام خدايان و فرشتگان
نام كتاب ها
واژگان