مدیر مسئول
حميد شريف زاده جعفري
آدرس
تهران ـ خيابان شهيد بهايي شمالي، كوچه دانشور غربي بن بست گل شماره 10قم - بلوارمعلم، مجتمع ناشران، واحد 435
خلاصه کتاب

باري فوق بين اولياي الهي با ديگران فرق بين خورشيد با شب تار است نه بين خورشيد و ماه يا بين ماه و ستارگان آنها مي بينند و ديگران نمي بينند. آنها لمس مي كنند و ديگران در تخيل و توهم بسر مي برند. آنان حقيقت را با جان خود مس و با قلب خود مشاهده مي كنند و ديگران تيري در شب تار مي پرانند. آنان به حق متحقق گشته اند و اصالت يافته اند و بقيه در اعتبارات تصورات متعمرند. كتاب حاضر، مجموعه ائيست در شرح حديث امام صادق عليه السلام به روايت عنوان بصري كه از ديرباز اين روايت مورد نظر علما بزرگ عرفان و اخلاق ما بالأخص عارف كبير و موحد آيه الحق سيد علي قاضي طباطبايي ـ قدس الله نفسه الزكيه ـ بوده است. اصل اين مجموعه مطالبي است كه مؤلف محترم مذاكراتي را بر محور مباني عرفاني و سلوكي در مكتب عرفاني مرحوم علامه سيد محمد حسين حسيني تهراني داشته كه حاصل آن دروس به قلم شيواي ايشان به تحرير كشيده شده.

فهرست

 

فهرست مطالب و موضوعات أسرار ملكوت (2)مجلس نهم :عدم كفايت اشتغال به علوي ظاهري و متعارف در تحصيل مراتب يقين و كمال 23 - 49شامل مطالب :علّت رجوع عنوان از مالك به امام صادق عليه السّلام پيوستن به كانون علم و حيات استأمير المؤمنين در خصائص رسول خدا مي فرمايد : طبيب دوار بطبه...إشراف اولياي الهي بر ضمائر افرادكلام مرحوم علّامه در « رساله لب اللباب » ناظر بر لزوم فراگيري علوم باطني استاز نمونه هاي بارز طالبين معرفت حقيقي مرحوم مطهّري استنياز دستيابي به مراتب عيني و شهودي ، مرحوم مطهّري را به خدمت علّامه كشانيدبعضي از عوامل گرايش مرحوم مطهّري به علّامه طهرانيدعوت مرحوم مطهّري از شريعتي جهت سخنراني در حسينيّه ارشاد و پيامدهاي آنذكر بعضي از اشكالهاي مرحوم علّامه به شريعتي و تأليفات اومعارضه مرحوم مطهّري با افكار و عقائد شريعتي پس از ملاقات با مرحوم علّامهتبدّل حالات روحي مطهّري ، و جلسات هفتگي با مرحوم علّامهشرط اساسي در مسأله تربيت و تهذيب انقياد كامل در برابر استاد استمرحوم علّامه در تبيين مسائل جهت رشد معنوي پرده پوشي نمي كردبا ورود مرحوم مطهّري در مسائل انقلاب ارتباط با علّامه كاهش مي يابدبرخي از پيشنهادات مرحوم علّامه به رهبر فقيد انقلاب توسّط مرحوم مطهّريشرح ارتباط مرحوم مطهّري با علّامه جهت تبيين ظرافت مسير استمجلس دهم :وجوب رجوع به امام عليه السّلام و يا فرد كامل و عارف و اصل عقلا و شرعا 53 - 158شامل مطالب :در مسأله هدايت و ارشاد ، خداوند هيچ دعوتي را جز به سمت خود نمي پذيردهدايت انحصارا از آن خداست و اطاعت از افرادي مجاز است كه به كمال مطلق رسيده باشنداز اغواء شيطان فقط مخلصين در امانندزمينه مناسب ، و احاطه وجودي شيطان بشر را به هلاكت مي كشاندتنها راه خلاصي از كيد شيطان انقياد محض از اوامر الهي استجزاء و پاداش فقط بر عملي است كه از روي اخلاص سرزده باشدانسان با مجاهده مي تواند مصداق حديث : عبدي أطعني حتّي أجعلك مثلي گرددخداوند مي فرمايد : من گوش و چشم و زبان عبد مطيع مي باشممسأله انقياد و اطاعت منحصر در تكاليف بسيطه شرعيّه نيستبعد زمان و مكان تأثيري در إشراف اولياء الهي بر نفوس نداردمخلصين از مقام عرض و حساب معافندبني آدم از جهت انقياد در برابر حقّ به سه دسته تقسيم مي شوندمقرّبين پا را از دائره اطاعت فراتر نهاده ، فاني در ذات شده اندمقرّبين خارج از مقام حساب و ارزشيابي اعمال وارد بر پروردگار مي گردندانسان كامل مصداق( و منهم سابق بالخيرات ) مي گرددمقام عبوديّت امام صادق عليه السّلام در حين نمازفقط بندگان مخلص خدا مي توانند تسبيح گوي حضرت حقّ باشندعواقب سوء زعامت و ولايت كسي كه خود از مراحل نفس نگذشته استمقدّمه نامه پيش نويس قانون اساسي از مرحوم علّامهلغزش علماء در واقعه مشروطيّت حاكي از عدم كفايت فقاهت ظاهري استاز شاخصه هاي انسان كامل وصول به مرتبه يقين و علم حقيقي استمسائل شرع در يك سطح نبوده تا موجب تنجّز حجيّت ظاهريّه بر مجتهد و مقلّد گرددداستان مشروطيّت به دو فتواي مقابل هم بر مي گرددهر حكمي را نمي توان به تمام افراد مكلّف تسرّي داد و در رساله هاي عمليّه آوردطرح سؤالي از مرحوم علّامه از عالمي ديني و جواب و ايرادات آنفرمايش امام باقر عليه السّلام به أبي حمزه : فالطلب لنفسك دليلالوازم وجودي انسان كامل در كلام أمير المؤمنين عليه السّلامخداوند در ايّام فترت ، بندگان خلّص خود را جهت ارشاد مردم هدايت مي كندخداوند با اولياء خود در مقام فكر و انديشه به نجوي مي پردازدكلام رسول خدا : لا تسبّوا عليّا ! فإنّه ممسوس في ذات اللهتفاوت مراتب اولياء الهي در سعه وجودي آنان است/dd>مقام و منزلت عباد مخلص خدا در كلام ابن فارضابن فارض نيل به مرتبه وحدت حقيقي و عيني را برهاني مي كندسعادتمند آنكه دامن خود را از هر دو جهان برچيد و دنيا را به اهل دنيا سپردرسول خدا : لي مع الله حالات لا يسعها ملك مقرّب و لا نبيّ مرسلمقام لي مع اللهي رسول خدا در اشعار سعديتعابير مرحوم علّامه از استاد خود يادآور كلمات أمير المؤمنين و اشعار ابن فارض استامام صادق عليه السّلام ائمّه را مصداق آيه « نور » مي داندامام هادي عليه السّلام : همانگونه كه خداوند به وصف در نيايد ، رسول او و مؤمني كه تسليم خدا باشد به وصف در نيايدعلّت عدم توصيف حضرت حقّ و رسول او و مؤمنينأمير المؤمنين عليه السّلام امام است تا بي نهايتخلقت حضرات معصومين عليهم السّلام با ساير افراد از جهت ظاهر تفاوتي نداردامام عليه السّلام مانند ساير افراد مبتلا به حدث مي گرددنفس ائمّه عليهم السّلام مجراي مشيّت حقّ در عالم وجود استمشاهده حالات اولياء خدا براي هر كسي قابل درك و تحمّل نيستكلام مرحوم علّامه در « الله شناسي » راجع به كيفيّت فناء سالك در اسم « هو »وجود همه اشياء متدلّي به وجود پروردگار و قائم به ذات اوستمرحوم كمپاني فناء ذاتي ممكنات در ذات حقّ را در اواخر عمر مي پذيردمثالي ساده از مرحوم حدّاد در سريان حقيقت و نور وجود در عالم اسماء و صفاتفناء ذوات ممكنات در ذات حقّ قهري است ، وليكن ادراك آن نياز به كشف و شهود دارد<فرق بين عارف و غير عارف در مسأله فناء اشياء در ذات پروردگار در مقام اثبات استفرق بين حكومت أمير المؤمنين عليه السّلام و غير او به نحوه شناخت حقّ بر مي گرددسؤال از مرحوم علّامه درباره كلام رسول خدا : ضربة عليّ يوم الخندق ...جذبات الهي أمير المؤمنين عليه السّلام در حين جنگ ، در كلام مولاناتعبير از « عليّ زمان » و « حسين زمان » و نسبت دادن آنها به غير غلط مي باشدنهضت عاشورا قضيّه اي متفرّد بوده و تكرار شدني نيستتجلّي ذات حقّ بر امام معصوم و عارف كامل موجب تحوّل و تبدّل جوهري آنان مي گرددلزوم انسان كامل در دستگيري نفوس مستعدّه در كلام ملّاي روميحقيقت علم و عرفان عارف به انقلاب شخصيّت و هويّت وجودي او بر مي گرددمجلس يازدهم :خصوصيات عارف واصل 161- 451 شاخصه اوّل اشراف كامل عارف واصل بر مشاهدات خودشامل مطالب :فردي كه خود به حقائق توحيدي دست نيافته ، نمي تواند بيانگر آن باشدعرفاي بالله در كلامشان اضطراب و ترديد راه نداردكلام و حجّت الهي بالاترين حجّت هاستتقليد كوركورانه در مكتب تشيّع راه نداردشرح خصوصيّات عالم توحيد و مقام هوهويّت در اشعار ابن فارضاشعار و مقالات عرفاي عظيم الشّأن كه به جان مي نشيند حاكي از وصل آنان به عالم توحيد استعلّت عدم تمايل انسان به بسياري از نوشتجات صوري بودن مدركات مؤلّف استشاخصه دوّمگفتار انسان كامل فقط بر محور توحيد بوده و از آن تنازل نمي كندشامل مطالب :مرحوم حدّاد :سالك نبايد خود را به مادون ذات تنزّل دهدآيات قرآن غناء ذاتي و استقلال در وجود را از آن خدا مي داند و بساشاره به توحيد ذاتي حقّ در كلمات أمير المؤمنين عليه السّلامعارف كامل همانند ربّ خود به غير از توحيد سخني نمي گويدتشكيل مجالسي كه به امام عليه السّلام به ديد استقلالي نظر شود ممضاي آنان نيستجايگاه واقعي امام عليه السّلام در فقراتي از زيارت جامعههر فعل و تصرّفي در عالم وجود ظهور نمايد عين ولايت مطلقه حضرت حق استسرّ و ضمير عارف با امام عليه السّلام معيّت داشته و افتراق از آن محال استشدّت مصيبت و محنت تغيير دهنده مرتبه امامت نيستگريه بر سيّد الشّهداء عليه السّلام بايد گريه عشق باشد نه ماتمحالات مرحوم حدّاد و علّامه در مجالس سيّد الشّهداء عليه السّلام وصف ناشدني استاساس مجالس عزاداري اهل توحيد رسيدن به غايت سير معصومين استمكتب امام حسين عليه السّلام مكتب تعقّل و آزادي و انتخاب استعشق واقعي جداي از مباني عقل نيستروايت زيد شحّام در فضيلت اقامه مجلس عزا و گريه بر سيّد الشهداء عليه السّلامشركت كننده در مجلس عزاي أبا عبد الله عليه السّلام بايد خود را تحت اشراف آن حضرت ببيندمرحوم حاج هادي ابهري نمونه اي است از شيفتگان أبا عبد الله الحسين عليه السّلاممرحوم حاج هادي حساب اهل توحيد را از مرام ائمّه جدا كرده بودمعاندين مكتب عرفان ذهن مرحوم حاج هادي را مشوب ساخته بودندجرياني باعث تغيير عقيده مرحوم حاج هادي نسبت به حضرت حدّاد مي گرددنامه مرحوم علّامه از مكّه به حاج هادي او را منقلب مي كندشمس مغربي : وراي مطلب هر طالبست مطالب ماموحّد واقعي تطوّر حالات و دگرگوني مقامات را به حقّ نسبت مي دهدكشتن زبير در جنگ جمل نمونه اي از تمرّد و تسليم نبودن در برابر حقّ استنزد عارف رؤيت ظاهري امام عليه السّلام غايت مراد نيستنقل داستان تهجّد مرحوم حاج سيد احمد كربلائي در مسجد سهله از كتاب « توحيد علمي و عيني »توجّه به ظاهر امام عليه السّلام نفس را از ادراك سرّ ولايت باز مي داردكلام مرحوم علّامه ناظر بر معرفت حقيقت امام است نه تشرّف به حضور بدن عنصريآنچه در زمان غيبت بر آن تأكيد شده مسأله تهيّؤ و ثبات در دين استتعيين وقت ظهور وارد نمودن افراد است در عالم وهم و خيالدر علم حضرت حقّ هيچگونه تغيّر و تحوّلي راه نداردبدا انكشاف جهل ما مي باشد نسبت به روند فاعلي سلسله علل در عالم خارجإخبار حضرت عيسي عليه السّلام از فوت جوان و دفع آن با صدقهاعتراض عدم اتيان نماز شب به مرحوم علّامه در حالت كسالت و جواب آنبا كسب معرفت حقيقي صاحب ولايت موانع حضور و ظهور برداشته مي شودملاقات حاج شيخ جعفر مجتهدي با مرحوم حدّادمناجات مريدين امام سجّاد عليه السّلام بهترين راهگشاي سير إلي الله استبالاترين تقاضاي امام سجّاد عليه السّلام از خداوند طلب لقاي اوستآنكه مي گويد : اگر چشمم را ببندم تمام عالم را مي بينم ، گرفتار نفس استدرويشي كه نهايت همّتش تقاضاي كيميا از أميرالمؤمنين استمرتاضي كه خوارق عادات مي نمود به دست موسي بن جعفر عليهما السّلام مسلمان شدآخرين مرتبه سعادت و فلاح لقاء پروردگار استاطلاق اسم «الله» بر ساير مخلوقات حرام استكلام مرحوم علّامه در « الميزان » راجع به لقاء اللهاحاطه ولايت بر مخلوقات احاطه ملكوتي است و حضور و غيبت مدخليّت نداردعلم ملائكه به عالم مادّه علم حضوري است و منوط به زمان و مكان نيستعارف تمامي جهان را فروغ تجلّي ولايت مي داندداستان بوسيدن درب حرم عليّ بن موسي الرضا عليه السّلام توسّط مرحوم علّامهنهايت سعي ائمّه عليهم السّلام اين بوده است كه افراد را به سمت توحيد بكشانندپرداختن به مشكلات نفسي و روحي مقدّم بر تكاليف اجتماعي استأميرالمؤمنين عليه السّلام به مالك مي فرمايد : بهترين اوقات را براي خودت قرار بده !شاخصه سوّمعارف كامل اشراف كلّي بر عالم وجود داشته ، از خطاي در گفتار و كردا مصون استشامل مطالب :عصمت انبياء در سه مرحله است كه ابتدا عصمت در تلقّي وحي استمرحله دوّم عصمت در حفظ و نگهداري وحي و مرحله سوّم در ابلاغ آن مي باشدكلام مرحوم صدرالمتألّهين در باب علم به واقع به نقل از « توحيد علمي و عيني »كلام مرحوم ملّاصدرا در افضليّت حكمت الهي و معرفة النّفسدر إخبار اولياي الهي از مسائل آينده خطا راه ندارددستورات استاد كامل دربرگيرنده مصالح سالك و برخاسته از متن واقع استاستنكاف از دستورات استاد كامل موجب از دست دادن فرصت و تضييع عمر استنمونه اي از دستورات عمومي مرحوم علّامه به بعضي از دوستاندستورات سلوكي افرادي كه به كمال مطلق نرسيده اند صدماتي را ببار خواهد آورددستور سلوكي انسان كامل مغايرت با عقل و شرع نداردحكايتي در رابطه با روش تربيتي مرحوم علّامهدر دستورات سلوكي اگر شرائط روحي سالك در نظر گرفته نشود خطر حتمي استيكي از مهمترين آفات طريق ظهور مكاشفات شيطاني و منامات كاذبه استداستان مكاشفه خيالي مرحوم آخوند ملاّصادق سريزدي (ت)شاخصه چهارمانسان كامل امور خود را با نزول اراده و مشيّت حقّ منطبق مي كندشامل مطالب :رفتار و كردار انسان كامل خارج از سلسله علل و اسباب نيستحمد امام سجّاد عليه السّلام بر صحّت و مرض از خداوندانبياء و اولياء الهي به سبب ابتلاء به بلايا و شدائد به جائي رسيده اندمرض و صحّت در نزد ائمّه عليهم السّلام و اولياء الهي يكسان استداستان حجّ نمودن مرحوم آية الله سلطان آباديمصرف قرصهاي جلوگيري از عادت ماهانه در حجّ موجب سلب بركات تكوينيّه استتحقّق فعّاليّتهاي نهفته در انسان بايد در دو جنبه جمال و جلال حقّ پيدا شودزيارتي مقبول حضرت حقّ است كه در مقدّمات آن حقّي ضايع نگرددامر مرحوم حدّداد به ترك زيارت در مواردياعجاب نفس در صبر نمودن بر مشكلات نوعي ديگر از خطرات طريق استشاخصه پنجمنفس عارف بالله و فعل و تدبير او عين اراده و تدبير حضرت حقّ استشامل مطالب :در فعل و خلق حوادث ، مصلحت در مرتبه متأخّر قرار گرفته استكلام مرحوم صدرالمتألّهين در بحث غايتنفس اراده وليّ حقّ بر انجام كاري همان نفس اراده خداستخداوند اراده خود را در نفس وليّ بدون دخالت هواهاي نفساني إعمال مي كندگرچه ظهورات حضرت حقّ متفاوت است ولي اصل و ريشه يكي استاختلاف در حالات و گفتار اولياء ناشي از تبدّل ظهورات حقّ استداستان ملاقات حضرت موسي با حضرت خضر عليهما السّلام در قرآن كريمنكات قابل دقّت در داستان موسي و خضر عليهما السّلامتفسير مرحوم حدّداد از ملاقات حضرت موسي با خضر عليهما السّلاماز ملاقات با خضر ، حضرت موسي با نوع ديگري از مظاهر تجلّي حقّ آشنا مي شودحضرت موسي و خضر عليهما السّلام دو ظهور متفاوت و دو تجلّي مختلف حضرت حقّ مي باشندفرو ماندن أبوبكر در جواب از سؤال يهودي و اراده قتل اوائمّه عليهم السّلام با ملحدين با منطق و روي باز برخورد مي كردندوجوب اتّباع از منويّات انسان كامل عقلي و فطري است و نياز به نصّ و دليل نمي باشدوقوف عارف بر ضمائر و نيّات را مي توان از مجالست با او به دست آوردمحيي الدّين علم عارف بالله به اشياء را علم حضوري مي داندهر تغييري در عالم كبير اتّفاق افتد ، در نفس عارف مشاهده مي شودكلام محيي الدّين در مورد تجلّي اراده حقّ در اراده انسان كاملنوع تقاضاهاي ما از اولياء دين حاكي از جهل ما از مقام آنانستروايتي از امام كاظم در مورد امامت امام رضا عليهما السّلامامام كاظم عليه السّلام : مسأله وصايت و امامت از اختيار ما خارج مي باشدعارف در عين تعلّق به امور ربطيّه فقط مشيّت حقّ را تنفيذ مي كندكلام ابن فارض در جمعيّت نفس و آثار آنآيات قرآن دلالت كننده بر عينيّت اراده حقّ در نفس رسول خداستشاخصه ششمدر كلام و كردار عارف كامل شكّ و ترديد و احتياط راه نداردشامل مطالب :اعمال و عباداتي مقبول خداوند است كه بر پايه خلوص نيّت و استقامت ضمير باشدانسان زماني به مقام عبوديّت مي رسد كه عملش از روي اتقان باشدعلم امام عليه السّلام علم كلّي و احاطي است و در آنجا احتياط راه نداردعلم اولياي الهي همانند امام عليه السّلام علم كلّي شده استتقاضاي شاگردان مرحوم قاضي نسبت به تأخير انداختن نماز اوّل وقت صحيح نبوده استمرحوم قاضي بر خلاف رضاي الهي تكليفي انجام نداده استفر ق بين مرحوم قاضي و ديگران در اعلميّت ظاهري نيستتقاضاي أبوثمامه صيداوي در ظهر عاشورا جهت نماز چه وجهي دارد ؟عملكرد عارف كامل در احكام ظاهري همانند امام عليه السّلام مي باشداحتياط ائمّه و اولياي دين در مسائل دماء و نفوس و أعراضاظهار تأسّف مرحوم حدّاد از فاجعه مسجد گوهرشاد و سخنراني آناحتياط در مكتب اولياي الهي به علّت عدم بصيرت مكلّفين به حقيقت و باطن امر استاحتياط در ديگر مكاتب ناشي از عدم وصول به حكم واقعي استخلاصه بحث تمايز عارف و غير عارف در مسأله إفتاء به احتياطعمل از روي احتياط موجب عدم ثبات نفس مكلّف شده ، عواقب سوئي براي فتوا دهنده داردكلام مرحوم آية الله حكمي در مورد قائلين به وحدت وجودكلام مرحوم علّامه در « الله شناسي » در مورد كلام مرحوم حكيم نسبت به قائلين به وحدت وجودمرحوم حكيم كلام عرفا را حمل بر خلاف ظاهر نموده استپاسخ از دليل مرحوم شيخ محمّد علي كاظمي جهت عدم لزوم فراگيري علوم فلسفه و عرفانروايات دالّه بر اختلاف مراتب ايمانپي بردن به معاني آيات و توحيديّه و جواب از تشكيكات ملحدين بدون حكمت و عرفان ميسّر نيستدر مكتب اهل بيت هيچ حدّ و مرزي براي تكامل علمي و روحي وجود نداردشاخصه هفتمتجلّي و ظهورات عارف و اصل ظهور و تجلّي حضرت حقّ استشامل مطالب :عارف كامل از خود هيچ نداشته ، جلوه حقّ مي گرددداستان مكاشفه شيخ محمّد بهاري و متنبّه شدن او توسّط استادظهورات نفس انسان غير كامل در تاريك ديدن اماكن يا نفس افرادشهر مقدّس قم در نورانيّت تالي تلو نجف اشرف استقلم زدن در شرح مقامات عرفا از افرادي چون علّامه طهراني ساخته استمجلس دوازدهم :راههاي شناخت عارف بالله و بامر الله 455 - 537شامل مطالب :اوّلين ملاك شناخت انسان كامل انطباق اعمال و اقوال اوست با مباني شريعتكلام مرحوم علّامه در « رساله لبّ اللباب » در التزام سالك به امور شرعراه شناخت استاد كامل در « رساله لبّ اللباب »كلام مرحوم علّامه در « رساله سير و سلوك منسوب به سيّد بحر العلوم » در مورد معرفت استادانواع مكاشفات به نقل از « رساله سير و سلوك منسوب به سيّد بحر العلوم » ( ت )انواع تجلّيات به نقل از « رساله سير و سلوك منسوب به سيّد بحر العلوم » ( ت )انسان كامل عمل به موازين و مباني شرع را تحميل بر نفس نمي كندمعرّفي مؤمن حقيقي توسّط امام سجّاد عليه السّلامامام سجّاد عليه السّلام راه شناسائي افراد را معاشرت و مراوده با آنها مي دانددست بيعت دراز نمودن به فرد ظاهر الصّلاح موجب هلاكت و بدبختي استكلام امام حسن عسكري عليه السّلام در مورد فقها ، تحقّق ملكه قدسي استمحك زدن شخصي كه او را از نفس گذشته مي پنداشتندممكن است شخصي به تمام آداب شرع ملتزم شود ولي گرفتار نفس باشدعمل انسان كامل به تكاليف شرعيّه بايد ملكه گردداشعار مرحوم شبستري در وصول به تجرّد و كشف انوار وحدتنماز اوّل وقت رضوان الله و نماز آخر وقت غفران الله استسؤال از مرحوم انصاري از نحوه ادراك الطاف الهي بر قلب سالككلام بو علي سينا درباره تثبيت اسماء و صفات جماليّه و جلاليّه در نفس وليّكلام بو علي سينا در بيان حالات عارفحكايتي از آية الله حاج سيّد علي لواساني در بي هوائي و صفاي نفس مرحوم علّامهحالت عبوديّت در مرحوم علّامه مبدّل به ملكه گرديده بودكلام مرحوم علّامه از اوّلين برخورد با مرحوم حدّاد به نقل از « روح مجرّد »عاليتري مراتب شناخت عارف كامل را مي تواند از كتاب « روح مجرّد » بدست آورددوّمين ملاك شناخت استاد كامل معرّفي او از ناحيه وليّ خدا مي باشدكلام مرحوم علّامه در « روح مجرّد »درباره وصايتتعابير مرحوم علّامه از استاد خويش علّامه طباطبائي در كتاب « توحيد علمي و عيني »رجوع مرحوم علّامه به وصيّ مرحوم قاضي به دستور علّامه طباطبائي بوده استرجوع به وصيّ ظاهر با بودن فرد اكمل جايز نمي باشدتعيين وصيّ ظاهر از ناحيه وليّ خدا الزامي نمي باشدكلام عبد الرّحمن جامي در « نفحات الأنس » راجع به وصايت ظاهر و باطنمطالب « طرائق الحقائق » راجع به وصايت ظاهر و باطنوصيّتنامه مرحوم قاضي رضوان الله عليهوصيّتنامه مرحوم حاج سيّد هاشم حدّاد رضوان الله عليهنتيجه و خلاصه بحث وصايتبروز فتنه كبري پس از ارتحال علّامه طهراني قدّس سرّهتشبّث شيطان و جنود او براي از بين بردن مكتب علّامه پس از رحلت ايشاندر طول مدّت حيات علّامه كلمه اي راجع به وصايت ظاهري يا باطني شنيده نشدسفارشهائي از مرحوم علّامه در زمان كسالت جهت امور بعد از رحلتجلسه اي پس از رحلت علّامه جهت چگونگي ادامه راه شاگردان ايشانمرحوم علّامه در اواخر عمر به فرزند ارشد خود مي فرمايند : من كسي را به عنوان وصيّ نمي يابم !مكاشفات و خوابهاي غير حقيقي سهم بسزائي در فتنه بعد از رحلت علّامه داشتارجاع به افراد از ناحيه مرحوم علّامه در زمان حيات و بعد از آن دالّ بر وصايت نيستسعي در جلوگيري از انحراف و جدائي در مكتب مرحوم علّامهغرض از بيان وقايع بعد از علّامه رفع ابهام از مكتب نوراني ايشان استراه وصول به وصايت باطن اختبار و امتحان و مصاحبت با وليّ الهي استابتلاء به فتنه و آزمايش سنّت الهي استتوصيه مرحوم علّامه در اواخر حيات خويش به مصنّف جهت نشر مباني مكتبفهرست منابع

اسرار ملكوت ج 2

  • نویسنده : حسيني تهراني سيد محمد محسن
  • سال چاپ : 1392
  • قطع کتاب : وزیری
  • چاپخانه اسوه
  • تیراژ 3000 نسخه
  • تعداد صفحه : 576صفحه
  • شابک 978-600-6112-32-9
  • زبان کتاب : فارسی
قیمت: 145000 ریال
تخفیف 10 درصد
قیمت برای شما: 130,500 ریال
افزودن به سبد خرید