مدیر مسئول
محمود تقي زاده داوري
آدرس
خيابان پرديسان ، بلوار شهيد مولوي كوچه اول سمت چپ
خلاصه کتاب

شيعيان خوجه اثناعشري اقليت كوچك در عين حال منسجمي به شمار مي روند كه با وجود جمعيت اندك يكصد و بيست و پنج هزار نفري از نظم و انضباط قابل ملاحظه اي برخوردارند. اين اقليت كوچك در حال حاضر در پنج قاره جهان حضور دارند و در هر كشور داراي جماعات مستقلي مي باشند. خوجه هاي اثناعشري اصالتاً مردماني از ايالت گجرات و منطقه كچ هندوستان به شمار مي روند كه چند سال پيش از آيين هندو به مذهب اسماعيليه گرويده و در حدود يكصدوچهل سال پيش به مذهب شيعه اثناعشري پيوستند. آنان طي چند دهه گذشته موفق به ايجاد تعادل مناسبي بين سنت ها و آداب و رسوم برجاي مانده از اجداد و پيشينيان خود از يك سوي و مقررات و تعاليم ديني اسلام شده اند.

فهرست

 

مقدمهفصل اولتاريخچه پيدايش خوجه هاي اثناعشريفصل دومجامعه شيعيان خوجه اثناعشريوضعيت اجتماعيآداب و رسومجوانانزنانفصل سومفرهنگوضعيت فرهنگيتحصيلات عاليهمراكز آموزشيكتابخانه هافصل چهارماقتصادوضعيت اقتصاديمنابع درآمدفصل پنجمدينوضعيت مذهبيمرجعيتمساجد و حسينيه هاحوزه هاي علميهمراسم عزاداري ماه محرمفصل ششمسياستفصل هفتمخدمات اجتماعي، تبليغي و درمانيسازمان ها و مؤسسه هاي خيريه و عام المنفعهسازمان ها و مؤسسه هاي تبليغيمراكز درمانيفصل هشتمرسانه هاي گروهيچاپ و انتشاراتشبكه هاي راديو، تلويزيونيپايگاه هاي اطلاع رسانيفصل نهمفدراسيون جهاني شيعيان خوجه اثناعشريساختار دروني فدراسيون جهانيمراكز و بخش هاي فدراسيون جهانيفصل دهمجماعات خوجه اثناعشري در جهانشيعيان خوجه اثناعشري مقيم آسياشيعيان خوجه اثناعشري مقيم شرق و جنوب شرق آفريقاشيعيان خوجه اثناعشري مقيم اروپاشعيان خوجه اثناعشري مقيم آمريكاي شماليشيعيان خوجه اثناعشري مقيم اقيانوسيهفصل يازدهمشخصيت هاي مهم ديني، سياسي و اجتماعيشخصيت هاي دينيچهره هاي سياسيشخصيت هاي اجتماعيشخصيت هاي علمي ـ فرهنگيفصل دوازدهممناسبات خارجيروابط شيعيان خوجه اثناعشري، با مردم كشورهاي محل سكونتروابط شيعيان خوجه اثناعشري با ايرانفصل سيزدهمفرصت ها و تهديدهامشكلات و چالش هااهداف و برنامه هاي آيندهفهرست منابع و مآخذ

شيعيان خوجه اثنا عشري در گستره جهان

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست