مدیر مسئول
علي حاج تقي
آدرس
خيابان دورشهر (شهيد فاطمي) – جنب بانك سپه - پلاك 310
خلاصه کتاب
كتابي است در بيان محاسن آداب كه به اسناد معتبر و صحيح از ائمه طاهرين(عليهم السلام)‌ به قلم عالم رباني علامه محمد باقر مجلسي جمع آوري و دسته بندي و طبقه بندي گريده است. در اين كتاب سعي شده آداب و سنتي ذكر شود كه فراخوار حال عوام الناس و مورد منفعت ايشان باشد و از اينرو بر چهارده فصل تنظيم و تحرير شده است. باب اول: در آداب لباس پوشيدن باب دوم: در آداب و فضيلت زيور پوشيدن وكيفيت خضاب و آرايدن باب سوم: در آداب خوردن و آشاميدن باب چهارم:‌در فضيلت و آداب ازدواج باب چهارم: در فضيلت آداب ازدواج باب پنجم: آداب مسواك كردن و... باب ششم: در آداب بوي خوش استعمال كردن باب هفتم: آداب حمام رفتن باب هشتم: آداب خوابيدن باب نهم: آداب حجامت باب دهم: آداب معاشرت مومنان باب يازدهم: آداب مجلس باب دوازدهم: در آداب داخل شدن به خانه باب سيزدهم: آداب تجارت باب چهاردهم: در آداب سفر كردن
فهرست

فهرست مطالب
مقدمه
باب اوّل : در بيان آداب جامه و كفش پوشيدن
فصل اوّل : در فضيلت تجمّل و زينت كردن
فصل دوّم : در بيان جامه هايي كه پوشيدن آن ها حرام
فصل سوّم : در پوشيدن پنبه و كتان و پشم
فصل چهارم : در بيان رنگ هايي كه در جامه ، سنّت يا مكروه است
فصل پنجم : در بعضي از آداب جامه پوشيدن
فصل ششم : در پوشيدن لباسي كه مخصوص زنان يا كافران است
فصل هفتم : در بيان عمّامه بستن
فصل هشتم : در بيان آداب زير جامه و پوشيدن
فصل نهم : در آداب جامه نو بريدن و پوشيدن
فصل دهم : در ساير آداب جامه و پوشيدن و كندن
فصل يازدهم : در بيان رنگ علين و موزه و كفش و ...
فصل دوازدهم : در آداب پوشيدن نعل و موزه و كفش
باب دوّم : در آداب حلي و زيور پوشيدن مردان و زنان و سرمه كشيدن و در آينه نظر كردن و خضاب كردن
فصل اوّل : در فضيلت انگشتري به دست كردن و آداب آن
فصل دوّم : در بيان آنچه انگشتر از آن سازند
فصل سوّم : در فضيلت عقيق
فصل چهارم : در فضيلت ياقوت و زبرجد و زمرّد
فصل پنجم : در فضيلت فيروزه و جزع يماني
فصل ششم : در فضيلت درّ نجف و بلور و حديد صيني و ساير نگينها
فصل هفتم : در بيان آنچه سزاوار است در نگين نقش كنند
فصل هشتم : در زيور طلا و نقره پوشيدن و به زنان و اطفال پوشانيدن
فصل نهم : در آداب سرمه كشيدن
فصل دهم : در آداب نظر به آينه كردن
فصل يازدهم : در فضيلت خضاب كردن مردان و زنان
فصل دوازدهم : در كيفيت خضاب و احكام آن
باب سوّم : در آداب خوردن و آشاميدن
فصل اوّل : در بيان ظرف هايي كه در خوردن و آشاميدن و ساير استعالات مي توان استعمال نمود و آنچه نهي از آن وارد شده است
فصل دوّم : در تجويز خوردن طعام هاي لذيذ و مذمّت حرص و افراط در آن
فصل سوّم : در بيان بعضي از آداب و اوقات طعام خوردن
فصل چهارم : در ساير آداب طعام خوردن
فصل پنجم : در بيان دعاي وقت طعام خوردن
فصل ششم : در آداب بعد از طعام
فصل هفتم : در فضيلت نان و سويق و گوشت و روغن و ساير آنچه از حيوانات حاصل مي شود و سركه و شيرينيها
فصل هشتم : در فوايد سبزي ها و ميوه ها و ساير مأكولات
فصل نهم : در فضيلت ضيافت مؤمنان و آداب آن
فصل دهم : در فضيلت خلال و آداب آن
فصل يازدهم : در فضيلت آب و انواع آن
فصل دوازدهم : در آداب آب خوردن
باب چهارم : در بيان فضيلت تزويج و آداب مجامعت و معاشرت زنان و كيفيّت تربيت فرزندان و معاشرت ايشان
فصل اوّل : در فضيلت تزويج كردن و نهي از رهبانيت
فصل دوّم : در اصناف زنان و صفات پسنديده و ناپسنديده ايشان
فصل سوّم : در آداب نكاح و اراده آن
فصل چهارم : در بيان آداب زفاف و مجامعت
فصل پنجم : در آداب نماز و دعا بر شب زفاف و در وقت مقاربت زنان
فصل ششم : در بيان حق زن و شوهر بر يكديگر و احكام ايشان
فصل هفتم : در بيان دعاهاي طلب فرزند و فضيلت آن
فصل هشتم : در احكام ايام حمل و آداب روز ولادت و نام نهغادن طفل
فصل نهم : در عقيقه كردن و سرتراشيدن و آداب هر يك
فصل دهم : در ختنه كردن پسران و دختران و سوراخ كردن گوش و ايشان و آداب هر يك
فصل يازدهم : در آداب شير دادن و تربيت كردن فرزندان و رعايت ايشان
فصل دوازدهم : در بيان حق پدر و مادر بر فرزند و وجوب رعايت حرمت ايشان
باب پنجم : در بيان آداب مسواك كردن و شانه كردن و ناخن و شارب گرفتن و سر تراشيدن و امثال آن
فصل اوّل : در بيان فضيلت مسواك كردن
فصل دوّم : در فضيلت سر تراشيدن و آداب آن
فصل سوّم : در آداب موي سر نگاهداشتن مردان و زنان
فصل چهارم : در فضيلت شارب گرفتن
فصل پنجم : در آداب ريش بلند كردن
فصل ششم : در بيان فضيلت موي سفيد و حكم كندن آن
فصل هفتم: در كندن موي بيني و بازي كردن با ريش
فصل هشتم : در فضيلت ناخن گرفتن
فصل نهم : در بيان آداب و اوقات ناخن گرفتن
فصل دهم : در دفن كردن مو و ناخن و ساير چيزها كه دفن بايد كرد
فصل يازدهم : در فضليت شانه كرد موي سر و ريش
فصل دوازدهم : در آداب و اوقات شانه كردن و انواع شانه ها
باب ششم در آداب بوي خوش كردن و گل بوئيدن و روغن ماليدن
فصل اوّل : در بيان سبب پيدا شدن بوهاي خوش در زمين
فصل دوّم : در فضيلت بوي خوش و آداب آن
فصل سوّم : در كراهت رد كردن بوي خوش
فصل چهارم : در فضيلت مشك و عنبر و زعفران
فصل پنجم : در فضيلت غاليه
فصل ششم : در فضيلت و آداب روغن بر بدن ماليدن
فصل هفتم : در فوايد روغن بنفشه
فصل هشتم : در فوايد روغن بان و روغن زنبق
فصل نهم : در فوايد ساير روغن ها
فصل دهم : در فضيلت بخور و انواع و آداب آن
فصل يازدهم : در بيان فضيلت گلاب و گل سرخ و انواع گلها
فصل دوازدهم : در آداب گل بوئيدن
باب هفتم در آداب حمّام رفتن و سر و بدن شستن و دارو كشيدن و آداب بعضي از اغسال
فصل اوّل : در فضيلت حمّام
فصل دوّم : در آداب داخل شدن و بيرون آمدن و دعاهائي كه بايد خواند
فصل سوّم : در بيان آن چه در حمّام نبايد كرد و آن چه تجويز شده است
فصل چهارم : در فضيلت شستن سر و بدن و دفع بوهاي بد از خود كردن
فصل پنجم : در فضيلت شستن سر با سدر و خطمي
فصل ششم : در فضيلت دارو كشيدن
فصل هفتم : در ازاله كردن موي زير بغل
فصل هشتم : در غايت زماني كه نوره را تأخير توان كرد
فصل نهم : در دعاهاي وقت نوره كشيدن
فصل دهم : در اوقات نوره كشيدن و ساير آداب آن
فصل يازدهم : در فضيلت حنا اليدن بعد از نوره
فصل دوازدهم : در آداب غسل جمعه و ساير اغسال
باب هشتم : در آداب خواب رفتن و بيدار شدن و بيت الخلا رفتن
فصل اوّل : در بيان اوقات خواب
فصل دوّم : در وضو ساختن پيش از خواب
فصل سوّم : در مكان خوابيدن و آداب پيش از خوابيدن
فصل چهارم : در ساير آداب خوابيدن
فصل پنجم : در آداب و ادعيّه اي كه پيش از خواب بايد خوانده شود
فصل ششم : در دفع ترسيدن در خواب ، خواب پريشان ديدن و محتلم شدن
فصل هفتم : در دعاها براي دفع بيداري و براي بيدار شدن در آخر شب
فصل هشتم : در بيان نماز و دعا براي خواب هاي نيك ديدن و آداب بيدار شدن
فصل نهم : در سبب خواب راست و دروغ و تعبير خواب
فصل دهم : در آداب بيداري و مذمّت خواب بسيار
فصل يازدهم : در آداب بيت الخلا
فصل دوازدهم : در بيان احوال و اوضاع و مكانهايي كه نه شده است
باب نهم : در آداب حجامت كردن و تنقيه و بعضي از ادويه و معالجه بعضي از امراض و ذكر بعضي از ادعيّه و احراز
فصل اوّل : در ثواب بيماري و صبر كردن بر آن و بيان شدّت ابتلاي مؤمنان
فص دوّم : در فضيلت و آداب حجامت
فصل سوّم : در بيان انواع تداوي كه از ائمّه وارد شده است و بيان جواز رجوع به اطباء
فصل چهارم : در معالجه انواع تب
فصل پنجم : در ادعيّه جامعه و ادويه مركّبه نافعه
فصل ششم : در معالجه درد سر و شقيقه و زكام و صرع و اختلال دماغ و تصرف جن
فصل هفتم : در معالجه ساير امراض و درد سر و گلو
فصل هشتم : در معالجه خنازير و قروح و جروح و ثالول و بثور و ...
فصل نهم : در معالجه امراض اندروني و قولنج و...
فصل دهم : در معالجه اوجاع مفاصل و فالج و بواسير و امراض مثانه و ....
فصل يازدهم : در بيان قليلي از تعويذات براي دفع سحر و سموم گزندگان و ساير بلاها
فصل دوازدهم : در فوايد تربت شريف حضرت امام حسين (ع) و...
باب دهم : در آداب معاشرت با مردم و حقوق اصناف ايشان
فصل اوّل : در بيان حقوق خويشان و غلامان و كنيزان
فصل دوّم : در حقوق همسايگان و يتيمان و عشيره و قبيله
فصل سوّم : در حقوق صداقت و اخوّت
فصل چهارم : در بيان حقوق مؤمنان بر يكديگر و حسن معاشرت با خلق
فصل پنجم : در قضاي حاجت مؤمنان و سعي نمودن در كارهاي ايشان و شاد گردانيدن ايشان
فصل ششم : در ديدن مؤمنان و عيادت بيماران
فصل هفتم : در اطعام مؤمنان و آب دادن ايشان و جامه پوشانيدن و ساير اعانت هاي ايشان و ياري كردن مظلومان
فصل هشتم : در حقوق فقيران و ضعيفان و مظلومان و پيران و اصحاب و آداب معاشرت ايشان
فصل نهم : در رعايت حقوق مؤمنان در غيبت ايشان
فصل دهم : در آداب معاشرت ظالمان و قليلي از احوال ايشان
فصل يازدهم : در آداب معاشرت با كافران و مخالفان
فصل دوازدهم : در بيان حقوق مردگان بر زندگان
باب يازدهم : در آداب مجالس از سلام و مصاحفه و معانقه و بوسيدن و آداب عطر كردن و آداب شستن و برخاستن و صحبت داشتن و امثال اين ها
فصل اوّل : در فضيلت سلام و آداب آن
فصل دوّم : در فضيلت مصاحفه يعني دست يكديگر را گرفتن
فصل سوّم : در آداب نشستن مجالس
فصل چهارم : در آداب ملاقات صاحبخانه با كسي كه به خانه او مي آيد
فصل پنجم : در بيان مجالسي كه در آن جا داخل شدن رواست و جماعتي كه همنشين ومصاحبت ايشان سزاوار است
فصل ششم : در آداب عطسه كردن و آروق و آب دهان انداختن
فصل هفتم : در بيان مزاح كردن و خنديدن و سرگوشي كردن و آداب صحبت داشتن و راز مجلس را پنهان داشتن
فصل هشتم : در ساير آداب مجالست و حقوق اصحاب مجالس بر يكديگر
فصل نهم : در فضيلت ذكر خدا در مجالس كردن
فصل دهم : در فضيلت ذكر حضرت رسول خدا (ص) و ائمه (ع) در مجالس و مباحثه علوم ايشان نمودن و احاديث فضل ايشان را ياد كردن
فصل يازدهم : در مشورت كردن با برادران و آداب آن
فصل دوازدهم : در آداب نامه نوشتن
باب دوازدهم : در آداب خانه داخل شدن و بيرون رفتن
فصل اوّل : در گشادگي خانه
فصل دوّم : در مذّمت تكلّف بسيار در خانه كردن و بسيار بلند ساختن
فصل سوّم : در نقاشي كردن و تصوير كشيدن و صورت صاحب روحي را ساختن كه سايه داشته باشد
فصل چهارم : در آداب فرش خانه
فصل پنجم : در آداب عبادت كردن در خانه
فصل ششم : در نگاه داشتن حيوانات در خانه خصوصا كبوتر و خروس
فصل هفتم : در نگاه داشتن گوسفند و بز در خانه
فصل هشتم : در بيان احوال ساير طيور و ذكر بعضي از حيوانات
فصل نهم : در منع از نگاهداشتن سگ در خانه
فصل دهم : در آداب چراغ افروختن و خانه خريدن
فصل يازدهم : در بيان ساير آداب خانه
فصل دوازدهم : در آداب خانه داخل شدن و بيرون رفتن
باب سيزدهم : در آداب پياده رفتن و سوار شدن و بازار رفتن و تجارت و زراعت نمودن و چهار پايان نگاه داشتن
فصل اوّل : در سوار شدن اسب و استر و الاغ و انواع هر يك
فصل دوم : در آداب نگاه داشتن و رعايت حقوق چهارپايان
فصل سوّم : در آداب زين و لجام
فصل چهارم : در آدعيه و آداب سواري
فصل پنجم : در آداب پياده رفتن
فصل ششم : در نگاه داشتن شتر و گاو و گوسفند
فصل هفتم : در آداب خريدن و نگاه داشتن حيوانات
فصل هشتم : در بيان مجمل احوال و اقسام حيوانات
فصل نهم : در فضيلت تجارت كردن و طلب حلال نمودن
فصل دهم : در بيان آأاب تجارت
فصل يازدهم : در فضيلت زراعت كردن و درخت كشتن
فصل دوازدهم : در آداب زراعت كردن و درخت كشتن
باب چهاردهم : در آداب سفر
فصل اوّل : در بيان سفرهاي نيك و بد و ايّام و ساعات نيك و بد از براي سفر
فصل دوّم : در دفع نحوستهاي سفر به تصدّق و دعا
فصل سوّم : در آداب غسل و نماز و دعا در وقت بيرون رفتن
فصل چهارم : در ساير آداب بيرون رفتن و بيان چيزي كه بايد با خود بردن
فصل پنجم : در آداب توشه برداشتن در سفر و آداب صرف كردن آن
فصل ششم : در رفيق با خود بردن در سفر و آداب معاشرت ايشان
فصل هفتم : در بيان ساير آداب سفر
فصل هشتم : در آداب راه رفتن و فرود آمدن
فصل نهم : در بيان دعاهائي كه در راه و منازل بايد خواند
فصل دهم : در آداب سفر دريا و گذشتن از پل ها
فصل يازدهم : در آداب مشايعت و استقبال مسافر و آداب برگشتن او
فصل دوازدهم : در آداب اسب تاختن و تير انداختن
خاتمه در بيان بعضي از آداب متفرقه و فوايد نافعه
مكالمات حسنيّه در مجل هارون الرّشيد با علماي مخالفين
لغت نامه
فهرست مطالب

حليه المتقين

  • فصل چاپ : بهار
  • سال چاپ : 1383
  • قطع کتاب : وزیری
  • تیراژ 5200 نسخه
  • تعداد صفحه : 520صفحه
  • شابک 964-93560-4-5
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست