مدیر مسئول
الياس عارف زاده
آدرس
پرديسان – مقابل مسجد امام صادق (ع) - دانشگاه اديان
خلاصه کتاب
نينيان اسمارت يكي از برجسته ترين و حتي به نوعي يكي از بنيان گذاران دين پژوهي در قرن بيستم است كه در ضمن تحقيقاتش به كمبود هاي روش شناختي در حوزه ي اديان پي برد و دست به اصلاحات در حوزه ي مطالعات اديان زد. او روش هاي تاريخي، علوم فقه اللغوي، نقد ادبي، روان شناسي، انسان شناسي، جامعه شناسي و ديگر رشته ها را به كار گرفت تا بوسيله ي آن بتواند تاريخ، خاستگاه و كاركردهاي اديان را بررسي كند. اين اثر كه در واقع مقاله ي ارزشمند او در دانش نامه ي بريتانيكاست شامل مطالب زير است كه هر كدام مقدمه اي براي مطالعات گسترده تر در آن حوزه است: ماهيت و اهميت دين پژوهي، تاريخ دين پژوهي، هدف و روش هاي بنيادي، مسائل و جهت گيري ها و...

دين پژوهي

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست