مدیر مسئول
سيد احمد رهنمايي
آدرس
بلوار امين ، خيابان جمهوري ، موسسه آموزشي امام خميني (ره)
خلاصه کتاب
باز شناسي و بازنمايي اعلام و مشاهير به ويژه عالمان برجسته و آثار مرتبط با ايشان تاريخي بس طولاني دارد كه اگر نقش كتاب هاي مقدس و نيز نقش قرآن كريم را در اين بازنمايي در نظر بگيريم پيشينه آن طولاني تر خواهد شد. بيان داستان آدم، شيطان، هابيل و قابيل، ‌ابراهيم و نمرود و... نمونه هايي روشن از كاربرد اين شيوه در قرآن كريم است. برجسته ساختن زندگي اعلام به اين دليل اهميت دارد كه شخصيت هاي بزرگ به ويژه دانشمندان نقشي بزرگ در تكوين تاريخ بشر داشته اند. اين اثر فرهنگ نامه مختصر اعلام علوم عقلي است كه مركز پژوهشي دائره المعارف علوم عقلي اسلامي وابسته به مركز آموزشي و پژوهشي امام خميني فراهم آورده است. اين منشور نمونه اي مشابه طبقات است زيرا اين مجموعه از ميان همه اعلام تنها به كساني مي پردازد كه به علوم عقلي مرتبط با حوزه ي معارف اسلامي اهتمام داشته اند.

فرهنگ اعلام علوم عقلي اسلامي 4 جلدي

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست