مدیر مسئول
سيد احمد رهنمايي
آدرس
بلوار امين ، خيابان جمهوري ، موسسه آموزشي امام خميني (ره)
خلاصه کتاب
جهاني شدن از مباحث مهم و مناقشه بر انگيز در عصر حاضر به شمار مي آيد. لذا مفهوم جهاني شدن از مفاهيمي است كه هنوز در معنا و تعريف آن ابهام وجود دارد و تعريف هاي متعددي براي آن ارائه شده است. جهاني شدن از ديدگاه هاي مختلفي مورد مطالعه قرار گرفته است؛ بخشي از آن در حوزه اقتصاد بخشي در حوزه سياست و بخشي در حوزه فرهنگ است. اين نوشتار با عنوان جهاني شدن تنوع يا وحدت فرهنگي در جامعه مهدوي، از مباحثي است كه در حوزه جهاني شدن فرهنگي بررسي مي شود. در بحث جهاني شدن فرهنگي،‌نظريات مختلفي همچون عام گرايي يا همگوني فرهنگي، خاصي گرايي فرهنگي و همزيستي و آفرينش فرهنگي وجود دارد كه درباره آنها مباحثي مطرح خواهد شد. در اين اثر علاوه بر طرح پيشينه تحقيق، به مفاهيم فرهنگ و جهاني شدن و نظريات جهاني شدن از جمله افراط گرايي، شك گرايي و نظريه مباني انتقادي مطرح شده است.

جهاني شدن و تنوع يا وحدت فرهنگي: جامعه جهاني مهدوي

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست