مدیر مسئول
حجت الاسلام مهدي سليماني
آدرس
قم، خيابان صفائيه (شهداء) كوچه آمار
خلاصه کتاب
دين در طول تاريخ در ميان همه انسان ها وجود داشته و اگر ملت هايي هم تحت فشار تبليغات و ظلم و زور، تسليم بي ديني شوند به مجرد به دست آوردن آزادي به دينداري بازگشتند چرا كه دين و اعتقاد و ايمان به خدا فطري است. البته پايين بودن سطح فرهنگ بعضي جوامع بشري و اقوام پيشين سبب شده كه عقايد و آداب ديني را با خرافات ممزوج كنند و پافشاري بعضي از مردم بر جهل و تعصب و تقليد كوركورانه و از طرفي مدعيان دروغين و سردمداران و حاكمان ظلم و جوري كه دائماً به خاطر مقاصد دنيوي و حكومت بر مردم در تاريخ سعي در فريب و اغفال مردم نمودند. بنابراين دين و اعتقاد به خدا فطري بشر است و همه انبياء بدون استثنا به تبليغ خداپرستي و توحيد و نهي از بت پرستي و شرك پرداختند.

برترين آيين

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست