مدیر مسئول
محسن استادي مقدم
آدرس
خيابان ارم – پاساژ قدس - طبقه پنجم - شماره 160 و 188
فهرست

مقدمه
1. تبيين و تشريح موضوع تحقيق
2. هدف و ضررورت تحقيق
3. سؤالات اصلي و فرعي تحقيق
4. نوآوري و دستاورد تحقيق
بخش اول: كلّيات و مفاهيم
فصل يك: تعريف شبيه سازي
پيش‌درآمد
تعريف علمي شبيه سازي
فرايند شبيه سازي حيوان
كاربردهاي شبيه‌سازي حيوانات
فصل دوم: انواع شبيه سازي
الف) شبيه سازي درماني
ب) شبيه سازي روياني
ج) شبيه سازي توليدي
شيوه‌هاي شبيه‌سازي و تكثير جنين
سؤالات مطرح در شبيه سازي
جايگزين شبيه سازي انساني
فوايد پزشكي شبيه سازي انساني
فصل سوم: تاريخچه شبيه سازي
فصل چهارم: بازتاب شبيه سازي
بخش دوم: بررسي فقهي شبيه سازي
فصل يك: شبيه سازي و فقه اهل سنّت
دلايل حرمت شبيه سازي
فصل دوم: بررسي دلايل بيان شده توسّط فقهاي اهل سنّت در حمرت شبيه سازي انساني
بررسي لزوم توليد مثل جنسي
بررسي دليل ابهام در روابط خويشاوندي
بررسي دليل ابهام در نفقه وارث
بررسي دليل نابودي نهاد ازدواج و خانواده
بررسي دليل گسترش همجنس گرائي
فصل سوم: شبيه سازي و فقه شيعه
بررسي فقهي شبيه سازي درماني
بررسي فقهي شبيه سازي انساني
الف) همانند سازي مطلقاً جايز است
ب) همانند سازي به طور مطلقاً جايز نيست
نقد بر ديدگاه مخالفين شبيه سازي
خاتمه
نتيجة تحقيق
مشكلات تحقيق
پيشنهادات
منابع و مآخذ
مقدمه
تبيين و تشريح موضوع تحقيق
هدف و ضرورت تحقيق
سوالات اصلي و فرعي تحقيق
نوآوري و دستاورد تحقيق
بخش اول : كليات و مفاهيم
فصل اول : تعريف شبيه سازي
پيش درآمد
تعريف علمي شبيبه سازي
فرآيند شبيه سازي حيوان
كاربردهاي شبييه سازي حيوانات
فصل دوم : انواع شبيه سازي
شبيه سازي درماني
شبيه سازي روياني
شبيه سازي توليدي
شيوه هاي شبيه سازي و تكثير جنين
سوالات مطرح در شبيه سازي
جايگزين شبيه ساي انساني
فوايد پزشكي شبيه سازي انساني
فصل سوم : تاريخچه شبيه سازي
فصل چهارم : بازتاب شبيه سازي
بخش دوم: بررسي فقهي شبيه سازي
فصل اول : شبيه سازي و فقه اهل سنت
دلايل حرمت شبيه سازي
فصل دوم : بررسي دلايل بيان شده توسط فقهاي اهل سنت در حرمت شبيه سازي انساني
بررسي لزوم توليد مثل جنسي
بررسي دليل ابهام در روابط خويشاوندي
بررسي دليل ابهام در نفقه و ارث
بررسي دليل نابودي نهاد ازدواج و خانواده
دليل گسترش همجنس گرائي
شبيه سازي و فقه شيعه
بررسي فهقي شبيه سازي درماني
بررسي فقهي شبيه سازي انساني
همانند سازي مطلقاً جايز است
همانند سازي به طور محدود جايز است
شبيه سازي مطلقاً جايز نيست
نقدي بر ديدگاه مخالفين شبيه سازي
خاتمه
نتيجه تحقيق
مشكلات تحقيق
پيشنهادات
منابع و ماخذ

شبيه سازي از ديدگاه اسلام

  • نویسنده : يوسفان محمد جواد
  • فصل چاپ : بهار
  • سال چاپ : 1386
  • قطع کتاب : رقعی
  • تیراژ 1500 نسخه
  • تعداد صفحه : 144صفحه
  • شابک 978-964-7732-52-9
  • زبان کتاب : فارسی
  • موضوع کتاب حقوق عمومی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست