مدیر مسئول
محمد حسن نجفي راد
آدرس
خيابان شهدا (صفائيه) - كوچه آمار - پلاك 42
خلاصه کتاب
فرهنگ و تمدن اسلامي در ماوراء النهر و نقش آن ديار در فرآيند تمدن اسلامي، به ويژه در سده هاي پس از سامانيان تا عهد حاكميت مغولان كه بيش از دو و نيم قرن را فراگرفته است، در هاله اي از ابهام متمايل به انكار قرار دارد و تحقيقات درخوري براي شناسايي آن وجود ندارد. پژوهش حاضر بر آن است تا ضمن بازنمايي تاريخ اين دوره تصويري از حيات تمدني و حتي پويايي و شكوفايي آن را در ماوراالنهر به رغم تصورات منفي نگرانه، نشان دهد.

فرهنگ و تمدن اسلامي در ماوراء النهر

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست