مدیر مسئول
احمد صبوري
آدرس
خ. امامزاده ابراهيم، ك. هشتم، پ. 11
فهرست

فهرست مطالب سطح(1)
تفريظ مجمع قاريان قرآن كريم
مقدّمه
ويژگيهاي عمده كتاب
نكاتي در زمينه تدريس
درس اوّل
تعريف تجويد
اسامي حروف الفباء
طريقه خواندن حروف مقطّعه
درس دوّم: «مخارج حروف(ا)»
حرف(واو)
حرف(حاء)
حرف(عين)
درس سوّم:«مخارج حروف(2)»
حرف(غين )
حرف(تاء)
حرف(ذال)
درس چهارم«مخارج حروف(3)»
حرف(صاد)
حرف(طاء)
حرف(ضاد)
درس پنجم: «صفات حروف(1)»
صفت استعلاء
صفت استفال
درس ششم: «صفات حروف (2)»
صفت قلقه
درس هفتم: «احكام حروف»
تعريف احكام حروف
تفخيم، ترقيق و چند نكته ضروري
شرائط ترقيق(راء)
شرائط تغليظ و ترقيق حرف(لام)
درس نهم: «احكام تنوين و نون ساكن(1)»
تعريف تنوين و نون ساكن
اظهار
ادغام
درس دهم: «احكام تنوين و نون ساكن(1)»
اقلاب (قلب به ميم)
اخفاء
طريقه اخفاء نون ساكن نزد بقيّه حروف
درس يازدهم: «احكام ميم ساكن»
ادغام، اخفاء و اظهار
درس دوازدهم: «باب مدّ و قصر(1)»
تعريف مدّ و قصر
انواع مدّ
مدّ متصل و منفصل
درس سيزدهم: «باب مدّ و قصر(1)»
مدّ لازم
مدّ عارضي و لين
درس چهاردهم: «نكات لازم و ضروري(1)»
علائم وقف
همزه وصل
درس پانزدهم: «نكات لازم و ضروري(2)»
موارد سكت در قرآن كريم
احكام سجده‌هاي واجب در قرآن كريم
كلمات استثنائي در رابطه با هاء ضمير
تفاوتهاي حرف همزه و الف
طريقه خواندن هفت كلمه به هنگام وصل و وقف
نحوه خواندن تنوين نزد همزه وصل
فهرست مطالب سطح(2)
درس اوّل: «مراتب و قرائت»
تحقيق
تحدير
تدوير
تعاريف تجويد
درس دوّم: «مخارج حروف»
حرف(قاف و كاف)
حرفا(تاء)
درس سوّم: «صفات حروف»
تعريف صفت
صفات اصلي متضادّ و غير متضادّ
صفت استعلاء و استفال
مراتب تفخيم حروف استعلاء
صفت شدّت و رخوت
صفت توسّط
درس چهارم: «صفت اصلي متضادّ»
صفت اطباق
صفت انفتاح و جهر
صفت همس
صفت اصمات و اذلاق
درس پنجم: «صفات اصلي غير متضادّ (1)»
صفت قلقله
صفت غنّه
صفت غنّه
صفت نبره
درس ششم: «صفات اصلي غير متضادّ (2)»
صفت صفير
صفت لين
صفت تكرير و تقشّي
صفت استطاله
درس هفتم
نكاتي در رابطه با احكام(راء)
درس هشتم: «باب ادغام(1)»
ادغام
فائده و شرائط ادغام
انواع ادغام
موارد ادغام متماثلين و متجانسين
موارد ادغام متقاربين
درس نهم: «باب ادغام(2)»
ادغام صغير و كبير
ادغام كامل و موارد آن
ادغام ناقص و موارد آن
درس دهم: «نكاتي در رابطه با احكام تنوين و نون ساكن و ميم ساكن»
نكاتي در رابطه با اظهار
نكاتي در رابطه با ادغام
نكاتي در رابطه با اقلاب
نكاتي در رابطه با موارد اخفاء
نكاتي در رابطه با ميم ساكن
درس يازدهم: «باب مدّ و قصر»
مدّ طبيعي و غير طبيعي
انواع مدّ لازم و موارد آن
درس دوازدهم: «باب وقف و ابتداء»
وقف اضطراري و اختياري
درس سيزدهم:«نكات لازم و ضروري(1)»
تسهيل
اماله، حذف و اشمام
ابدال
درس چهاردهم:«نكات لازم و ضروري(2)»
استعاذه
بسمله
تكبير، تهليل و تحميد
كلماتيكه به هنگام خواندن اشباع مي‌شوند

احسن التجويد

  • نویسنده : طالبي تربتي سيد حسن
  • فصل چاپ : پاییز
  • سال چاپ : 1377
  • قطع کتاب : رقعی
  • چاپخانه سلمان فارسي
  • تیراژ 3000 نسخه
  • تعداد صفحه : 170صفحه
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست