مدیر مسئول
عباس صبور
آدرس
قم ـ خيابان صفائيه ـ كوچه 25 ـ پلاك 93
فهرست
پيشگفتار
سرآغاز
مقدمه
چكيده
تاريخچه
بخش اول
تجزيه و تحليل كلان اقتصادي و اجتماعي منطقه و تعيين جايگاه بخش آموزش
الف. چشم انداز جمعيتي
ب. چشم انداز اجتماعي
ج. چشم انداز اقتصادي
بخش دوم
تجزيه و تحليل وضع موجود گروههاي هدف برنامه و پيش‌بيني آينده
ساختار نظام آموزش و پرورش
فصل اول- آموزش پيش از دبستان
تجزيه و تحليل وضع موجود
دوره آموزش و پرورش پيش از دبستان در منطقه خوي
مراجه ارائه دهنده آموزش پيش از دبستان در اين منطقه
دستيابي(Access)
كيفيت(Qualiy)
مديريت(Management)
ارتباط آموزش پيش از دبستان با ساير گروههاي هدف
عمده‌ترين مسايل و تنگناهاي موجود
پيش‌بيني آينده
بررسي تحولات جمعيتي گرروه سني 5 ساله طي سالهاي 1393-1381
خطوط كلي هدف گذاري
توصيه‌هاي سياسي
فصل دوم- آموزش پايه در دوره ابتدايي
دستيابي(Access)
كيفيت(Qualiy)
مديريت(Management)
دوره ابتدايي
ارتباط هدف‌گذاري با ساير گروههاي هدف
مبناي هدف گذاري در آموزش پايه در دوره ابتدايي
بررسي تحولات جمعيني گروه سن 6-10 ساله طي سالهاي 93-81
خطوط كلي هدف‌گذاري آموزش دوره ابتدايي
فصل سوم- آموزش پايه در دوره راهنمايي
دوره راهنمايي
دستيابي(Access)
كيفيت(Qualiy)
مديريت(Management)
ارتباط دوره راهنمايي با ساير گروههاي هدف
عمده‌ترين مسايل و تنگناهاي موجود
پيش بيني آينده
بررسي تحولات اجتماعي جمعيت 10-13 ساله طي 1393-1381
خطوط كلي هدف گذاري آموزش پايه در دوره راهنمايي
مبناي هدف گذاري در‌آموزش پايه در دوره راهنمايي
توصيه‌ها سياسي
فصل چهارم- آموزش و پرورش استثنايي
تجزيه و تحليل وضع موجود
وجوه تمايز نظام آموزش و پرورش استثنايي و عادي
دستيابي(Access)
كيفيت(Qualiy)
مديريت(Management)
ارتباط آموزش و پرورش استثنايي با ساير گروههاي هدف
عمده‌ترين مسايل و تنگناهاي موجود
پيش‌بين آينده
خطوط كلي هدف‌گذاري
مبناي هدف گذاري
توصيه‌هاي سياسي
فصل پنجم: سواد آموزي و آموزش بزرگسالان
تجزيه و تحليل وضع موجود
دستيابي(Access)
كيفيت(Qualiy)
مديريت(Management)
ارتباط سواد‌آموزي و اموزش بزرگسالان با ساير گروهها هدف
عمده‌ترين مسايل و تنگناهاي موجود
پيش‌بيني آينده
بررسي تحولات جمعيتي گروه سني 10 ساله و بالاتر طي سالهاي 1393-1381
خطوط كلي هدف‌گذاري
مبناي هدف‌گذاري
توصيه‌هاي سياسي
فصل ششم كودكان خارج از مدرسه
تجزيه و تحليل وضع موجود
پيش‌بيني آينده
خطور كلي هدف‌گذاري
مبناي هدف‌گذاري
توصيه‌هاي سياسي
بخش سوم
نظارت، ارزشيابي و اصطلاح برنامه اموزش براي همه
ساز و كار‌هاي نظارت ارزشيابي و اصلاح برنامه آموزش براي همه در منطقه خوي
منابع و مأخذ
پيوست‌

سند منطقه اي برنامه آموزش براي همه شهرستان خوي

  • فصل چاپ : پاییز
  • سال چاپ : 1387
  • قطع کتاب : وزیری
  • شابک 0-062-159-964-978
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست