مدیر مسئول
عباس قاسميان
آدرس
قم - خيابان شهدا - كوچه 32 - پلاك 3 - كد پستي :3715647867
خلاصه کتاب
روشنفكري ايران انديشه محوري خود را پيرامون اصلي ترين مسائل كانوني و نيازها و شرايط محيطي و زمان خويش و خلا هاي عصر خود سامان داد و كوشيد تا بنيادي ترين بحران زمان خود را در دهه هاي پاياني قرن نوزدهم و پس از آن در قرن بيستم يعني شكاف سنت و مدرنيته پاسخ گويد. مجموعه حاضر محصول در همايش است در سال 1379 در دانشگاه هاي تهران و اصفهان تحت عنوان روشنفكري در ايران برگزار شده. كه در سه فصل تدوين و منتشر شده است.

روشنفكري در ايران

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست