مدیر مسئول
عباس قاسميان
آدرس
قم - خيابان شهدا - كوچه 32 - پلاك 3 - كد پستي :3715647867
خلاصه کتاب
كتاب حديث خدمتگزاري تلاشي است در جهت بازخواني گزاره ها و مضامين كتاب و و سخت كه در چار فصل تحت عناوين حكومت و سياست عدالت و ستمگري رفاه و معيشت و مردم داري و خدمت تنظيم و تدوين و تبويت شده است.
فهرست
مقدمه
فصل اول:(حكومت و سياست)
درامد
حقوق مردم و جايگاه آن
آسيبهاي حكومت داري
ابزارهاي رياست
سياست نيكو و اثار آن
بهترين روشهاي سياستمداري
پيامد‌هاي دولتهاي عدل و دولتهاي جور
بهترين فرمانروايان
وزراي خوب و بد
زمامداران دادگر
زمامدران ستمگر
مهمترين وظايف حكمران
رسيدگي حكمران به كارهاي كارگزاران
فصل دوم:(عدالت و ستمگري)
درآمد
ارزش عدالت
عدالت، برترين سياست
عدالت، فضيلت انسان
پيامد‌هاي ستمگري
زشت‌ترين نوع ستم
نشانه‌هاي ستمگر
ياري ستمديد‌گان
راه و رسم قضاوت
فصل سوم: (رفاه و معيشت)
درآمد
اهميّت آبادني
برنامه ريزي درست و نتايج آن
برنامه ريزي نادرست و نتايج آن
فقر و تنگدستي
علل فقر
آثار فقر
تأثيرات رواني مسائل معيشتي
برابري همه در بيت المال
رفع نيازهاي مردم
رشوه و حرمت آن
فصل چهارم:(مردم‌داري و خدمت)
درآمد
امنيت و آسايش
جلوگيري از احتكار
برابري حقوق مردم
خوشرفتاري با مردم و آثار آن
بدرفتاري با مردم
مدارا با مردم
كوچك نشمردن مردم
رحم كردن
عفو بخشش
بخشش هنگام قدرت
دوستي با مردم
نرم‌خويي با مردم و آثار آن
نيكوكاري و خدمت به همه
تعامل با كشاورزان و كارگران
شاد كردن مؤمن
زدودن غم از دل مؤمن
رفتار نيكو
روش معاشرت با مردم
دعوت به وسيله كردار
انصاف با مردم
منابع و مآخذ
مقدمه
فصل اول:(حكومت و سياست)
درامد
حقوق مردم و جايگاه آن
آسيبهاي حكومت داري
ابزارهاي رياست
سياست نيكو و اثار آن
بهترين روشهاي سياستمداري
پيامد‌هاي دولتهاي عدل و دولتهاي جور
بهترين فرمانروايان
وزراي خوب و بد
زمامداران دادگر
زمامدران ستمگر
مهمترين وظايف حكمران
رسيدگي حكمران به كارهاي كارگزاران
فصل دوم:(عدالت و ستمگري)
درآمد
ارزش عدالت
عدالت، برترين سياست
عدالت، فضيلت انسان
پيامد‌هاي ستمگري
زشت‌ترين نوع ستم
نشانه‌هاي ستمگر
ياري ستمديد‌گان
راه و رسم قضاوت
فصل سوم: (رفاه و معيشت)
درآمد
اهميّت آبادني
برنامه ريزي درست و نتايج آن
برنامه ريزي نادرست و نتايج آن
فقر و تنگدستي
علل فقر
آثار فقر
تأثيرات رواني مسائل معيشتي
برابري همه در بيت المال
رفع نيازهاي مردم
رشوه و حرمت آن
فصل چهارم:(مردم‌داري و خدمت)
درآمد
امنيت و آسايش
جلوگيري از احتكار
برابري حقوق مردم
خوشرفتاري با مردم و آثار آن
بدرفتاري با مردم
مدارا با مردم
كوچك نشمردن مردم
رحم كردن
عفو بخشش
بخشش هنگام قدرت
دوستي با مردم
نرم‌خويي با مردم و آثار آن
نيكوكاري و خدمت به همه
تعامل با كشاورزان و كارگران
شاد كردن مؤمن
زدودن غم از دل مؤمن
رفتار نيكو
روش معاشرت با مردم
دعوت به وسيله كردار
انصاف با مردم
منابع و مآخذ

حديث خدمتگزاري

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست