قرآن ، احادیث و زیارات دین اهل بیت (ع) فرهنگ و هنر سبک زندگی ادبیات علوم کتب خارجی کودک و نوجوان

حقوق اجتماعي و سياسي در اسلام

نویسنده: جوان آراسته حسين

خلاصه کتاب

مكتب اسلام از آنجا كه مكتبي جامع، جهاني جاودانه است انسان و حقوق او را ابعاد مختلف مورد توجه ويژه قرار داده است همه مكاتب و نظام هاي حقوق درصدد بوده و هستند تا با پايه ريزي و تدوين يك نظام حقوقي عادلانه و كارآمد بر ساماندهي مطلوب زندگي مدين و سياسي مردم بپردازند. اين كاب درصدد است تا با مقدمه بالا دانشجويان را با مباني نظام حقوق اسلام و سپس با حقوق اجتماعي و سياسي انسان در اسلام آشنا سازد.


ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160

سخن مركز
مقدمه
بخش يكم: كلّيات
فصل اول: انسان و حقوق
انسان و جامعه
الف) خانواده
ب) جامعه
نظام سياسي
نظام حقوقي
ويژگي‌هاي نظام حقوقي
فصل دوم: مفهوم حقوق
فصل سوم: كاربرد حقوق
گستره حقوق
«حق بودن» و «حق‌داشتن»
الف) حق بودن
ب) حق داشتن
حق و تكليف
بخش دوم: نظام حقوقي اسلام
مقدمه: اهداف، مباني و ويژگي‌ها
1. هدف دين
2. ويژگيهاي دين
يك. حقانيت
دو. جامعيت
سه. جهان‌شمولي
چار. جاودانگي
3. نقش دين در قانون‌گذاري و پايه ريزي نظام حقوقي
فصل اول: اهداف و مباني حقوق
اهداف حقوق
مباني حقوق
1. نظريه حقوق فطري يا طبيعي
2. نظريه حقوق موضوعه يا قراردادي
پوزيتيويست‌ها و حقوق طبيعي
فصل دوم: حقوق طبيعي از ديد‌گاه اسلام
انسان و طبيعت
معرفت عقلاني و معرفت وحياني
فصل سوم: حقوق فرد و جامعه
اصلات فرد يا جامعه
مصلحت فرد يا جامعه
مصلحت جامعه و ولايت مطلقه
فصل چهارم: حق و تكليف از ديد‌گاه اسلام
آيا زبان و ادبيات ديني، تكليف محور است؟
آيا بندگي يا حقوق انسان در تضاد است؟
چرايي مجازات‌هاي ديني
فصل پنجم: حق و تكليف از ديد‌گاه اسلام
عدل الهي در تكوين و تشريع
عدليه و اشاعره
عدل مبناي حقوق
فصل ششم: برابري
برابري در اعلاميه جهاني حقوق بشر
برابري و كرامت
كرامت ذاتي و كرامت اكتسابي
برابري و عدالت
فصل هفتم: آزادي
آزادي تكويني و آزادي حقوقي
آزادي مطلق يا آزادي نسبي
آزادي بروني و دروني
حدّ آزادي
بخش سوم: حقوق مدني و اجتماعي در اسلام
مقدمه
فصل اول: حق حيات
قرآن و زندگي انسان
اعدام
آثار حق حيات
1. التزام به حقوق فرعي ديگر
2. سقوط برخي از تكاليف در صورت تزاحم يا حق حيات
3. حرمت خون
4. حرمت خود‌كشي
5. حرمت سقط جنين
فصل دوم: حق امنيت
ارزش امنيت
مصاديق امنيّت
1. امنيت جاني
2. امنيت حيثيتي
3. امنيت مالي
4. امنيت مالي
5. امنيت مكاتبات، مكالمات و مخابرات
6. امنيت قضايي
7. امنيت اخلاقي
فصل سوم: آزادي انديشه
رابطه انديشه و عقيده
ابعاد آزادي عقيده
1. تحميل عقيده
2. تفتيش عقيده
3. داشتن عقيده
4. داشتن عقيده
5. تحقق بخشيدن به عقيده
6. تغيير عقيده
تعليم و تربيت
فصل چهارم: حقوق اقتصادي
1. حق مالكيت
2. آزادي انتخاب شغل
3. حق اشتغال
4. حق تأمين اجتماعي
5. حق مسكن
بخش چهارم: حقوق سياسي در اسلام
مقدمه
حقوق سياسي
اهميت حقوق سياسي
فصل اول: حق مالكيت
حاكميّت ملّي
حاكميت الهي
نظام سياسي اسلام(نظام امّت و امامت)
«امامت» استثنايي بر اصل«عدم ولايت »
امامت و ولايت انتصاب يا انتخاب
1. منصب امامت
2. آراء و ديد‌گاه‌ها
3. جمع بين انتصاب و انتخاب
فصل دوم: حق نظارت
چيستي و چرايي نظارت
نظارت دروني و بيروني
نظارت مردم بر حكومت
نظارت سياسي در متون ديني
1. امر به معروف و نهي از منكر
2. خير‌خواهي نسبت به زمامداران
نكته مهم
فصل سوم: آزادي‌هاي سياسي
الف) آزادي‌ مطبوعات و رسانه‌ها(آزادي بيان)
آزادي بيان در قرآن
آزادي بيان در احاديث
حدود آزادي بيان
ب) ازادي احزاب و گروه‌ها
ج) آزادي تجمّع و راهپيمايي
بخش پنجم: حقوق زن
مقدمه
فصل اول: ساختار و مباني
الف) ساختار
1. نظام توصيفي زن
2. نظام ارزشي زن
3. نظام حقوقي زن
ب) اصول و قواعد شخصيت زن در اسلام
1. برابري زن و مرد در شئون انساني
2. ارزش‌گذاري بر پايه ملاكهاي حقيقي و قرب ربوبي
3. حفظ حريم و حرمت زن
4. عدالت محوري
فصل دوم: تفاوتهاي حقوقي
اسلام در تند باد اتهام
تساوي حقوق زن و مرد در اسلام
نمونه‌هايي از تفاوتهاي حقوقي در اسلام
يك. ارث زن
دو. ديه زن
سه. رياست مرد در خانه
چهار. ولايت و امامت مرد
پنج. شهادت زن
شش. طلاق
فصل سوم: فمنيسم
تعريف و تاريخچه
برابري و تفاوت
نقد فمنيسم
بخش ششم: حقوق اقليتها و روابط بين الملل
فصل اول: حقوق اقليّت‌ها
الف) تعريف
1. اقليّت در درون ملّت
2. اقليّت در ارتباط يا امّت
ب) حقوق
فصل دوم: روابط بين الملل
الف) تعريف
ب) تقسيم دولتها
درالاسلام
دالكفر
ج) اصول حاكم بر روابط و معاهدات
1. عدالت و ظلم ستيزي
2. عزّت استقلال و نفي وابستگي