مدیر مسئول
عباس قاسميان
آدرس
قم - خيابان شهدا - كوچه 32 - پلاك 3 - كد پستي :3715647867
خلاصه کتاب
اين كتاب شام دو بخش گذري بر پژوهشگاه فرهنگ و معارف و همچنين گذري بر منشورات و پژوهش هاي انجام گرفته و هفت فصل با عناويني چون اساسنامه، معاونت پژهشي، كتب منتشر شده چكيده پژوهش ها، يافته هاي پژوهش ها و فصلنامه و دانشگاه اسلامي مي باشد.
فهرست
قبل از هر چيز
بخش اول(گذري بر پژوهشگاه فرهنگ و معارف)
فصل اول: اساسنامه
مقدمان
كليات
اهداف
وظايف
اركان
فصل دوم: معاونت پژوهشي
اهداف
برنامه‌ها
ساختار و عملكرد
1) دبير‌خانه شوراي آموزشي و پژوهشي
2) حوزه نظارت و هماهنگي گروهها پژوهشي
الف) پژوهشكده معارف- گروههاي پژوهشي
1. گروه دين پژوه
2. گروه مطالعات اخلاق و عرفان
3. گروه مطالعات قرآن و حديث
4. گروه مطالعات فرهنگ و تمدن اسلامي
5. گروه مطالعات علم و دين
ب) پژوهشكده فرهنگ- گروههاي پژوهشي
1. گروه مطالعات فرهنگي
2. گروه مطالعات تبليغات و ارتباطات
3. گروه مطالعات زنان
3. گروه مطالعات سياسي
4. گروه مطالعات اجتماعي
سخن پاياني
فصل سوم: معاونت خدمات پژوهشي
1. مديريت خدمات پژوهشي
1-1. اداره تدوين كتب
1-2. اداره همايشها و نشستهاي علمي
1-3. اداره ترجمه متون
2. مديريت پايان‌نامه‌ها
1-2. اداره پژوهشهاي دانشجويي
2-2. اداره تأمين منابع پژوهشي
3. مديريت اطلاع رساني
1-3. اداره اطلاع رساني
وظايف اداره اطلاع رساني
فعاليتهاي اداره اطلاع رساني
1-1-3. واحد سمعي و بصري
2-1-3. پايگاه اينترنتي و بانك نرم افزاري
فهرست CDهاي موجود در واحد اطلاع رسالي
2-3. اداره كتابخانه تخصصي
بخش دوم: گذري بر منشورات و پژوهشهاي پژوهشگاه فرهنگ و معارف
فصل اول: معرفي كتب منتشر شده
فصل دوم: مشروح نشستها علمي
فصل سوم: چكيده پژوهشها
فصل چهارم:يافته‌هاي پژوهشي
فصل پنجم: فصلنامه دانشگاه اسلامي

كارنامه پژوهشگاه فرهنگ و معارف

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست