مدیر مسئول
مهدي هادوي مقدم
آدرس
قم- بلوار امين 20متري گلستان - كوچه14 - پلاك10 - كد پستي:3716699517
خلاصه کتاب
تاريخ هر دانش تصويري كلي از سير تحول و تكامل آن علم ارائه مي دهد و گذرگاه مناسبي براي ورود به آن است. چگونگي پيدايش علم اصول در دامان فقه از مراحل ابتدايي تا شكل گيري آن به عنوان دانشي مستقل، شكوفايي و ركود نسبي آن بررسي منابع اين علم بويژه عقل و موضع گيري هاي متفاوت پيرامون آن و پيدايش اخباريگري، و نشان دادن گونه اي از تاثير متقابل تحول فقه و اصول در حوزه هاي شيعي و سني بر يكديگر از اهم مباحث اين كتاب مي باشد.
فهرست
فهرست اجمالي
فهرست تفضيلي
پيشگفتار
بخش اول: فقه
بخش دوم: اصول
جايگاه علم اصول
وسايل استدلال در علم اصول
موضع‌گيري‌هاي متصاد درباره ي عقل
بخش سوم: تاريخ علم اصول
فصل اول: دوره‌ي زمينه سازي
تولد علم اصول
روشن شدن مرزهاي مباحث اصولي
ترويج و القاي تفكر اصولي از سوي ائمه عليهم‌السلام
فصل دوم: دوره‌ي علم
تحول و ترقي فقه و اصول توسط شيخ طوسي
توقف و ركود نسبي و علل‌ آن
حيات و حركت مجدد حوزه علميه شيعه
بقاي ركود حوزه‌ي اهل سنت
فصل سوم: دوره كمال علم
اخباري‌گري و ضربه‌ي آن به روند تكاملي اصول
شكست اخبار‌يگري و حركت جديد اصولي
ادوار سه‌گانه‌ي تاريخ علم اصول
مهمترين كتب علم اصول در دوره ‌ي كمال
كتاب‌نامه
فهرست تفضيلي
پيشگفتار
بخش اول: فقه
علم فقه يا حقوق اسلامي
انواع حقوق(وضعي و تعبدي )
معناي اجتهاد در حقوق تعبدي
بخش دوم: اصول
جايگاه علم اصول
وسايل استدلال در علم اصول
1. بيان شرعي(كتاب و سنت )
2. عقل
اقسام ادراكات عقلي
درجات اداركات عقلي
مقصود از عقل
موضع‌گيري‌ها متضاد دربار‌ي عقل
گرايش‌ افراطي در مورد عقل
علّت گرايش افراطي
نظريه‌ي تصويب
مقابله ائمه عليهم‌السلام با گرايش افراطي
پيدايش گرايش تفريطي در حوزه‌‌ي سنّي
پيدايش گرايش تفريطي در شيعه
اخباريون شيعه و حسيّون غرب
3. خاتمه‌اي درباره‌ اجماع
بخش سوم: تاريخ علم اصول
فصل اول: دوره‌ي زمينه سازي
تولد علم اصول
مؤسس علم اصول
اولين تأليفات علم اصول
روشن شدن مرزهاي مباحث اصولي
علم اصول، نيازي تاريخي
ترويج و القاي تفكر اصولي از سوي ائمه عليهم‌السلام
دليل غناي اصول فقه شيعه
پيدايش حوزه‌هاي علمي شيعي
فصل دوم: دوره‌ي علم
تحول ترقي فقه و اصول توسط شيخ طوسي
بررسي ريشه‌هاي حركت فقهي و اصول شيخ طوسي
توقف و ركود نسبي و علل‌آن
حيات و حركت مجدد حوزه علميه شيعه
مقايسه كتب فقهي السرائر و المبسوط
بقاي ركود در حوزه ي اهل سنّت
رشد فقه و اصول از ابن ادريس تا صاحب معالم
فصل سوم: دوره‌كمال علم
اخباريگري و ضريه‌ي آن به روند تكاملي اصول
علل پيدايش اخباريگري
ريشه‌هيا خيالي حركت اخباريگري
تأليف كتب حديث در دروان اخباريگري
علم اصول در دوران اخباريگري
شكست اخباريگري و حركت جديد اصولي
ادوار سه‌گانه تاريخ علم اصول
مهمترين كتب علم اصول در دوره‌ي كمال
كتابنامه

تاريخ علم اصول از نگاه شهيد صدر

  • نویسنده : روحاني سيد محمد كاظم
  • سال چاپ : 1385
  • قطع کتاب : رقعی
  • چاپخانه وفا
  • تیراژ 1500 نسخه
  • تعداد صفحه : 142صفحه
  • شابک 0-6-91573-964
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست