مدیر مسئول
مهدي هادوي مقدم
آدرس
قم- بلوار امين 20متري گلستان - كوچه14 - پلاك10 - كد پستي:3716699517
خلاصه کتاب
باورها در روزگار معاصر با پرسش ها روبرو هستند، اين مواجهه اگر به گونه اي شايسته سامان يابد، سراغاز حيات و حركتي مبتني بر اعتقادات صحيح و استوار خواهد بود. كتاب حاضر مي كوشد پاسخي در خور چنين پرسش هايي را به فرهيختگان عرضه كند. قبض و بسط تئوريك شريعت، اخلاق سنتي و مدرن، مديريت فقهي و علمي، خاتميت و كمال دين و ثابت و متغير بودن در اين برخي از مباحث اين مجموعه را تشكيل ميدهد.
فهرست
فهرست اجمالي
سرآغاز
گفتار‌ها
گفتار اول: مكتب حسين و فرهيختگان
گفتار دوم: سرّ خاتميت
گفتار سوم: منابع شناخت دين
گفتار چهارم: كمال دين
گفتار پنجم: فقه و مديريت
گفتار ششم: انسان شناسي اسلام
گفتار هفتم: اخلاق سنتي و اخلاق مدرن
گفتار هشتم: مديريت فقهي، مديريت علمي
نوشتار: فهم كتاب و سنت
زمينه‌ي فهم و نظريه‌ي قبض و بسط
قبض و بسط تئوريك شريعت
ارزيابي نظريه ي قبض و بسط
فهرست تفضيلي
سرآغاز
گفتار‌ها
گفتار اول: مكتب حسين و فرهيختگان
مقدمه
دين
فطري بودن دين
حقانيت عقايد
تعدد اديان
دين خاتم
گفتار دوم: سرّ خاتميت
مقدمه
پرسش
ديد‌گاه ماركسيسم
ديد‌گاه اقبلا لاهوري
قابل نو بر ديد‌گاه كهنه
يك نظر به پلوراليسم و سكولاريسم
پاسخ صحيح
گفتار سوم: منابع شناخت دين
قرآن منبع اصلي
احاديث قدسي و قرآن
سنت، مفسر قرآن
اجماع و عقل
سنت، حافظ قرآن
ايمان و عقل
عقل در ساحت اعتقادات
عقل و تقليد
گفتار چهارم: كمال دين
ويژگي‌هاي دين خاتم
نگاهي افراطي به دين
دنيا و آخرت
گفتار پنجم: فقه و مديريت
دين و پرسش‌هاي بشري
طرح مسأله
اصول معارف ديني
اصطلاح فقه
ارزيابي سخن غزالي
مديريت فقهي، مديريت علمي
گفتار ششم: انسان شناسي اسلامي
حقيقت انسان
ثابت و متغير در دين
دين و انسان مدرن
گفتار هفتم: اخلاق سنتي و اخلاق مدرن
اخلاق مرتبط با عقيده و عمل
تفسير صحيح از اخلاق
معيار شناخت تفسير صحيح
نگاهي عارفانه به دنيا
برداشتي نادرست
آخرين سخن
گفتار هشتم: مديريت فقهي، مديريت علمي
انديشه ديني، توسعه و تحريف
تضاد مديريت فقهي و مديريت علمي
جايگاه فقه در دين
مديريت علمي
تقش مديريت فقهي در برقراري ارتباط بين واقعيت‌ها و آرمان‌ها
نوشتار: فهم كتاب و سنت
زمنيه‌ي فهم و نظريه‌ي قبض و بسط
زمينه‌ي فهم معاني
نظريه قبض و بسط
قبض و بسط تئوريك شريعت
اركان نظريه
ركن اول: دين و معرفت ديني
دين و طبيعت
ركن دوم: معرفت ديني، معرفت بشري
ركن سوم: معارف بشري با يكديگر مرتبطند
ركن چهارم: معارف بشري متحولند
ركن پنجم: معارف بشري در حال تكاملند
ارزيابي نظريه قبض و بسط
مقدمه
دين و طبيعت
بشري بودن معرفت
يك نكته
كيفيت ارتباط معارف بشري
1. ارتباط روش شناختي
2. ارتباط دانش‌هاي پسين و پيشين
مفهوم ارتباط علوم
مفهوم تحول معارف
فهم بهتر
فهم مصدري، اسم مصدري، و مفعولي
معاني«فهم بهتر»
عصاره‌ي سخن
تئوري‌ها و فهم بهتر متن
تأثير تئوري‌ها در معاني الفاظ
معارف بشري و پرسش‌هاي تازه
ارتباط معرفت ديني با ساير معارف بشري
ظهور معتبر
كتابنامه

باورها و پرسشها، جستارهايي در كلام جديد

  • نویسنده : هادوي مهدي
  • سال چاپ : 1382
  • قطع کتاب : رقعی
  • چاپخانه اعتماد
  • تیراژ 3000 نسخه
  • تعداد صفحه : 176صفحه
  • شابک 6-3-91573-964
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست