مدیر مسئول
محمدجواد حبيب اللهي
آدرس
قم - خيابان صفاييه - كوي جلال زاده - كوي شريفي - پلاك 69 - كد پستي:3715634561
خلاصه کتاب
بهره وري ترويج كشاورزي به عنون فرآيند مداوم از مجموع كارايي، اثر بخشي، خردگرايي و توجه به سطح كيفيت مالي استاندارد شده اين نظام تلقي مي گردد كه بايد هدف خود را در جهت به دست آوردن، حداكثر منافع و تواناييها و با توجه به منابع و امكانات موجود قرار دهد. چنين فرآيند برنامه ريزي شده اي نيازمند آگاهي از كليه عوامل موثر بر بهبود بهره وري و افزايش آن مي باشد تا آنگاه نتايج ارزشمند فعاليت هاي آن بتواند به صورت موثر و مفيدي در اختيار سياستگذاران برنامه ريزان، و مجريان قرار گيرد. در اين راستا اين كتاب به هدف خود را برواكاوي و تحليل پاره اي از مفاهيم اساسي بهره وري و چالش هايي كه در اين زمينه نظام ترويج كشاورزي با آن مواجه است از جمله محاسبه و اندازه گيري بهره وري و تعيين عوامل موثر بر آن قرار داده است.
فهرست
مقدمه
محدوديت‌ها و مشكلات موجود
واژگان مورد استفاده
بهره‌ور ترويج
بخش اول: مفهوم و ماهيت بهره‌وري ترويج كشاورزي
مفهوم و ماهيت بهره‌وري
تعريف بهره‌وري
بهره‌وري جزئي
بهره‌وري كل
عوامل مؤثر بر بهره‌وري ترويج كشاورزي
عوامل كاهش دهنده بهره‌وري ترويج
عوامل تقويت كننده بهره‌وري ترويج
مدل موري اينسورث و بلويل اسميت
مدل هرسي و گلداسيمت
بخش دوم: اندازه‌گيري بهره‌وري ترويج كشاورزي
روشهاي اندازه‌گيري بهره‌وري ترويج كشاورزي
1. تابع توليد كاب- داگلاس
2. تابع توليد ترانسندنتال(متعالي)
استفاده از متغير‌هاي مجازي(موهومي)
آزمون چو
الف. استفاده از آزمون چو با استفاده از آمار مقطعي عرضي
ب. استفاده از ازمون چو با استفاده از آمار سري‌هاي زماني
استفاده از ضريب تعيين
استفاده از شاخص‌هاي هزينه يا مدت زمان مصرف شده با تعداد مروجان مرور استفاده
شاخص‌هاي اندازگيري بهره‌وري ترويج كشاورزي
شاخص انواع هزينه در ترويج
شاخص هزينه نهايي
شاخص بهبه‌وري ترويج
بخش سوم: عصاره پيشينه نگاشته‌ها
نتيجه‌گيري از پيشينه نگاشته‌ها و استخراج متغير‌ها تأثيرگذار بر
بخش چهارم: چهار‌چوب مفهومي و الگوي ساختاري اندازه‌گيري بهره‌وري ترويج
فهرست منابع

مقدمه اي بر تحليل و اندازه گيري بهره وري ترويج كشاورزي

  • نویسنده : بيژني مسعود
  • سال چاپ : 1384
  • قطع کتاب : رقعی
  • چاپخانه شريعت
  • تیراژ 1200 نسخه
  • تعداد صفحه : 152صفحه
  • شابک 0-7-96658-964
  • زبان کتاب : فارسی
  • موضوع کتاب علوم و فنون
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست