مدیر مسئول
محمدجواد حبيب اللهي
آدرس
قم - خيابان صفاييه - كوي جلال زاده - كوي شريفي - پلاك 69 - كد پستي:3715634561
خلاصه کتاب
نويسندگان هدف از نوشتن اين كتاب را تهيه كتابي مي دانند كه بين تئوري تصوير نگاري تشديد مغناطيسي (MRI) و كاربرد آن در اسكنرهاي تجاري ارتباط برقرار كند. در سه فصل اول كتاب، اصول اوليه تشديد مغناطيسي را كه در تهيه تضاد تصوير اعمال مي شوند، تشريح مي كند. فصل 4 تا 6 اصول به كار رفته در تمركز فضاي سيگنال MR و بسياري از روش هاي تجاري متداول را تشريح مي كند. سه فصل ديگرتفاوت هاي اساسي روش هاي موجود را كه سبب افزايش تضاد بافت يا تضمين كيفيت اندازه گيري مي شود را توصيف مي كند. فصل 10 تا 12 برخي از كاربردهاي متداول مهم MRI و كاربردهايي را كه پس از ويرايش نخست توسعه يافته اند در بر مي گيرد. اين كاربرد ها شامل، طيبف نگاري MRI و تصوير نگاري انتشاري وزني مي شود. فصل 13 اجزا مهم سخت افزارهاي مشترك در كليه سيستم هاي MRI را تشريح مي كند. فصل آخر كاربرد عوامل تضاد و اصولي را كه در توسعه قراردادهاي باليني بايد در نظر گرفته شوند، توصيف مي نمايد.

اصول اوليه و كاربردهاي MRI

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست