مدیر مسئول
حسين فيض مشكيني
آدرس
خيابان خاكفرج - ميدان الهادي
فهرست
مقدمه
فصل اول:(حكومت و سياست)
درامد
حقوق مردم و جايگاه آن
آسيبهاي حكومت داري
ابزارهاي رياست
سياست نيكو و اثار آن
بهترين روشهاي سياستمداري
پيامد‌هاي دولتهاي عدل و دولتهاي جور
بهترين فرمانروايان
وزراي خوب و بد
زمامداران دادگر
زمامدران ستمگر
مهمترين وظايف حكمران
رسيدگي حكمران به كارهاي كارگزاران
فصل دوم:(عدالت و ستمگري)
درآمد
ارزش عدالت
عدالت، برترين سياست
عدالت، فضيلت انسان
پيامد‌هاي ستمگري
زشت‌ترين نوع ستم
نشانه‌هاي ستمگر
ياري ستمديد‌گان
راه و رسم قضاوت
فصل سوم: (رفاه و معيشت)
درآمد
اهميّت آبادني
برنامه ريزي درست و نتايج آن
برنامه ريزي نادرست و نتايج آن
فقر و تنگدستي
علل فقر
آثار فقر
تأثيرات رواني مسائل معيشتي
برابري همه در بيت المال
رفع نيازهاي مردم
رشوه و حرمت آن
فصل چهارم:(مردم‌داري و خدمت)
درآمد
امنيت و آسايش
جلوگيري از احتكار
برابري حقوق مردم
خوشرفتاري با مردم و آثار آن
بدرفتاري با مردم
مدارا با مردم
كوچك نشمردن مردم
رحم كردن
عفو بخشش
بخشش هنگام قدرت
دوستي با مردم
نرم‌خويي با مردم و آثار آن
نيكوكاري و خدمت به همه
تعامل با كشاورزان و كارگران
شاد كردن مؤمن
زدودن غم از دل مؤمن
رفتار نيكو
روش معاشرت با مردم
دعوت به وسيله كردار
انصاف با مردم
منابع و مآخذ

تدبر در قرآن

  • نویسنده : موسوي گرمارودي ابوالفضل
  • فصل چاپ : پاییز
  • سال چاپ : 1375
  • قطع کتاب : رقعی
  • چاپخانه الهادي
  • تیراژ 5000 نسخه
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست