مدیر مسئول
محبان الحسين
آدرس
قم - خيابان انقلاب - كوچه 5
خلاصه کتاب
اگر همه مردم به وظفه واجب انفاق در راه خدا عمل كنند جان و روان آنان پاك مي شود و اموال و دارائي آنان بركت و رشد مي يابد و هيچ فقيري در جامعه آنان باقي نمي ماند. با انفاق همه گاني در جامعه بسياري از خلاهاي اجتماعي پر مي شود و بسياري از مشكلات جامعه حل مي گردد. كتاب فوق با احكام زكات فريضه اي كه به وسيله آن شخص مومن مي تواند رسالت احسان براي مردم و انفاق در راه خدا را به پا دارد اختصاص يافته است.
فهرست

مقدّمه
بخش اوّل: زكات مال
وجوب زكات
قرآن كريم
حديث شريف
احكام
كساني كه زكات بر آنان واجب مي‌شود
حديث شريف
احكام
اوّل- بلوغ
دوّم- عقل
سوّم- آزادي
چهارم- مالكيّت
پنجم- قدرت بر تصرّف
ششم- نصاب
اموالي كه زكات آنها واجب است
حديث شريف
احكام
اوّل- زكات در نه چيز واجب مي‌شود
دوّم- دادن زكات چهار چيز ديگر مستحبّ است
زكات انعام ثلاثه(شتر، گاو و گوسفند)
حديث شريف
احكام
شرط اوّل- حدّ نصاب
الف- شتر دوازده نصاب دارد
ب- گاو دو نصاب دارد
ج- گوسفند پنج نصاب دارد
شرط دوم- گذشتن سال
شرط سوم- سوم يا چريدن در بيابان
شرط چهارم- كار نكردن
زكات نقدين(طلا و نقره)
حديث شريف
احكام
اوّل- نصاب
الف- طلا دو نصاب دارد
ب- نقره نيز دو نصاب دارد
دوم- سكّه زده باشد
سوم- گذشن سال
چند مسأله
زكات غلاّت چهار گانه( گندم، جو، خرما و كشمش)
حديث شريف
احكام
شرايط وجوب
زمان وجوب
زمان تعيين نصاب
زمان پرداختن زكات
مقدار زكات
حساب مخارج و هزينه‌ها
مصرف زكات
قرآن كريم
حديث شريف
احكام
اوّل و دوّم- فقير و مسكين
سوم- كارگزاران زكات
چهارم- كسانيكه براي جذب تمايلشان به انان زكات داده مي‌شود
پنجم- آزاد كردن بردگان
ششم- بدهكاران
هفتم- سبيل الله
هشتم- اين السبيل
شرايط كساني كه مستحقّ زكاتند
حديث شريف
احكام
اوّل- ايمان
دوّم- كمك نشدن بر گناه
سوم- واجب النفقه زكات دهنده نباشد
چهارم- هاشمي نباشد
مسائل گوناگون زكات
حديث شريف
احكام
نيّت زكات
چگونه و چه مقدار و به چه كسي زكات پرداخت شود؟
تصديق مالك
جدا كردن زكات
تجارت با زكات
بردن زكات به شهر ديگر
هزينه‌هاي زكات
قبل از وقت پرداخت كردن
شك در دادن زكات
مصالحه بر زكات
وقف زكات
گرفتن عوض زكات
وكيل فقير
زكات گيرنده هم زكات مي‌دهد
مال مشترك
بخش دوّم- زكات فطره
احكام زكات فطره
حديث شريف
احكام
وجوب فطره
مقدار و جنس فطره
وقت وجوب فطره
جدا كردن و انتقال دادن فطره
فطره افراد تحت تكفّل و مهمان
فطره اجير
موارد مصرف فطره
آداب فطره
بخش سوّم- انفاق و صدقات
انفاق و صدقات در قرآن كريم
1- اخلاص در انفاق
2- انفاق از مال پاك نه پليد
3- آثار انفاق
4- كتمان و پنهان داشتن انفاق
5- مصرف انفاق
انفاق و صدقات در روايات شريف
آثار صدقه
كمال ايمان
دست خدا
هر چند اندك
لقمه‌اي در مقابل لقمه
خداوند به دست خود صدقه را دريافت مي‌كند
صبح خود را با صدقه آغاز كنيد
صدقه از مرگ بد پيش‌گيري مي‌كند
قضا را تغيير مي‌دهد
نحوست را دفع مي‌كند
صدقه شب و روز
صدقه پنهاني
پيشواي صدقه دهندگان
در دست خدا
سائل نبايد رد شود
همياري برادر
شيعيان و فقرا
منّت نگذاريد
كار نيك انجام دهيد
غذا دادن
ايمان خالص

احكام زكات و فقه صدقات

  • نویسنده : آيت الله سيد محمد تقي مدرسي
  • فصل چاپ : زمستان
  • سال چاپ : 1383
  • قطع کتاب : رقعی
  • تیراژ 3000 نسخه
  • تعداد صفحه : 150صفحه
  • شابک 6-37-7373-964
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست