مدیر مسئول
صاحبعلي محبي
آدرس
قم- بلوار امام خميني (ره) - مدينة العلم
خلاصه کتاب
طرح عظيم «قرآن ازديدگاه قرآن» ؛ بالغ بر 110 جلد و به سه زبان فارسي، عربي و انگليسي در حال تحقيق، نشر و چاپ مي باشد و از بي نظيرترين آثار قرآني از حيث گستردگي علوم قرآني در طول تاريخ نزول و قرآن است؛ اين مجموعه با استناد به آيات قرآن، در صدد معرفي قرآن است كه بالغ بر 300 موضوع خاص قرآني مورد تحقيق و تفسير قرار مي گيرد؛ همه ي اين موضوعات كار تحقيقي مرحله ي اول آن تمام شده و اكنون در حال تدوين تشريحي آن به صورت جلد جلد مي باشد و تا كنون 5 جلد آن هر كدام حاوي يك يا دو موضوع، تدوين و چاپ شده است كه عبارتند از: جلد اول: 1- استماع قرآن 2- اطاعت از قرآن جلد دوم: 3- اعتصام به قرآن = تمسك به قرآن جلد سوم:4- اعراض از قرآن جلد چهارم: 5- ايمان به قرآن جلد پنجم: 6- اعجاز قرآن مولف در توضيح اين طرح بزرگ و گسترده، در مقدمه ي جلد اول، صلي الله عليه و آله و سلم 11-12، آورده است: 1. مجموعه ي حاضر در سطحي نگاشته شده است كه براي هنگان به ويژه براي نسل جوان مفيد باشد. 2. اين اثر در سايه ي هدف اصلي اش ـ كه معرفي قرآن از ديدگاه خود قرآن است ـ در نوع خود از زمره ي كتب تفسيري موضوعي نيز به شمار مي آيد؛ زيرا نكات استفاده شده از آيات، در واقع نوعي تفسير از آيات هم است. 3. سعي و تلاش بر اين است كه موضوعات مورد تحقيق، و ارائه آن در جلدهاي متعدد، به ترتيب الفباي فارسي تنظيم شود؛ البته ممكن است به دليل برخي محدوديت هاي قابل پيش بيني، اين نظم و ترتيب رعايت نشود. 4. در اين مجموعه عظيم و گسترده بيش از شصد عنوان از عنوان هاي فرعي علوم قرآني ارايه شده است. و اين خود امري است كه ميدان وسع تحقيق و پژوهش را در برابر ديدگان قرآن پژوهان قرار مي دهد، تا در هر يك از موضوعات مطرح شده با مناسبت هاي مورد نظر تحقيق و تفحص كامل به عمل آورند، هر چند نگارنده خدو، تدوين تشريحي همه عناوين مورد بحث را مانند دو موضوع (استماع قرآن و اطاعت از قرآن) كه در همين مجلد نگاشته واكنون در اختيار شما قرار گرفته است، به طور سلسله مراتب در مجلدات بعدي، يكي پس از ديگري، تعقيب مي نمايد. 5. در ترجمه ي آيات، از ترجمه ي حضرت آية الله مكارم شيرازي ـ ادام الله ظله العالي ـ استفاده شده است. 6. هر چند محور اصلي اين چكيده تحت عنوان «قرآن از ديدگاه قرآن » است؛ ولي در تبيين و تشريح مسائل مورد بحث هيچ گاه خود را بي نياز از روايات معصومين عليهم السلام نديدم. از اين رو، در برخي از مباحث، علاوه بر آيات قرآني از روايات تفسيري و غير تفسيري نيز بره برده ام. 7. آنچه از مجموع موضوعات قرآني كه در مرحله ي نخست تدوين گرديده، و در اين جلد آمده است، تنها دو موضوع « استماع قرآن» و «اطاعت از قرآن»، همراه با موضوعات فرعي مربوط به آن دو مي باشد. و در مقدمه ي جدل دوم، ص آورده است: 1. به منظور پرهيز از تكرار مباحث، و نيز تعيين مطالب در جايگاه اصلي خود، و به منظور تسهيل در درست يابي به مطالب و موضوعات مورد نظر، از شيوه هاي ذيل، در اين مجموعه استفاده شده است. الف: موضوعات مترادفي كه به موضوع اصلي ارجاع داده شده اند در مقدمه ي جلدي كه موضوع اصلي در آن جلد آمده است يادآوري شده و خواهد شد. مانند «پيروي از قرآن» كه به «اطاعت از قرآن» ارجاع شده است، و تذكر آن نيز در مقدمه ي جلد اول كه موضوع «اطاعت از قرآن» در آن است، آمده است. ب: بررسي عناويني كه ارتباط مفهومي آنها با يكديگر نزديك است، در يك جا صورت گرفته است، و سپس يكي از آن دو به ديگري (كه به عنوان موضوع اصلي انتخاب گرديده) ارجاع شده است. مانند: تمسك به قرآن» كه به «اعتصام به قرآن» ارجاع شده است. ج: گاهي به منظور آشنايي و آگاهي بيشتر، از موضوع مورد نظر، توصيه شده كه به موضوعات اصلي مرتبط ديگر نيز مراجعه شود. 2. هر چند محور اصلي در اين مجموعه (قرآن از ديدگاه قرآن) طرح مباحث خاص قرآني است مانند آنچه كه در جلد اول از قبيل «استماع قرآن» و «اطاعت از قرآن» ملاحظه نموديد، و هدف اصلي از طرح اين موضوعات نيز شناخت منزلت قرآن از طريق خود قرآن است؛ ليكن پيمودن اين راه، و طرح مباحث اصلي نمي تواند بي نياز از فرمايشات اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام كه مفسران واقعي قرآن اند باشد، از اينرو گاهي در برخي از مباحث حتي بطور مستقل موضوع را در بين روايات جستجو نموده، تا در حد توان به جامعيت مجموعه افزوده باشيم. همچنين در طرح برخي از موضوعات اصلي، گاهي به موضوعات ديگري كه به نحوي در ورود و خروج از موضوعات اصلي نقش دارند نيز پرداخته شده است مانند آنچه كه در همين جلد تحت عنوان «اعتصام به خدا» آمده است، لذا به مطالعه كنندگان اين سطور يادآوري مي شود كه نگارنده خود واقف به اين امر بوده است، ليكن از آنجايي كه اين موضوعات به نحوي در طرح موضوعات اصلي ارتباط داشته اند آورده شده است. 3. بحمدالله با توجه به زمينه مناسبي كه خداي سبحان عنايت كرده است اين مژده را به همه ي پژوهشگران قرآني و دلسوزان مكتب اسلام و تشيع داده باشيم كه اين مجموعه (قرآن از ديدگاه قرآن) به دو زبان عربي و انگليسي نيز در حال ترجمه و انتشار است و اين تصميم از آنجا ناشي شد كه با بررسي كه نسبت به فرهنگ قرآن به زبان هاي ديگر، مخصوصاً انگليسي به عمل آمد، ملاحظه شد كه در اين زمينه جاي فعاليت خالي است و از طرفي هم نياز به آن نيز در ممالك ديگر دنيا شديد است، لذا از هم اكنون از همه ي عزيزان دست اند كاران مي خواهم كه جهت گسترش فرهنگ غني اسلام و تشيع، بويژه نسبت به تشنگان معارف قران كه در مغرب زمين بسر مي برند از هيچ گونه تلاش و كوششي در رساندن نداي رساي قرآن كريم و اين مجموعه ي گسترده كه حاوي بخشي از پيام هاي قرآن است دريغ نفرمايند. 4. همانگونه كه در نكته اول يادآوري كرديم، در صورت لزوم، به منظور پرهيز از مباحث تكراري، از سيستم ارجاع استفاده شده است. مثلاً اگر نكته اي كه از يك آيه استفاده شده و توضيحات لازم در مورد آن نكته، در ذيل موضوع «اطاعت از قرآن» آمده، و مجدداً همان نكته به تناسب بحث در موضوع ديگري چون «اعتصام به قرآن» لازم به يادآوري است، در اينگونه موارد تنها به يادآوري نكته اكتفاء گرديده، و توضيح آن به «اطاعت از قرآن» ارجاع شده است. اين شيوه هر چند براي عزيزان مطالعه كننده كمي دشوار است اما در يك مجموعه ي گستردهاي چون « قرآن از ديدگاه قرآن» چاره اي غير از آن نيست.
فهرست
مقدّمه
مقدمه( ترجمه عربي)
مقدمه( ترجمه انگليسي)
1. استماع در قرآن
مفهوم استماع
مراد از استماع قرآن
اهميت استماع قرآن
استحباب استماع قرآن
ابراز احساسات در استماع قرآن
ابراز احساسات عالمان صدر اسلام در استماع قرآن
گريه در استماع قرآن
مشركان استماع قرآن
اجتناب مشركان از استماع قرآن
ممانعت مشركان از استماع قرآن
آثار استماع قرآن
خوشحالي مؤمنان از استماع قرآن
اضطراب منافقان از استماع قرآن
2. اطاعت از قرآن
مراد از اطاعت از قرآن
ضرورت اطاعت از قرآن
هدايتگر قرآن و پيروي از آن
اهميت اطاعت از قرآن
رسالت انذار و پيروي از قرآن
دعوت به اطاعت از قرآن
تدبّر در قرآن و دعوت به اطاعت از قرآن
ارزش اطاعت از قرآن
فلسفه اطاعت از قرآن
نزول قرآن و فلسفه اطاعت از قرآن
1. پاسخگويي به نيازها و رخداد‌هاي اجتماعي
2. هدايت و تربيت انسان
3. هشدار به مردم نسبت به پيامد‌هاي شوم اعراض از تعاليم ديني
4. ياد‌آوري تعاليم ديني به مؤمنان
5. خارج ساختن مردم از ظلمات به نور
جايگاه قرآن و فلسفه اطاعت از آن
قرآن، بهترين نعمت الهي
قرآن، تجلّي ذات الهي
نياز انسان به هدايت تشريعي
پيروي از قرآن و اهل بيت
نقش اهل بيت: در مورد قرآن
اهل بيت: مفسران اصلي قرآن
مقام اهل بيت: در ارتباط با قرآن
اطاعت عالمان از قرآن
مذمّت جهل
ارزش علم
رابطه علم، ايمان و اطاعت
شرايط اطاعت از قرآن
1. ايمان به قرآن
2. شناخت اعجاز قرآن
3. شناخت قرآن نسبت به آنچه كه از ما خواسته است
4. شناخت موانع اطاعت از قرآن
و امّا موانع اطاعت از قرآن
الف. غفلت
ب. ارتكاب گناه و اصرار بر آن
آثار گناهان
يكم. گناه ارزش و آثار طاعت و عبادت را از بين مي‌برد
دوم. گناه حسّ تشخيص و درك را از انسان مي‌گيرد
سوم. گناه، علاوه بر ظلم به خويشتن، ظلم به ديگران است.
چهارم. گناه، مانع نزول بركات الهي است
پنجم. گناه، موجب مرگ هنگام است
ششم. گناه، موجب محروميت انسان از عبادت و انجام كارهاي نيك است
هفتم. گناه، موجب سلب نعمت است
د. عدم آشنايي نسبت به نقش قرآن
نقش قرآن
هـ. عدم آشنايي نسبت به معارف و تعاليم قرآن
5. حفظ زمينه اطاعت و بندگي
صبر در اطاعت از قرآن
اقسام صبر
سختي در اطاعت از قرآن
نقش صبر در مداومت بر اطاعت از قرآن
نشانه‌هاي پيروان قرآن
پاداش پيروان قرآن
پيروان قرآن، مصلحان جهان
آمرزش و پاداش پر ارزش
آثار اطاعت از قرآن
1. پيروي از قرآن، موجب تأمين مصالح و منافع واقعي بشر است
2. پايبندي به تعاليم، مايه هدايت آدمي است
3. پيروي از قرآن و پرهيز از مخالفت با آن، زمينه‌ساز جلب رحمت الهي است
4. پيروي از قرآن، موجب رهايي جامعه از انحطاط است
5. پيروي از قرآن، موجب احياي اهداف انبيا و رسولان الهي است
هدف از بعثت انبيا
الف. تعليم و تربيت انسان
ب. احياي عنصر امر به معروف و نهي از منكر
ج. رهايي انسان از اسارت غل و زنجير‌ها
د. دعوت به اموري كه با فطرت انسان هماهنگي دارد
هـ. اقامة قسط و عدل در جامعه
و. احياي ارزش‌هاي اخلاقي
ز. دعوت به توحيد
ح. مبارزه با طاغوت
ط. گرايش دادن جامعه به سوي خدا
ي. ارتقا و رشد فرهنگي جامعه
ك. ايجاد وحدت و نسجام و ارايه راه حلّ صحيح اختلافات در جامعه
اهداف بعثت و آثار اطاعت از قرآن
6. اطاعت از قرآن، موجب سعادت انسان است
7. اطاعت از قرآن، موجب شفاي روحي و فركي است
8-9. اطاعت از قرآن، موجب بيداري و عظمت جامعه اسلامي است
10. اطاعت از قرآن، موجب مصونيّت از تباهي و هلاكت است.
11. اطاعت از قرآن، مايه هشياري انسان‌ها از فريفگي به حيات دنيوي است.
12. اطاعت از قرآن، مايه هشياري انسان‌هاي از فريفتگي به حيات دنيوي است
12. اطاعت از قرآن، موجب شرافت و سربلندي پيامبر صلي الله عليه و آله و امّت او است
14. اطاعت از قرآن، عامل رهايي از افكار و انديشه‌هاي خرافي است
15. منحرفان، در گمره سازي مسلماناني كه به تعاليم قرآن پايبند هستند، ناتوانند
16. رستگاري انسان‌ها در گرو پيروي از قرآن است
17. باور به تعاليم قرآن، و امجام دستورات آن، راه جلوگيري از تباه گشتن سرمايه عمر است
18.پذيرش قرآن و عمل به راهنمايي‌هاي آن موجب هدايت، و ردّ و انكار آن موجب گمراهي و ظلالت است.
19. پيروي از قرآن، موجب مغفرت و آمرزش الهي است
20. پيروي از قرآن، موجب مغفرت و آمرزش الهي است
20. پيروي از قرآن، موجب بر‌خورداري از پاداش پر ارزش الهي است
كيفر نافرماني از قرآن
اطعات از قرآن و اهداف انقلاب اسلامي
فهرست آيات
فهرست روايات
فهرست مطالب
ايمان به قرآن
مراد از ايمان به قرآن
مفهوم«ايمان»
حقيقت ايمان
ايمان به قرآن به نورٌ علي نور
ايمان توأم با عمل به قرآن
دعوت قرآن در ايمان به قرآن
1. تعقل در قرآن
2. قرآن، تنها پناهگاه انسان
3. قرآن، معيار داوري
4. فلسفه اعلام ايمان به قرآن و ساير كتاب‌هاي آسماني به ديگران
5. فلسفه تلاوت و تبيين قرآن براي مردم از سوي پيامبر صلي الله عليه و آله
6. فلسفه اعجاز قرآن
7. فراخواني صريح قرآن در ايمان به قرآن
جايگاه اعتقادي ايمان به قرآن
ايمان به قرآن، از اركان اعتقادي اسلام
پافشاري پيامبر صلي الله عليه و آله در اعتقاد خود به قرآن
ايمان به قرآن و ايمان به همه قرآن
ارزش انسان در ايمان به قرآن
ايمان به بعضي از قرآن
ايمان به قرآن در برخي از زمان‌ها
ايمان به‌آيات«محكم» و «متشابه» قرآن
اعلام ايمان به قرآن
اقرار به حقانيّت قرآن
ايمان به ساير كتاب‌هاي آسماني
بي‌نيازي قرآن از ايمان به قرآن
ايمان به قرآن پس از عذاب الهي
بهانه‌جوئي مشركان در ايمان به قرآن
پيمان شكني يهود در ايمان به قرآن
عدم ايمان اكثر مردم به قرآن
ادّعاي دروغ منافقان در ايمان به قرآن
اندوه پيامبر صلي الله عليه و آله در بي‌ايماني به مردم
پشيماني در قيامت
تبليغ ايمان به قرآن
اهميّت تبليغ ايمان به قرآن
استفاده از قرآن در تبليغ ايمان به قرآن
ضرورت تبليغ ايمان به قرآن
قرآن، نخستين مبلّغ ايمان به قرآن
محور‌هاي تبليغ ايمان به قرآن
تبليغ قولي و عملي ايمان به قرآن
محور‌هاي تبلغي ايمان به قرآن
تبليغ قولي و عملي ايمان به قرآن
وظيفه عام و خاص در تبليغ ايمان به قرآن چ
الگوگيري از جن در تبليغ ايمان به قرآن
رسالت پيامبر صلي الله عليه و آله و تبليغ ايمان به قرآن
نترسيدن جز خدا در تبليغ ايمان به قرآن
شرايط مبلّغان ايمان به قرآن
1. ياد كردن نام خدا
2. دل بستن به خدا و قطع اميد از غير خدا
3. انتخاب خدا به عنوان تنها حافظ، ياور و پشتيبان
4. صبر و شكيبائي در برابر دشمنان
5. دوري شايسته از دشمنان
الگوگيري از دعوت «نوخ عليه‌السلام» در تبليغ ايمان به قرآن
تبليغ ايمان به قرآن با زبان انبياء
صفات مبلّغان در تبليغ ايمان به قرآن
بهترين مبلّغان در تبليغ ايمان به به قرآن
نشانه‌هاي ايمان به قران
مؤمنان به قرآن
مؤمنان و ترديد در قرآن
اقسام ترديد‌كنند‌گان در قرآن
مژده بهشت به مؤمنان به قرآن
تهديد كافران و بشارت به مؤمنان
همراهي«ايمان» با «عمل» در قرآن
ويژگي‌هاي نعمت‌هاي بهشتي
مؤمنان و همسران بهشتي
آرامش مؤمنان در جاويدانگي نعمت‌هاي بهشتي
برخورداري مؤمنان از نعمت‌هاي مادّي و معنوي
مؤمنان، قرآن را به بهاي ناچيز نمي‌فروشد
مصونيّت مؤمنان به قرآن
پيروزي مؤمنان به قرآن
احترام مؤمنان به قرآن
صفات مؤمنان به قرآن
مردم در برابر قرآن
اقليّت مؤمنان راستين قرآن
خوشحالي مؤمنان در برابر قرآن
قرآن، بهترين سرمايه مؤمنان به قرآن
نگراني مؤمنان به قرآن از تنگدستي
عوامل فقر و رفاه جامعه
مقام مؤمنان به قرآن
رستگاري مؤمنان به قرآن
هدايت مؤمنان به قرآن
تكامل ايمان مؤمنان به قرآن با قرآن
امنيت مؤمنان به قرآن
عوامل تأمين امنيت در جامعه اسلامي
1. ممنوعيّت استهزاي ديگران
2. ممنوعيّت طعن و عيب‌جويي از ديگران
3. ممنوعيّت از ياد كردن اشخاص با القاب زشت و ناپسند
4. ممنوعيّت گمان بد نسبت به ديگران
5. ممنوعيّت تجسّس در كار ديگران
6. ممنوعيّت غيبت برادر مؤمن
انتقاد از مؤمنان به قرآن
ايمان«راسخان در علم»
مراد از «راسخان در علم»
برخورد مؤمنان و مشركان با قرآن
تهمت‌هاي مشركان به قرآن
برخورد مشركان با پيامبر صلي الله عليه و آله
استكبار مشركان در ايمان به قرآن
ايمان «عبدالله بن سلام» به قرآن
ايمان نجاشي به قرآن
پاداش مؤمنان به قرآن
ايمان اهل كتاب به قرآن
دستور خداوند به اهل كتاب در ايمان به قرآن
دعوت از «اهل كتاب» در ايمان به قرآن
وظيفه «اهل كتاب» در ايمان به قرآن
تمجيد از اهل كتاب در ايمان به قرآن
ارزش‌گذاري «اهل كتاب» به تورات و انجيل با ايمان به قرآن
سرزنش اهل كتاب در مخالفت با قرآن
عوامل ايمان به قرآن
1. شناخت قرآن
2. تلاش انديشمندان اسلامي در ايفاي رسالت تبليغ
فهرست‌ها
فهرست آيات
فهرست مطالب
مقدمه
مقدمه(ترجمه انگليسي)
اعراض از قرآن
قرآن كتاب عمل و برنامه زندگي
برخورد دو گانه تاريخ با قرآن
مفهوم«اعراض»
مراد از «اعراض از قرآن»
نمونه‌هايي از مراتب اعراض از قرآن
مراد از «اعراض از قرآن»
نمونه‌هاي از مراتب اعراض در قرآن
1. عدم استماع قرآن
2. كفر به قرآن
3. انكار قرآن
4. استهزاء قرآن
5. افتراء به قرآن
6. مخالفت با قرآن
7. مقابله با قرآن
8. مجادله با قرآن
9. پيروي از گذشتژان
10. ترديد و تكذيب قرآن
11. توطئه‌ عليه قرآن
12. مبارزه با قرآن
13. بي‌توجهّي به قرآن
14. اعراض به قرآن
15. پيروي نكردن از قرآن
16. دوري از قرآن و ممانعت ديگران از گرايش به آن
17. ناسپاسي از قرآن
18. دشمني به قرآن
19. تهمت به قرآن
20. بهانه‌جويي در مقابل قرآن
21. اهانت به قرآن
22. سوء استفاده از قرآن
آنان كه از قرآن روي گردانند
مراد از«حق» و «باطل»
1. حق همچون آب زلال كه مايه حيات و زندگي هست، مفيد و سودمند است
2. حق هميشه متكي به خودش هست
3. باطل دنبال بازار آشفته مي‌گردد
4. باطل تنها در يك لباس ظاهر نمي‌شود
5. حق، باطل را بيرون مي‌ريزد
6. باطل در بقاي خود مديون حق است
7. پيكار حق و باطل هميشگي است
سرنوشت اجابت كنند‌گان حق
سرنوشت شوم معرضان از حق
مراد از «سوء الحساب»
حقانيّت قرآن
ظلم اعراض از قرآن
ابعاد ظلم اعراض از قرآن
1. اعراض از قر آن، ظلم و بستم به خود قرآن است
2. اعراض از قرآن، ظلم به خويشتن است
3. اعراض از قرآن، ظلم با اجتماع است
ستمكارترين مردم
ظلم اعراض از آيات خدا
لزوم اجتناب از اعراض از قرآن
نشانه‌هاي معرضان ازقرآن
ضرورت آشنايي با نشانه‌هاي معرضان از قرآن
و امّا نشانه‌هاي معرضان از قرآن
1. نمي‌فهمند
2. زيانكارند
3. گناه خود را به گردن ديگري مي‌اندازند
4. از شنيدن حقايق قرآن محروم‌اند
5. ضمن اينكه خود به قرآن گوش فرا نمي‌دهند، را تيز به اين امر دعوت مي‌كنند
6. هنگان تلاوت قرآن جنجال مي‌كنند
7. قران را به منظور انكار و كفر به آن، به استهزاء مي‌گيرند
8. قرآن را رها مي‌كنند
9. در برابر معارف قرآن، ناسپاسي مي‌كنند
10. قرآن را دورغ مي‌پندارند
11. قرآن را افسانه پيشينيان مي‌دانند كه پيامبر صلي الله عليه و آله از آن رونويسي كرده است
12. در مقابل قرآن، بهانه‌جويي مي‌كنند
13. به قرآن اهانت مي‌كنند و آن را سست و كوچم مي شمرند
14. از قرآن سوء استفاده مي‌كنند
15. عليه قرآن، توطئه و مبازه مي‌كنند
16. با قرآن مجادله مي‌كنند
17. در مقابل قران، توطئه و مبارزه مي‌كنند
18. قرآن را تكذيب مي‌كنند
19. معرضان از قرآن، فاسق، ظالم، دروغگو، منافق و كافرند
20. معرضان از قرآن، نه فقط از قران روي‌گردانند، بلكه روي گردان از از هر ذكر الهي‌اند
21. با آيات خدا و قرآن، برخورد مستكبرانه دارند
22. كر، لال و گمراهند
اعراض از معرضان قرآن
مجالست با معرضان از قرآن
مبلّغان ديني و معرضان از قرآن
دلداري به مبلّغان ديني
عوامل اعراض از قرآن
1. جهل و ناداني
2. محروميت از درك و فهم صحيح
3. ضعف و سستي در ايمان به قرآن
4. استكبار
5. تعطيلي تفكّر و انديشه در محتواي دعوت پيامبر صلي الله عليه و آله
6. پيروي از هوي و هوس
7. دنيا طلبي
8. خيره سري كردن
9. انگيزه‌هاي رواني و نفساني
10. حق گريزي
11. جايي از راه رسول خدا صلي الله عليه و آله و دوستي با گمراهان
12. پندارهاي غلط در اتّهام به قرآن و پيامبر صلي الله عليه و آله
كيفر معرضان از قرآن
1. گرفتار وحشت عذاب الهي‌اند
2.براي آنها حساب بدي است
3. جايگاهشان جهنّم قاست
4. بدترين بار را بر دوش مي‌كشند
5. به صورت نابينا محشور مي‌شوند
6. از درك پيام‌هاي حق، قرآن و هدايت محروم‌اند
7. عذاب و كيفرشان هر چند با تأخير است ولي قطعي است
8. عاقبتشان، سقوط و هلاكت است
كيفر استدراجي معرضان از قرآن
مفهوم استدراج
هشدار ائمه عليهم‌السلام به كيفر استدراجي
تهديد معرضان از قرآن
عذاب معرضان از قرآن با قرآن
حسرت معرضان از قرآن
آيا معرضان از قرآن دچار كيفر دنيوي نيز هستند
كيفر تربيتي و پاك‌سازي معرضان از قرآن
كيفر دنيوي معرضن از قرآن
اغاز كيفر الهي از چه زماني است؟
قرآن از مصاديق «آيات‌ الله»
1. سرانجامش هلاكت و نابودي است
2. عذاب و انتقام الهي
مراد از انتقام الهي
اعراض از قرآن و عذ اب«صعد»
مراد از «عذاب صعد»
3. محروميت از نعمت‌‌هاي الهي
عامل اصلي در تغيير و سلب نعمت‌هاي الهي
4. محروميت از بركات آسماني و زميني
مراد از بركات«بركات آسماني و زميني»
5. محروميت هميشگي از هدايت الهي
اعراض از قرآن و «ضلال بعيد»
چرا اعراض از قرآن، موجب محروميت هميشگي از هدايت الهي است؟
6. گرفتار عذاب استيصال و فراگير
7. گرفتار تند‌باد شديد و هولناك و سرد
8. مورد لعن خدا در دنيا و آخرت
9. مورد نفرين خدا در دنيا
10. ذلّت، خواري و بيچارگي در دنيا
11. وعده عذاب براي آنها در قيامت
12. مأيوس از رحمت خدا
13. گرفتار زندگي سخت و تنگ (معيشت ضنك)
14. محروميت از حمايت الهي
فرجام شوم معرضان از آيات خدا
1. كر و لال مي‌شوند
2. در ظلمت و تاريكي به سر مي‌برند
3. گمراه مي‌شوند
4. گفرتار عذاب الهي مي‌شوند
5. دچار رنج و ناراحتي شديد مي‌شوند
6. قساوت قلب پيدا مي‌كنند
7. دنباله‌رو و زينت كاري‌هاي شيطان‌اند
8. برخوردار از همه نعمت‌هاي فراوان خوشحال مي‌شوند
9. از برخورداري نعمت‌هاي فراوان خوشحال مي شوند
10. ناگهان گرفتار مجازات سخت الهي قرار مي‌گيرند
سپاس‌گزاري از نابودي معرضان از آيات خدا
كيفر اخروي معرضان از قرآن
مراد از‌«آيات» و «آيات الله»
كيفر اخروي معرضان از آيات خدا
1. محروميت از رحمت ويژه و بهشت
2. طعمه آتش جهنم و جاودان در آن
3. كر و كور در قيامت
4. لعن به يكديگر در جهنّم
5. مبتلا به يكديگر در جهنّم
6. مورد لعن دنيا و آخرت
7. گرفتار عذاب خوار كننده در‌آخرت
8. داراي حسابي سخت و ناگوار
9. گرفتار عذاب ويژه
10. رد درخواست آنان در نجات از دوزخ
11. گرفتار دوراني سخت و درد‌ناك
12. نامه اعمالشان در دست چپشان است
13. حشرشان در قيامت بر صورت‌هايشان است
14. اعمالشان حبط و نابود است
<

قرآن از ديدگاه قرآن (4 جلدي)

  • نویسنده : محبي صاحبعلي
  • فصل چاپ : بهار
  • سال چاپ : 1387
  • قطع کتاب : رقعی
  • چاپخانه ياسين
  • تیراژ 2000 نسخه
  • تعداد صفحه : 276صفحه
  • شابک 6-15-5738-964
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست