مدیر مسئول
اسلامي علي
آدرس
قم- بلوار امين - بلوارجمهوري -پلاك46
خلاصه کتاب
كتاب « حقوق مدني» شرحياست بر قانون مدني جمهوري اسلامي ايران كه در 9 مقام ارائه شده است: اشخاص و حمايت از محجورين ، اموال و مالكيت ، كليات قرار داد ها ، الزامات خارج از قراردادها ، حقوق خانواده ، عقود معين ، شفعه و وصيت ، ارث. منبع اصلي قانونگذار در تدوين اين قوانين ، فقه اماميه است ، لذا درك صحيح و فهم عميق مواد آن بدون آشنايي با فقه شيعه و مراجعه به كتب فقهي ، ميسر نخواهد بود. بنابراين علاوه بر مراجعه به كتب فقهي ، از كتابهاي حقوقي ديگري كه توسط حقوقدانان در اين راستا نوشته شده نيز استفاده شده است. مؤلف علاوه بر تدوين اين مجموعه ، به تدريس آن در دانشكده هاي مختلف پرداخته است.

حقوق مدني (5جلدي)

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست