مدیر مسئول
دفتر آيت الله نوري همداني
آدرس
خيابان صفائيه - كوچه بيگدلي - پلاك 120
فهرست

ياد‌گرفتن احكام خدا واجب است
احكام تقليد
احكام طهارت
آب مطلق و مضاف
1. آب كر
2. آب قليل
3. آب جاري
4. آب باران
5. آب چاه
احكام آبها
احكام تَخَلّي (بول و غائط)
اِستبراء
مستحبّات و مكروهات تخلّي
نجاسات
1.2بول و غائط
3. مني
4. مردار
5. خون
6.7. سگ و خوك
8. كافر
9. شراب
10. فُقاع
عَرَق جُنُب از حرام
11. عرق شتر نجاستخوار
راه ثابت شدن نجاست
راه نجس شدن چيزهاي پاك
مُطهّرات
1. آب
2. زمين
3. آفتاب
4. اِستحاله
5. كم شدن دو سوّم آب انگور
6. انتقال
7. اسلام
8. تَبَعيَّت
9. برطرف شدن عين نجاست
10. استبراء حيوان نجاستخوار
11. غائب شدن مسلمان
احكام ظرفها
وضو
وضوي ارتماسي
دعاهائي كه موقع وضو گرفتن مستحبّ است
شرائط وضو
احكام وضو
چيزهائي كه بايد براي آنها وضو گرفت
چيزهائي كه وضو را باطل مي‌كند
احكام وضوي جَبيرَه
غسلهاي واجب
احكام جنابت
چيزهائي كه بر جُنُب حرام است
چيزهائي كه بر جنب مكروه است
غسل جنابت
غسل ترتيبي
غسل ارتماسي
احكام غسل كردن
اِستحاضه
حيض
احكام حائض
اقسام زنهاي حائض
1. صاحب عادت وقتيه و عدديّه
2. صاحاب عادت عدديّه
3. صاحب عادت وقتيه
4. مضطربه
5. مبتدئه
6. ناسيه
مسائل متفرقه حيض
نِفاس
غسل مس ميّت
احكام مُحْتَضَرر
احكام بعد از مرگ
احكام غسل و كفن و نماز و دفن ميّت
احكام غسل ميت
احكام كفن ميّت
احكام حُنُوط
احكام نماز ميّت
دستور نماز ميّت
مستحبّات نماز ميّت
احكام دفن
مستحبّات دفن
نماز وحشت
نبش قبر
غسلهاي مستحبّ
تيمّم
چيزهائي كه تيمّم به انها صحيح است
دستور تيمّم
احكام تيمّم
فضيلت نماز
محافظت بر نمازها
هرگز نبايد نماز را سبك شمرد
عواقب ترك نماز
عادت دادن كودكان به نماز
موانع قبول نماز
نمازهاي واجب
نمازهاي واجب يوميّه
وقت نماز ظهر و عصر
وقت نماز مغرب و عشا
وقت نما صبح
احكام وقت نماز
نمازهائي كه بايد به ترتيب خوانده شود
نمازهاي مستحبّ
فضيلت سحر‌خيزي و نماز شب
كيفيّت نماز شب
فضيلت نماز جعفر طيّار
وقت نافله يوميّه
نماز غُفيله
احكام قبله
پوشانيدن بدن در نماز
لباس نمازگزار
لباس نمازگزار
موارد كه لازم نيست بدن و لباس نمازگزار پاك باشد
چيزهائي كه در لباس نمازگزار مستحب‌ّ است
چيزهائي كه در لباس نمازگزار مكروه است
مكان نمازگزار
جاهائي كه نما خواندن در آنها مستحبّ است
جاهائي كه نماز خواندن در آنها مكروه است
احكام مسجد
اذان و اقامه
ترجمه اذان و اقامه
واجبات نماز
نيّت
تكبيرة الاحرام
قيام(ايستادن)
قرائت
ركوع
سجود
چيزهائي كه سجده بر آنها صحيح است
مستحبّات و مكروهات سجده
سجده واجب قرآن
تشهّد
سلام نماز
ترتيب
موالات
قنوت
ترجمه نماز
1. ترجمه سوره حمد
2. ترجمه سوره قل هو الله احد
3. ترجمه ذكر ركوع و سجود و ذكرهائي كه بعد از آنها مستحبّ است
4. ترجمه قنوت
5. ترجمه تسبيحات اربعه
6. ترجمه تشهّد و سلام
تعقيب نماز
صلوات بر پيغمبر
مبطلات نماز
چيزهايي كه در نماز مكروه است
مواردي كه مي‌‌شود نماز واجب را شكست
شكيّات
شكهاي مُبطل
شكهائي كه نبايد به آنها اعتنا كرد
1. شك در چيزي كه محلّ اعتنا كرد
2. شك بعد از سلام
3. شك بعد از وقت
4. كثير الشّك (كسي كه زياد شك مي‌كند)
5. شك امام و مأموم
6. شك در نماز مستحبّي
شكهاي صحيح
نماز احتياط
سجده سهو
دستور سجده سهو
قضاي سجده و تشهّد فراموش شده
كم و زياد كردن اجزاء و شرائط نماز
نماز مسافر
مسائل متفرقه
نماز قضا
نماز قضاي پدر و مادر كه بر پسر بزرگ واجب است
فضيلت نماز جماعت
نماز جماعت
شرائط نماز جماعت
احكام نماز جماعت
چيزهائي كه در نماز جماعت مستحبّ است
چيزهائي كه در نماز جماعت مكروه است
نماز آيات
دستور نماز آيات
نماز عيد فطر و قربان
اجير گرفتن براي نماز
فضيلت روزه
احكام روزه
نيّت
چيزهائي كه روزه را باطل مي‌كند
1. خوردن و آشاميدن
2. جِماع
3. استمناء
4. دروغ بستن به خدا و پيغمبر(ص)
5. رساندن غبار غليظ به حلق
6. فرو بردن سر در آب
7. باقيماندن بر جنايت و حيض و نفاس تا اذان صبح
8. اَماله كردن
9. قي كردن
احكام چيزهائي كه روزه را باطل مي‌كند
آنچه براي روزه‌دار مكروه است
جهائي كه قضا و كفاره واجب است
كفّاره روزه
جاهائي كه فقط قضاي روزه واجب است
احكام روزه قضا
احكام روزه مسافر
كساني كه روزه بر آنها واجب نيست
راه ثابت شدن اوّل ماه
روزه‌هاي حرام و مكروه
روزه‌هاي مستحبّ
مواردي كه مستحبّ است انسان از كارهائي كه روزه را باطل مي‌كند خودداري نمايد
فضيلت خُمس
احكام خُمس
1. منفعت كسب
2. معدن
3. گنج
4. مال حلال مخلوط به حرام
5. جواهري كه به واسطه فرو رفتن در دريا بدست مي‌آيد
6. غنيمت
7. زميني كه كافر ذمّي از مسلمان بخرد
مصرف خُمس
اهميّت زكوة‌
احكام زكوة
شرايط واجب شدن زكوة
زكوة گندم و جو و خرما
نصاب طلا
نصاب نقره
زكوة شتر و گاو و گوسفند
نصاب گاو
نصاب گوسفند
مصرف زكوة
شرايط كساني كه مستحقَّ زكاتند
نيّت زكوة
مسائل متفرقه زكوة
زكوة فطره
مصرف زكوة فطره
مسائل متفرقه زكوة فطره

رساله توضيح المسائل

  • نویسنده : آيت الله حسين نوري همداني
  • فصل چاپ : پاییز
  • سال چاپ : 1391
  • قطع کتاب : وزیری
  • چاپخانه قدسيان
  • تیراژ 5000 نسخه
  • تعداد صفحه : 612صفحه
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست