قرآن ، احادیث و زیارات دین اهل بیت (ع) فرهنگ و هنر سبک زندگی ادبیات علوم کتب خارجی کودک و نوجوان

راوي ـ مشتمل بر حكايت ها و داستان هاي تاريخي (ج1)

نویسنده: آقا بابايي رضا


ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160

مقدمه
فصل اول: تاريح ايران باستان
داستان ضحاك ستمگر و كاوه آهنگر
آشور دولت جهانخوار دنياي قديم
پادشاهي هوخشتره (633-585ق.م)
تولد كورودش به نقل از هرودوت
فرجام كار كوروش
داريوش و سكاها
بزرگترين لشكر كمشي شرق به غرب
آريو برزن سردار شجاع عصر هخامنشي
اسب اسكندر مقدوني
اسكندر و حكيم يوناني(ديوژن)
هفت هزار قرباني براي يك خداي ساختگي
نبرد كراسوس( سردار رومي) با سورنا
خشم اردوان پنجم بر اردشير بابكان
پادشاهي طولاني شاهپور دوم ساساني
جُندي شاهپور
فرش بهارستان
موسيقي در عصر ساسانيان
انوشيروان ساساني و كفشگر
گرانبهاترين هديه
آسيابان و يزگرد سوم ساساني
فصل دوم: ايران از آغاز اسلام تا صفويان
بناي شهر كوفه
جنگ قادسيه
عبدالملك مروان و كسب حكومت
حكايتي از عمر بن عبدالعزيز
نبرد حجاج بن يوسف با ديلميان
قتل ابومسلم خراساني
المقنع
نبرد يعقوب ليث با خليفه بغداد
امارت عمرو ليث با خليفه بغداد
امارت عمرو ليث صفاري
مرگ وشمگير زياري
خواجه نظام الملك طوسي
داستان سه يار دبستاني
جنگهاي صليبي(490- 690 هـق)
سلطان جلال الدين خوارزمشاه و رشادتهاي او
فرجام خاندان سونگ در چين
چگونگي مرگ مستعصم در چين
مراسم نامگذاري و تولد فرزند در نزد مغولان
آداب دفن مردگان در نزد مغولان
عطار نيشابوري و مغولان
مقايسه تيمور و چنگيز
تيمور و بازي با شطرنج
فصل سوم: از صفويه تا پايان حكومت پهلوي
خانقاه شيخ صفي در زمان تيمور
شاه اسماعيل صفوي و ازبكان
خرافه پرستي شاه تهمساب صفوي
اولين فرستاده انگلستان در دربار صفوي
محاصره اصفهان توسط محمود افغان
پايان كار محمود افغان
جواني نادر
اصول و نسب نادر‌شاه افشار
كور كردن رضا قلي ميرزا
چشم نادر‌شاه افشار
حكايتي از جواني كريم خان زند
ميرزا ابوتراب يا شاه اسماعيل سوم صفوي
فاجعه كرمان بوسيله آقا محمد خان
تاج آقا محمد خان قاجار
خست و لثامت آقا محمد خان قاجار
قائم مقام فراهاني
حكايتي از حاج ميرزاي آقاسي
ظل السلطان و تقليد لباس از اروپاييان
قحط الرجال
فروش ايالات در عصر ناصرالدين شاه
متخصصان بي‌تخصص
سخت‌گيري در امتحان
سپاهي‌گري و درجات نظامي در عصر قاجار
اخراج معلم روسي احمد شاه قاجار
حكم سرداري يا حكم سرِداري
فصل چهارم: تاريخ نگاري معاصر
تاريخ نگاري ايران
مقدمه
فصل اول: تاريح ايران باستان
داستان ضحاك ستمگر و كاوه آهنگر
آشور دولت جهانخوار دنياي قديم
پادشاهي هوخشتره (633-585ق.م)
تولد كورودش به نقل از هرودوت
فرجام كار كوروش
داريوش و سكاها
بزرگترين لشكر كمشي شرق به غرب
آريو برزن سردار شجاع عصر هخامنشي
اسب اسكندر مقدوني
اسكندر و حكيم يوناني(ديوژن)
هفت هزار قرباني براي يك خداي ساختگي
نبرد كراسوس( سردار رومي) با سورنا
خشم اردوان پنجم بر اردشير بابكان
پادشاهي طولاني شاهپور دوم ساساني
جُندي شاهپور
فرش بهارستان
موسيقي در عصر ساسانيان
انوشيروان ساساني و كفشگر
گرانبهاترين هديه
آسيابان و يزگرد سوم ساساني
فصل دوم: ايران از آغاز اسلام تا صفويان
بناي شهر كوفه
جنگ قادسيه
عبدالملك مروان و كسب حكومت
حكايتي از عمر بن عبدالعزيز
نبرد حجاج بن يوسف با ديلميان
قتل ابومسلم خراساني
المقنع
نبرد يعقوب ليث با خليفه بغداد
امارت عمرو ليث با خليفه بغداد
امارت عمرو ليث صفاري
مرگ وشمگير زياري
خواجه نظام الملك طوسي
داستان سه يار دبستاني
جنگهاي صليبي(490- 690 هـق)
سلطان جلال الدين خوارزمشاه و رشادتهاي او
فرجام خاندان سونگ در چين
چگونگي مرگ مستعصم در چين
مراسم نامگذاري و تولد فرزند در نزد مغولان
آداب دفن مردگان در نزد مغولان
عطار نيشابوري و مغولان
مقايسه تيمور و چنگيز
تيمور و بازي با شطرنج
فصل سوم: از صفويه تا پايان حكومت پهلوي
خانقاه شيخ صفي در زمان تيمور
شاه اسماعيل صفوي و ازبكان
خرافه پرستي شاه تهمساب صفوي
اولين فرستاده انگلستان در دربار صفوي
محاصره اصفهان توسط محمود افغان
پايان كار محمود افغان
جواني نادر
اصول و نسب نادر‌شاه افشار
كور كردن رضا قلي ميرزا
چشم نادر‌شاه افشار
حكايتي از جواني كريم خان زند
ميرزا ابوتراب يا شاه اسماعيل سوم صفوي
فاجعه كرمان بوسيله آقا محمد خان
تاج آقا محمد خان قاجار
خست و لثامت آقا محمد خان قاجار
قائم مقام فراهاني
حكايتي از حاج ميرزاي آقاسي
ظل السلطان و تقليد لباس از اروپاييان
قحط الرجال
فروش ايالات در عصر ناصرالدين شاه
متخصصان بي‌تخصص
سخت‌گيري در امتحان
سپاهي‌گري و درجات نظامي در عصر قاجار
اخراج معلم روسي احمد شاه قاجار
حكم سرداري يا حكم سرِداري
فصل چهارم: تاريخ نگاري معاصر
تاريخ نگاري معاصر