مدیر مسئول
محمد پورمند بني زاده
آدرس
قم - خيابان انقلاب - كوچه هفدهم ( سلطان محمدشريف ) - پلاك 28
خلاصه کتاب
كتاب حاضر مجموعه اي گرانبها از چهار رساله مستقل در باب احكام و فروع شرعي است كه مرحوم محمد يوسف استرآبادي از كلمات و عبارات فقها جمع آوري كرده و به نظر مرحوم شيخ انصاري (ره) رسانيده و ايشان عمل به آنها را تجويز فرموده اند. در رساله اول نحوه اجراي صيغه هاي عقود و ايقاعات به طور مبسوط بيان شده و اقسام حلال و حرام بيع و غير آن بيان گرديده است. در رساله دوم احكام مربوط به رضاع و شرايط رضاع محرم و فروع مختلفه آن بحث شده است. رساله سوم زكات فطره و احكام آن و رساله چهارم زكات مال و احكام آن را شامل مي شود كه به صورت مجموعه حاضر ارايه شده است.
فهرست
مقدّمه
تصويري از نسخه اول
تصوير نامه مرحوم شيخ به مرحوم آقا سيّد محمد علي گلپايگاني
تصويري از نسخه دوم
مقدمه مرحوم استر آبادي
مقدمه كتاب
مقصد اول: بيع
و در آن چند فصل است:
فصل اول: اقسام بيع
و در آن دو مطلب است:
مطلب اول: اشتراط لفظ صحيح
مطلب دوم: بيع نقد
فصل دوم: بيع نسبه
فصل سوم: بيع سلف و سلم
فصل چهارم: بيع كالي به كالي
فصل پنجم: بيع مرابحه
فصل ششم: بيع توليه
فصل هفتم: بيع مواضعه
فصل هشتم: بيع مساومه
فصل نهم: بيع ربوي
فصل دهم: بيع صرف
فصل يازدهم: بيع ثمار
فصل دوازدهم: بيع ثمار
فصل سيزدهم: بيع مزابنه
فصل چهاردهم: بيع محاقله
فصل پانزدهم: بيع عريه
فصل شانزدهم: بيع شركت
فصل هفدهم: بيع غرور
فصل هجدهم: تجارت و آداب آن
و در آن هفت امر است:
امر اول: اقسام تجارت
امر دوم: بيع جزمي و معلّق بر شرط
امر سوم: شروط بيع
امر چهارم: مسائل تچارت
امر پنجم: تصرّف در مبيع فاسد
امر ششم: شرط ضمن عقد
امر هفتم: شرط بر غير
فصل نوزهم: اقاله
مقصد دوم: احكام قرض و دين
مقصد سوم: رهن
مقصد چهارم: صلح
مقصد پنجم: عقد ضمان
مقصد ششم: حواله
مقصد هفتم: كفالت
مقصد هشتم: وديعه
مقصد نهم: عاريه
مقصد دهم: جعاله
مقصد يازدهم: اجاره
مقصد دوازدهم: مزارعه
مقصد سيزدهم: مساقات
مقصد چهاردهم: شركت
مقصد پانزدهم: قراض و مضاربه
مقصد شانزدهم: وكالت
مقصد هفدهم: سبق و رمايه
عدم جواز گر و بستن جز در موارد منصوصه
مقصد هجدهم: وقف
مقصد نوزدهم: سُكني و رقبي و عمري
تحبيس
عقد صدقه
عقد هبه
مقصد بيستم: وصيّت
مقصد بيست و يكم: نكاح
و در آن چند مطلب است:
مطلب اول: نكاح دائم
مطلب دوم: نكاح متعه
مطلب سوم: صورت اجراي يك نفر ايجاب و قبول را
مطلب چهارم: قرار دادن عتق كنيز را صداق او
مقصد بيست و دوم:طلاق
و در آن چند مطلب است:
مطلب اول: اقسام طلاق
مطلب دوم: شرايط طلاق
مطلب سوم: طلاق با عوض و بدون عوض
مقصد بيست و سوم: در بيان امر است
امر اول: ظهار
امر دوم: ايلاء
امر سوم: لعان
امر چهارم: عتق
امر پنجم: قسم
نذر
عهد
امر ششم: شفعه
ضمان جريره
ابراء
خاتمه: خطبه‌هاي نكاح
كتاب ديگر
رساله رضاعيه
مقدمه
فصل اول: اسباب تحريم
فصل دوم: شروط رضاع محرِّم
فصل سوم: احكام رضاع
فروع رضاع
مواضعي كه مير داماد(ره) حكم به تحريم كرده‌اند
خاتمه: در بيان دو امر است
امر اول: آداب رضاع
امر دوم: بيان چند مطلب
زكات فطره
مقدمه
مبحث اول: شرائط وجوب فطره
مبحث دوم: زمان وجوب فطره
مبحث سوم: جنس فطره
مبحث چهارم: مقدار فطره
مبحث پنجم: وقت اخراج فطره
مبحث ششم: مستحق فطره
زكات مال
مقدمه
نصاب غلات اربعه
نصاب طلا و نقره
زكات شتر
زكات گاو
زكات گوسفند

صيغ العقود والايقاعات

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست