مدیر مسئول
اسلامي علي
آدرس
قم- بلوار امين - بلوارجمهوري -پلاك46
خلاصه کتاب
از بارزترين علوم مورد بحث در فقه؛ علم اصول فقه است كه جامع ترين تعريف را براي آن اينگونه بيان كرده اند كه : علم اصول علمي است در برگيرندة قواعد خاص؛ كه با بهره گيري از آن مي توان احكام شرعية فرعيه را با دلايل تفصيله استنباط كرد. مجموعة «تسديد الاصول» كه در دو جلد به نگارش درآمده است از مباحث اصول به تفصيل سخن گفته است. در جلد اول آن موضوعات : اوامر ، نواهي ، مفاهيم ، عام و خاص و مطلق و مقيد؛ و در جلد دوم موضوعات: امارات معتبره (قطع ، امارات ظنيه، ظن مطلق) ، اصول علميه ، تعارض ادله و امارات و خاتمه (اجتهاد و تقليد) مورد بحث واقع شده است.

تسديد الاصول (2جلدي)

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست