مدیر مسئول
اسلامي علي
آدرس
قم- بلوار امين - بلوارجمهوري -پلاك46
خلاصه کتاب
علم اصول در برگيرندة قواعد خاصي است كه با بهره مندي از آن مي توان احكام شرعية فرعيه را با دلايل تفصيله بيان كرد. در اهميت اين علم همين بس كه هر عالم و فقيه در استنباط احكام شرعي نيازمند اين علم بوده و با تفهيم و تبيين آن مي تواند فروع فقهي را بيان نمايد. از جمله كتب اصول فقه مي توان به « كفايه الاصول » مرحوم آخوند خراساني اشاره كرد كه با تبحر فقيهانة خاص خود به تك تك موضوعات اين علم، اقوال ديگر علما و ادبة ايشان، مناقشاتي بيان كرده و با استدلالهاي اصولي به شرح و پاسخ آن پرداخته است. اين كتاب دهها سال است كه در حوزه هاي علميه از كتب اصولي شيعه محصوب شده و مورد بحث قرار مي گيرد.

كفايه الاصول (3جلدي)

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست