مدیر مسئول
اسلامي علي
آدرس
قم- بلوار امين - بلوارجمهوري -پلاك46
خلاصه کتاب
دربارة شخصيت بلند پايه و مقام و منزلت گرانماية اميرمؤمنان عليه السلام كتب و مقالات بسياري نوشته شده كه برخي از ابعاد زندگاني ، اخلاقي ، عرفاني، ... حضرت نمايان كرده است،اما شگفت اينجاست كه هر كدام در پايان نوشتار و گفتار خود به جز در برابر عظمت علمي ، گفتاري ، كرداري ، اخلاقي ، ...اقرار كرده اند «تجلي فضيلت» نيز در باب فضايل و مناقب اميرمؤمنان عليه السلام بر رشتة تحرير درآمده است با اين تفاوت كه اينها اعترافات و بيان هاي يك شيعه نيست بلكه ابن الحديد متنزلي است كه بعد از كسب مقامات علمي و هم نشيني با علماء و دانشمندان عصر خويش و مطالعة كتابهاي كتابخانة بغداد در نزد خلفاي عباسي به بيان آنها پرداخته است . اين كتاب در دو جلد فضايل حضرت را از ابن ابي الحديد تنزلي كه در كتاب شرح نهج البلاغة آوردة ، نقل مي كند.

تجلي فضيلت (2جلدي)

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست