مدیر مسئول
اسلامي علي
آدرس
قم- بلوار امين - بلوارجمهوري -پلاك46
خلاصه کتاب
آشنايي با هر يك از علوم نقلي و عقلي نيازمند مقدمات و برخي مباحث كوتاهي است كه عالم به آن علم ، به تشريح و توضيحات آنها پردازد و زمينه را براي اخذ جزئيات علوم آماده مي سازد. «معالم الدين و ملاذ المجتهدين» از جملة كتب پيش نياز براي درك صحيح و كامل « اصول فقه» به شمار مي رود كه تا ده سال پيش در حوزه هاي علمي مورد بحث واقع مي شد. اين كتاب در برگيرندة يك مقدمه و هفت فصل است كهعبارتند از : مباحث الفاظ ، اوامر و نواهي ، عموم و خصوصي ، مطلق و مفيد و مجمل و مبين ، اجماع ، نسخ ، قياس و استصحاب ، اجتهاد و تقليد.

معالم الدين و ملاذ المجتهدين

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست