قرآن ، احادیث و زیارات دین اهل بیت (ع) فرهنگ و هنر سبک زندگی ادبیات علوم کتب خارجی کودک و نوجوان

مكاتب تفسيري جلد اول : مفسران نخستين، مكتب روايي محض و تفاسير روايي محض

نویسنده: بابايي علي اكبر

خلاصه کتاب

بهره مندي از قرآن مجيد و رهنمود گرفتن از اين پيام الهي در گرو فهم دقيق و صحيح آيات است. از اين طرف معارف قرآن را به سه دسته روشن و قابل فهم براي همه آشنايان به زبان عربي، نيازمند تفسير و تدبير ويژه و نيازمند توضيح و تفسير مفسران كامل تقسيم كرد. از مباحث اين مفهوم شناسي اصطلاحات دسته بندي مفسران و تفاسير قرآن است در ادامه بخش اول كتاب در دو فصل تنظيم گرديده فصل اول به مفسران آگاه به تمامي معاني قرآن (پيامبر (ص) و امامان (ع) و فصل دوم و سوم به مفسران آگاه به بخشي از معاني قرآن (مفسران صحابي و تابعي) مي پردازند.


قیمت پشت جلد: 121000 ریال
قیمت برای شما: 108,900 ریال 10 درصد تخفیف
ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160

سخن پژوهشگاه
پيشگفتار
مقدمه
الف) مفهوم شناسي اصطلاحات
مكاتب تفسيري
مذاهب تفسيري
مناهج تفسيري
مدارس تفسيري
اتجاهات تفسيري
الوان تفسيري
ب) دسته بندي مفسران
ج) دسته‌بندي تفاسير
تفاسير اجتهادي قرآن به قرآن
تفاسير اجتهادي روايي
تفاسير اجتهادي ادبي
تفاسير اجتهادي فلسفي
تفاسير اجتهادي علمي
تفاسير اجتهادي نسبتاً جامع
تفاسير اجتهادي و باطني
بخش اول: مفسران نخستين
فصل اول: مفسران آگاه به همه معاني قرآن
رسول خدا صلي الله عليه و آله
آگاهي پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله به همه معارف قرآن
تفسير ويژه خدا
پيامبر اسلام، صلي الله عليه و آله، و تفسير همه قرآن
تبيين همه معاني قرآن
دريافت همه معاني قرآن از پيامبر خدا صلي الله عليه و آله
نتيجه‌گيري
امام علي عليه‌السلام
امام علي عليه‌السلام، و تفسير همه قرآن
مصحف امام علي عليه‌السلام
تفسير به جاي مانده از امام علي عليه‌السلام
ساير مفسران آگاه به همه معاني قرآن
اهل بيت آگاه به همه معاني قرآن
اختصاص علم كامل قرآن به پيامبر و امامان معصوم، عليهم‌السلام
امامان معصوم، عليهم‌السلام و تفسير همه معاني قرآن
نتيجه‌گيري
كتب تفسيري منسوب به امامان معصوم، عليهم‌السلام
تفسير منسوب به امام حسن عسكريي، عليه‌السلام
تفسيري 120 جلدي به املاي امام هادي، عليه‌السلام
كتاب الباقر، عليه‌السلام
مكتب تفسيري مفسران آگاه به همه معاني قرآن
فهم معنا براساس مفاهيم عرفي كلمات
فهم معنا با قالب ادبيات ويژه كلمات
فهم معنا با توحه به سياق
فهم معنا با توحه به فضاي صدور كلام
فهم معنا با توحه به معلومات عقلي
فهم معنا با توحه به ويژگي‌هاي گوينده كلام
فهم معنا با توحه به مخاطب
فهم معنا با توحه به مشخصات موضوع كلام
فهم معنا با توحه به ساير كلام‌هاي گوينده
استمداد از معلمان ويژه كلام
احتراز از تفسير به رأي
اتكا به علم و اطيمنان
نتيجه‌گيري
رفع اشكال
بيان معنايي فراتر از مدلول عرفي كلمات
فصل دوم: مفسران صحابي
عصر صحابه و تفسير قرآن
مفسران صحابي
ابن عباس
كتاب‌هاي تفسيري منسوب به ابن عباس
مكتب تفسيري ابن عباس
استفاده از اشعار عرب
نقد
استفاده از محاورات عرفي عرب
استفاده از سبب و فضاي نزول
استفاده از آيات ديگر
استفاده از خصوصيات موضوع آيات
تعلم از راسخان در علم
نتيجه‌گيري
ابن مسعود
مصحف ابن معسود
مدرسه تفسيري ابن مسعود
ابن بي كعب
مصحف و نسخه كبيره أبي
نسبت حديث‌سازي به ابي
ارزش تفسير صحابه
تحقيق
فصل سوم
مجاهد بن جبر مكي
مذهب وي
نقد
وثاقت وي
استاد وي در تفسير
رتبه علمي وي
كتاب تفسير وي
مكتب و روش تفسيري وي
ذكر معناي مفردات بدون شاهد
ذكر مصداق بدون توضيح
توجه به قراين عقلي
حمل بر مجاز و استعاره بدون قرينه
ذكر معناي اشاري بدون توضيح
مذهب وي
سعيد بن جبير
وثاقت
استاد وي در تفسير
رتبه علمي وي
خصوصيات آراي تفسيري و
بيان مراد كلمه‌اي از قرآن
ذكر مصداق
بيان معناي كلمه
سبب نزول
بيان شأن نزول
تفسير قرآن به قرآن
نسخ و عدم نسخ
رأي ناهمگون با عصمت پيامبران
سعيد بن مسيّب
مذهب
وثاقت
استاد
رتبه علمي
كتاب تفسيري وي
خصوصيات آراي تفسيري منسوب به وي
ابو‌حمزه ثمالي
مذهب
وثاقت
آثار روايي و كتاب تفسير وي
روش تفسيري
بهره‌گيري از قرآن
بهره‌گيري از سنت
بهره‌گيري از لغت
جابر بن يزيد جعفي
مذهب
وثاقت
استاد وي در تفسير
رتبه علمي
كتاب و آراي تفسير وي
حسن بصري
مذهب
وثاقت
استاد وي در تفسير
فضل و رتبه علمي
كتاب تفسيري
ويژگي‌هاي اراي تفسيري
تفسير قرآن به قرآن
تفسير قرآن به سنت
تفسير قرآن با گفته‌هاي صحابه
نقل قضاياي ناسازگار با عصمت پيامبران
زيد بن اسلم عدوي
مذهب و وثاقت وي
استاد وي در تفسير
ويژگي‌ آراي تفسيري
استفاده از آراي تفسيري منسوب به وي
عكرمه مولي ابن عباس
مذهب
وثاقت
استاد وي در تفسير
رتبه علمي
خضوصيات آراي تفسيري
بيان معناي كلمه
تعيين مصداق
بيان شأن نزول
قتاده بن دعامه
مذهب
وثاقت
استاد وي در تفسير
رتبه علمي
كتاب و آراي تفسيري
محمد بن كعب قرظي
مذهب
وثاقت
استاد و رتبه علمي
كتاب و آراي تفسيري
بخش دوم: مكاتب تفسيري و تفاسير
فصل اول: مكتب روايي محض
بررسي ادله طرفداران مكتب روايي محض
فقدان دليل بر غير مكتب روايي محض
دلايل قرآني
دلايل روايي
1. كافي نبودن قرآن براي رفع اختلاف
2. اختصاص شناخت و تفسير قرآن به معصومين عليهم‌اسلام
3. شأن امامان معصوم عليهم‌السلام در تفسير قرآن
4. دو بودن تفسير قرآن از عقل بشر
5. نكوهش تفسير و تأويل به رأي
6. نكوهش از تفسير بدون آگاهي
7. بيان برخي از ويژگي‌هاي قرآن
8. نكوهش از جدال در قرآن
9. نادرستي پندار منسوب به ابن عباس
10. كفر كسي كه برخي از قرآن را به برخي ديگر آن بزند
11. جايز نبودن تفسير جز بر اثر صحيح
نتيجه‌گيري
تفاسير روايي محض
الف) تفاسير روايي اصلي
ب) جوامع تفسيري
تفاوت تفسير‌هاي روايي اهل تسنن و شيعه
كاستي‌هاي مشترك تفاسير روايي
1. جامع نبودن
2. آميختگي به روايات ضعف و غير قابل اعتماد
تفاسير روايي اصلي ضمني
كتاب التفسير بخاري
ساير تفاسير روايي اصلي ضمني
تفاسير روايي اصلي مستقل
تفسير القرآن العظيم
تفسير عياشي
بررسي
تفسير فرات كوفي
مؤْف
مذهب مؤلف
وثاقت
ارزيابي
جوامع تفسيري
الدر المنثور في التفسير بالمأثور
مؤلف
مكتب تفسيري
بررسي محتواي تفسير
البرهان في تفسير القرآن
مؤلف
مكتب تفسيري
محتواب تفسير
بررسي و نقد
كاستي‌ها
تفسير نول الثقلين
مؤلف
مكتب تفسيري
محتواب تفسير
ارزيابي
كاستي‌ها
منابع و مآخذ
نمايه ايات
نمايه روايات
نمايه نام معصومين عليهم‌السلام
نمايه نام اشخاص
نمايه كتاب‌ها