مدیر مسئول
ابوالفضل گاييني
آدرس
قم- بلوار امين - بلوار جمهوري اسلامي
خلاصه کتاب
دانش تبليغات در ذيل ارتباطات و نيز روان شناسي اجتماعي جايگاه مستقي يافته است اهميت شگرف تبليغات را مي شود با زبان سياست، تجرات، آمار و دهكده جهاني نگاشت. اين دانش براي موفقيت بيشتر از رشته هاي مختلف علوم انساني از جمله روان شناسي سود مي جويد. در اين كتاب قوانين مختلف روان شناختي كه در تبليغات كاربرد دارند از شاخه هاي مختلف روان شناسي استخراج شده و به كيفيت كاربرد در قانون اشاره اي شده است. اين كتاب براساس اركان تبليغات شكل گرفته و به هر ركن فصل هايي اختصاص يافته است. ويژگي هاي شخصيتي پيام دهنده روي آوردهاي شناختي او و تكنيك هاي كاربردي مورد استفاده در تبليغات از مباحث ركن دوم است.
فهرست
مقدمه
فصل اول: كليات
1. تعريف تبليغات
2. نگاهي تاريخچه‌اي به تبليغات
3. ضرورت و جايگاه تبليغات
4. مؤلفه‌ها، مراحل، و ارزيابي تبليغات
5. انواع تبليغات از جهت ساختار و روش
6. انواع تبليغات از جهت محتوا و موضوع تبليغاتي
بينديشيد
فصل دوم: ابزار‌هاي تبليغات (رسانه‌ها و كانال‌ها )
1. چند تقسيم براي رسانه‌ها
2. اهميت رسانه‌‌ها
3. فرآيند‌هاي اثر‌گذاري رسانه‌ها
4. كاربرد فعال و غير فعال رسانه‌ها
5. رسانه‌‌هاي مكتوب
6. رسانه‌هاي ديداري
7. رسانه هاي شنيداري
8. رسانه‌ها شنيداري و ديداري
9. كانال‌هاي ارتباطي
بيندشيد
فصل سوم: ويژگي‌هاي روان شناختي مبلغ
1. انگيزه
2. اعتماد به نفس
3. كم رو نبودن
4. ارامش رواني
5. انتقاد‌پذيري و خلاقيت
6. ارتباط قوي
7. نگرش به تربيت الگويي
8. توجه به جايگاه عواطف
9. گشتالت‌نگري و كليت بيني
10. شناخت ويژگي‌هاي مخاطب
11. مهارت‌هاي اجتماعي
12. برداشت
13. ياد‌گيري
بيندشيد
فصل چهارم: تكنيك‌هاي روان شناختي كاربردي
1. قانون تكرار و تمرين
2. قانون تعلق‌پذيري
3. قانون تدريج
4. پرهيز از قاعده غفلت جمعي و پخش مسئوليت
5. غرقه سازي
6. حساسيت زدايي منظم
7. درمان‌هاي بيزاري آور
8. شرطي سازي كلاسيك
9. شرطي سازي كنشگر
10. مهار‌ت مشاهده گري خوب
11. مهارت شنونده خوب بودن
12. انعكاس محتوا
13. انعكاس احساسات
14. خلاصه كردن
15. قاب‌گيري مجدد
16. مواجهه
17. واقعيت‌نگري
18. پس خوراند
19. تداعي آزاد و خود افشاگري
20. قصه‌گويي
21. لطيفه‌‌‌‌گويي
بيندشيد
فصل پنجم: قانون‌مندي‌هاي روان شناختي پيام گيرنده(جنبه‌هاي تحولي)
1. كودكي و شكي‌گيري سبك زندگي
2. كودك و ظرفيت عاطفي
3. كودك و ظرفيت‌هاي شناختي
4. كودك و ظرفيت‌هاي اخلاقي و اجتماعي
5. نقش بازي در دوران كودكي
6. اهميت دوران نوجواني
7. نوجواني و ظرفيت‌هاي شناختي، اخلاقي و اجتماعي
8. بحران هويت
9. بزرگ‌سالي
10. سالمندي
بيندشيد
فصل ششم: قانون‌مندي‌هاي روان شناختي پيام گيرنده(جنبه‌هاي غير تحولي )
1. هوش عاطفي
2. توجه به سلسله مراتب انگيزه‌ها
3. تأثير پذير در سطح ناهشيار
4. پيش‌داوري و تصورات قالبي
5. تيپ هاي شخصيتي مخاطبان
6. ادراك و عوامل مؤثر بر آن
7. مخاطبان زن يا مرد
8. تبليغ زير آستانه
9. عادت‌پذيري و عادت‌شكني
10. گروه‌هاي مخاطب
11. متابعت
12. تسهيل اجتماعي و بطالت اجتماعي
13. قانون اثر
14. اثر پذيري از مصاحبه‌هاي جهت‌دار
15. قفسه بايگاني ذهن
بيندشيد
فصل هفتم: زمينه‌هاي ارسال و دريافت پيام
1. نقش افراد و نهاد‌هاي اجتماعي- تربيتي
2. ياد‌گيري اجتماعي
3. افكار عمومي
4. جهاني شدن
5. توجه به هويت‌هاي قومي
6. بحران در آموزش و پرورش
7. هماهنگي نخبگان حوزه و دانشگاه
8. انواع شبكه‌ها ارتباطي
9. روان شناسي رنگ‌ها
10. پيوستگي مطلوب
11. تشبيه جامعه به يك ارگانيزم زنده
بيندشيد
فصل هشتم: قانون‌منديهاي روان شناختي مربوط به پيام
1. موقعيت سوگ
2. موقعيت عزاداري مذهبي
3. موقعيت شادي
4. موقعيت بحران
5. عزت نفس
6. عزت نفس در متون ديني
7. ويژگي‌هاي شكلي پيام
بيندشيد
فصل نهم:جنگ رواني
1. تعريف
2. انتقال رابطه‌ها به صورت كاذب
3. توده‌‌هاي بي‌تزوير
4. سفسطه‌هاي منطقي
5. نام‌گذاري
7. حسن تعبير
8. تعميم‌هاي درخشنده
9. توصيه نامه
10. پرواز تبليغاتف‌توقف تبليغات، يا قطره چكاني؟
11. شايعه پراكني
12. ارائه دسته‌بندي ‌هاي جديد
13. مظلوم نمايي
14. بزرگ‌نمايي و كوچك‌نمايي
15. قاعده همراهي متن و زمينه
16. ايجاد نياز كاذب در جامعه
17. شستشوي مغزي
بيند‌يشيد
فصل دهم: مدل‌ اسلامي تبليغات
1. تعريف تبليغ اسلامي
2. ضرورت مدل‌سازي
3. مدل منبع معني
4. مدل فرايند تصميم‌گيري
5. مدل پرويگاندا
6. مدل اسلامي تبليغات
7. اصول تبليغات اسلامي
8. بعضي ويژگي‌هاي مدل اسلامي تبليغات
9. نمونه‌هايي از تبليغات موفق
10. تبليغ با زبان جوانان
بيند‌يشيد
منابع و مآخذ
نمايه

روان شناسي و تبليغات (با تاكيد بر تبليغ ديني)

  • نویسنده : كاوياني محمد
  • فصل چاپ : زمستان
  • سال چاپ : 1392
  • قطع کتاب : وزیری
  • چاپخانه جعفري
  • تیراژ 1000 نسخه
  • تعداد صفحه : 444صفحه
  • شابک 978-964-7788-78-6
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست