مدیر مسئول
ابوالفضل گاييني
آدرس
قم- بلوار امين - بلوار جمهوري اسلامي
خلاصه کتاب
اين كتاب سعي دارد تا مهم ترين مسايل آرا و ديدگاه هاي روانشناسي دين را بررسي كند فصل اول كتاب به تعريف روانشناسي دين تاريخچه و روش شناسي آن مي پردازد. فصل دوم نظريه هاي سه روانشناس مشهور، ويليام جيمزف فرويد و يونگ را بررسي مي كند و در فصل سوم به ابعاد دين داري و كاويدن شرايط مهم دين داري و ديدگاه هاي مربوط به ابعاد دين و دينداري پرداخته شده است. فصل چهارم هم اشاره اي مختصر به تاريخچه و روش اندازه يگري دينداري، مباني نظري و مشكلات اندازه گيري دينداري دارد و فصل پنجم آثار دينداري در سطح فردي و اجتماعي و نيز هزينه هاي دينداري را بررسي مي كند.

روان شناسي دين از ديدگاه ويليام جيمز

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست