مدیر مسئول
ابوالفضل گاييني
آدرس
قم- بلوار امين - بلوار جمهوري اسلامي
خلاصه کتاب
اين كتاب ترجمه متي فرانسوي درباره اينترنت است به مبحث جديدي در اين زمينه پرداخته و كوشيده است تا دشواري هاي محققان رشته تاريخ را در استفاده از اينترنت براي پژوهش بهتر تبيين و راه حل هايي را در اين زمينه ارائه دهد. نويسنده كتاب كه خود را وابسته به نسل قديم مي داند مخالفت ها و نگراني هاي عميق سنت گرايان را در استفاده گسترده از شبكه رايانه اي در تحقيقات تاريخي نشان داده و راهكارهايي جديدي را براي كاهش اين نگراني ها جستجو و ارائه كرده است تا زمينه تفاهم را ميان مخالفان و موافقان اين موضوع ايجاد كند او مي كوشد ميان سنت و شيوه تحقيق گذشته و اختراعات و نوآوري هاي جديد نوعي سازگاري ايجاد نموده و شك ها و بد بيني هاي موجود در زمينه اينترت را به نگرشي اعتقادي تبديل كند.
فهرست
سخن پژوهشگاه
پيشگفتار مترجم
مقدمه
گذري ابهام انگيز بر روشي جديد
فصل اول: ابزار‌هاي تاريخ‌نگاران و شبكه رايانه‌اي
1. سراب«منابع رايانه‌اي»
2. كتابخانه‌ها و آرشيو‌ها
3. اسناد و مدارك ديجيتالي
فصل دوم: ارتباطات و مبادلات تاريخي در عصر اينترنت
1. مشكلات پخش و انتشار در شبكه اينترنت
2. مدل‌هاي جديدي از نوشته‌هيا تاريخي
3. گروه‌هاي علمي مجازي و آموزش تاريخ
كتابشناسي

اينترنت و حرفه تاريخ نگاري

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست