مدیر مسئول
محسن استادي مقدم
آدرس
خيابان ارم – پاساژ قدس - طبقه پنجم - شماره 160 و 188
خلاصه کتاب
كتاب فوق جلد دوم از دوكتاب اين نويسنده بزرگوار مي باشد كه جلد اول آن تحت عنوان حديث منبر چاپ ومنتشر شده است. اين كتاب هم نيز همانند كتاب حديث براي منبر جهت استفاده روحانيون مي باشد كه براي ايراد سخنراني نيازمند حديث و يا داستاني براي موضوع مورد صحبت خود مي باشند. مطالب اين كتاب همچنين بر اساس حروف الفبا تهيه و تنظيم شده و خواننده به راحتي مي تواند موضوع مبحث مورد نياز خود را با توجه به اين كته تقسيم بندي خاصي در كتاب وجود ندارد پيدا كند.

كشكول منبر

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست