قرآن ، احادیث و زیارات دین اهل بیت (ع) فرهنگ و هنر سبک زندگی ادبیات علوم کتب خارجی کودک و نوجوان

تاريخ تشيع 1 ـ دوره امامان معصوم عليهم السلام

نویسنده: محمدي رمضان

خلاصه کتاب

نقش اساسي دين و مذهب در پيدايش، دگرگوني و بالندگي فرهنگ و غدن بشري امري انكار ناپذير است. چنانچه ترديدي نيست كه اسلام و مذاهب آن بن مايه تمدن اسلامي را تشكيل داده و شاخه هاي اين تمدن عظيم را به رغم منابع و سر چشمه هاي گوناگون آن به هم پيونده زده اند. كتاب تاريخ تشيع به دوره حضور امامان معصوم عليهم السلام اختصاص دارد كه توسط پژوهشگاه حوزه و دانشگاه چاپ گرديده است.


ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160

پيشگفتار
فصل اول: كليات
1. واژه‌شناسي
1-1. معناي لغوي شيعه و تشيع
2-1. شيعه در اصطلاح
3-1. معناي لغوي و اصطلاحي رافضي
4-1. اصطلاح اماميه، زيديه، اسماعيليه، اثني عشر
2. اصول و مباني
1-2. اصول و مباني اعتقادي شيعه
الف) ولايت و امامت تداوم نبوت
ب) عصمت
ج) علم امام
د) سابقه
هـ) قرابت
و) وصايت و وراثت
ز) نص و تنصيص
2-2. اصول و مباني انديشه سياسي شيعه
الف) حاكميت الهي
ب) شئون امامت
ج) ملاكهاي گزينش امام و خليفه
د) شيوه‌هاي عملي به دست آوردن قدرت و حكومت
هـ) جايگاه سياسي مردم در ديد‌گاه شيعه(اختيار، آزادي، انسان)
و) اختيارات و وظايف متقابل دولت و ملت
خلاصه
محور‌هاي مطالعاتي
فصل دوم: پيدايش تشيع
مقدمه
1. ظهور اعتقادي تشيع
1-1. علل و زمان ظهور تشيع
2-1. مستندات مهم قرآني و روايي در اثبات اصل ولايت
الف) مستندات قرآني
ب) مستندات روايي
2. سقيفه و ظهور سياسي- تاريخي تشيع
1-2. بررسي منابع سقيفه
2-2. زمينه‌هاي تاريخي پيدايش سقيفه
الف) نظام اجتماعي، سياسي و فكري عرب
ب) عصر نبوت
3. سقيفه، آغاز اختلافات
4. سقيفه و بازتاب آن
1-4. فاطمه زهرا(س) و سقيفه
2-4. امام علي(ع) و سقيفه
3-4. اركات چهارگانه شيعه و سقيفه
الف) سلمان فارسي
ب) عمار بن ياسر
ج) ابوذر غفاري
د) مقداد بن عمرو
خلاصه
محورهاي مطالعاتي
فصل سوم: تشيع در دوره خلفاي سه‌گانه
1. نقش فاطمه زهرا(س) در تبيين و ترسيم خطوط كلي شيعه
2. امام علي(ع) و شيخين(11- 24 هجري)
1-2. مواضع سياسي
2-2. مواصع اجتماعي
3-2. مواضع فكري- فرهنگي
3. امام علي(ع) و عثمان(34- 35 هجري)
1-3. اوضاع سياسي اجتماعي، سياسي و اقتصادي در اين دوره
2-3. پيدايش تضاد‌ها و تعارضهاي همه جانبه
3-3. اعتراضهاي مردمي
4-3. نقش امام علي(ع) در اين رويداد‌ها
5-3. قتل عثمان و پيامد‌ها
خلاصه
محور‌هاي مطالعاتي
فصل چهارم: تشيع در دوره خلافت امام علي(ع)
مقدمه
1. حاكميت آرماني شيعي و چالشهاي فراروي آن
1-1. انتخاب امام(ع) و بيعت با او
2-1. سياسگذاري حكومتي امام علي(ع)
3-1. جبهه‌بندي نوين نيروهاي سياسي- اجتماعي
الف) جنگ جمل
ب) كوفه يا پايگاه تشيع
ج) جنگ صفين
د) پيدايش خوارج
هـ) جنگ نهروان
و) غارت
4-1. برآيند‌ها و پيامد‌هاي حكومت امام علي(ع)
2. تشيع و جريانهاي فكري- سياسي
1-2. تشيع و شيعيان
2-2. عثمانيه
3-2. خوارج
4-2. قاعدين
3. شهادت امام علي(ع)
خلاصه
محور‌هاي مطالعاتي
فصل پنجم: تشيع در دوره حكومت و امامت امام حسن(ع)
مقدمه
1. امام حسن(ع) از تولد تا آغاز خلافت
2. امام حسن(ع) از خلاف تا صلح با معاويه
3. صلح با معاويه و پيامد‌هاي آن
4. امام حسن(ع) در مدينه
5. بررسي كلي تاريخ تشيع در عصر امام حسن(ع)
1-5. عصر مشقت و دشواري
2-5. سياستهيا ضد شيعي دولت اموي
3-5. استواري مفهوم تشيع
6. تشيع و جريانهاي فكري و سياسي
1-6. عثمانيه
2-6. مرجثه
3-6. خوارج
7. حوادث شهادت و دفن آن حضرت
خلاصه
محور‌هاي مطالعاتي
فصل ششم: تشيع در دوره امامت امام حسين(ع)
مقدمه
1. امام حسين(ع) از ولادت تا امامت
1-1. مواضع امام حسين(ع) در دوره امامت امام حسن(ع)
2. دوره امامت امام حسين(ع) تا مرگ معاويه
3. امام حسين(ع) از مرگ معاويه تا حادثه عاشورا
1-3. مرگ معاويه و آثار آن
2-3. بيعت طلبي يزيد از مخالفان
3-3. امام حسين(ع) در مكه
4-3. نامه‌هاي كوفيان
5-3. اعزام مسلم بن عقيل
6-3. خارج شدن امام حسين(ع) از مكه
7-3. عزم بازگشت به حجاز
2. واقعه عاشورا
1-4. بررسي ابعاد حادثه عاشورا
2-4. زمينه‌هاي حادثه عاشورا
3-4. عوامل تشديد كننده قيام عاشورا
4-4. اهداف امام و فلسفه قيام
5-4. دستاورد‌ها و پيامد‌هاي حادثه عاشورا
5. بررسي كلي تاريخ تشيع در عصر امامت امام حسين(ع)
1-5. دوره اول
الف) سركوب و كشتار شيعبان
ب) استراتژي رهبري تشيع
2-5. دوره دوم
الف) گشايش و خيزش
ب) سركوبي شديد
ج) عاشورا و تشيع
خلاصه
محور‌هاي مطالعاتي
فصل هفتم: تشيع در دوره امام سجاد(ع)
1. زندگي‌نامه مختصر امام سجاد(ع)
2. اوضاع سياسي، اجتماعي و فرهنگي عصر امام سجاد(ع)
1-2. فقدان قانون
2-2. فقدان عدالت اجتماعي
3-2. دوري از تعاليم اسلام
4-2. ساخت و پرداخت احاديث دروغين
5-2. جبر‌گرايي
6-2. رواج ناداني
3. شاخضه‌هاي و پيامد‌هاي انحراف جامعه در عصر امام سجاد(ع)
1-3. شاخصه‌هاي انحراف
2-3. پيامد‌هاي انحراف جامعه
4. فعاليتهاي سياسي- عبادي
الف) فعاليتهاي اجتماعي
ب) فعاليتهاي اجتماعي
5. امام سجاد(ع) و حاكمان
1-5. امام سجاد (ع) و عبدالله بن زبير
2-5. امام سجاد (ع) و معاويه دوم
3-5. امام سجاد (ع) مروان بن حكم
4-5. امام سجاد (ع) يزيد
5-5. امام سجاد (ع) و عبدالملك بن مروان
6-5. امام سجاد (ع) وليد بن عبدالملك
6- امام سجاد (ع) و قيامها
1-6. قواعد و ملاكهايي براي تعيين هويت قيامها
2-6. قيامهاي عصر امام سجاد (ع)
الف) قيام مدينه(واقعه حرّه)
ب) قيام توابين
ج) قيام مختار
3-6. علل قيام امام سجاد (ع)
7. شهادت امام سجاد (ع)
خلاصه
فصل هشتم: تشيع در دوره امام باقر(ع)
زندگي نامه مختصر امام باقر(ع)
اوضاع سياسي، اجتماعي و فرهنگي در دوره امام باقر(ع)
عوامل سقوط امويان
1-3. درگيري خاندان اموي
2-3. تعيين دو ولي عهد در يك زمان
3-3. درگيري‌ها و اختلاف بين قبايل
4-3. اختلافهاي مذهبي- سياسي
فعاليتهاي امام باقر(ع)
1-4. فعاليتهاي فرهنگي امام باقر(ع)
الف) امام باقر(ع) در عصر فقاهت
ب) هماوردي با انديشه سياسي مذهبي خوارج
ج) مسئله جبر و اختيار
د) رويارويي با انديشه غلوّ
2-4. فعاليتهاي سياسي
الف) امام باقر(ع) و حاكمان
5. شهات امام باقر(ع)
خلاصه
محور‌هاي مطالعاتي
فصل نهم: تشيع در دوره امام صادق(ع)
1. زندگي‌نامه مختصر امام صادق(ع)
2. اوضاع سياسي دوران امام صادق(ع)
3. فعاليتهاي فرهنگي و سياسي- اجتماع
1-3. فعاليتهاي فرهنگي
الف) امام و غلات
ب) امام و معتزله
2-3. فعاليتهاي سياسي- اجتماعي
1-4. زيديه
2-4. قيام محمد نفس زكيه
3-4. پيدايش فرقه اسماعيليه
4-4. علل عدم قيام امام صادق(ع)
خلاصه
محور‌هاي مطالعاتي
فصل دهم: تشيع در دوره امام كاظم(ع)
1. زندگي‌نامه مختصر امام كاظم(ع)
2. امام كاظم(ع) و حاكمان
1-2. منصور عباسي
2-2. مهدي عباسي
3-2. هادي عباسي
4-2. هارون الرشيد
الف) برخورد‌هاي آغازين هارون با امام كاظم(ع)
ب) دستگيري و حبس امام كاظم(ع)
3. امام كاظم، قيامها و فرقه‌ها
1-3. قيام شهيد فخّ
الف) امام كاظم(ع) و شهيد فخّ
2-3. فرقه‌ها
الف) ناووسيه
ب) اسماعيليه
ج) مباركيه
د) السمطيه (السميطيه)
هـ) فطحيه
و) اماميه
4. شخصيهاي شيعي معاصر با امام كاظم(ع)
1-4. علي بن يقطين
2-4. هشام بن حكم
3-4. عبدالله بن يحيي كاهلي
4-4. حماد بن عيسي جهني بصري
5. شهادت امام كاظم(ع)
خلاصه
محور‌هاي مطالعاتي
فصل يازدهم: تشيع در دوره امام رضا(ع)
1. زندگي‌نامه مختصر امام رضا(ع)
1. امام رضا(ع) و حاكمان
1-2. امام رضا(ع) و هارون
2-2. امام رضا(ع) و امين
3-2. امام رضا(ع) و مأمون
الف) دعوت امام رضا(ع) به خراسان
ب) ولايت‌عهدي امام رضا(ع)
3. اقدامات امام رضا(ع)
1-3. برپايي نماز عيد فطر
2-3. فعاليتهاي علمي و فرهنگي امام رضا(ع)
4. شهادت امام رضا(ع)
خلاصه
محور‌هاي مطالعاتي
فصل دوازدهم: تشيع در دوره امام جواد(ع)
1. زندگي نامه مختصر امام جواد(ع)
2. امام جواد(ع) و مأمون
1-2. ازدواج يا توطئه
2-2. اهداف مأمون از اين ازدواج
الف) تظاهر به دوست داشتن خاندان رسول خدا(ص)
ب) در امان ماندن از قيام و شورش علويان
ج) مأنوس شدن امام جواد(ع) با زندگي درباري
د) تولّد كودكي از نسل پيامبر(ص) براي خاندان مأمون
3. فعاليتهاي علمي و فرهنگي امام جواد(ع)
1-3. مناظره‌ها
الف) مناظره نخست يا يحيي بن اكثم قاضي القضات مأمون عباسي
ب) مناظره دوم يا يحيي بن اكثم
ج) مناظره سوم با يحيي بن اكثم
2-3. احاديث
4. امام جواد(ع) و معتصم عباسي
5. شهادت امام جواد(ع)
خلاصه
محور‌هاي مطالعاتي
فصل سيزدهم: تشيع در دوره امام هادي (ع)
1. زندگي نامه مختصر امام هادي (ع)
1-1. امام هادي (ع) در مدينه
2-1. امام هادي (ع) در سامرّا
2. فعاليتهاي امام هادي (ع)
1-2. فعاليتهاي علمي- فرهنگي
الف) فتنه خلق قرآن و تدبير امام هادي (ع)
ب) مبارزه با غالبان
ج) مبارزه با صوفيگري
د) تربيت شاگردان و افراد شايسته
2-2. فعاليتهاي سياسي- اجتماعي
الف) اثبات امامت و پيشوايي امام هادي (ع)
ب) نامشروع دانستن حاكميت بني عباس
ج) فراهم كردن زمينه غيبت امام مهدي(ع)
د) سازمان ارتباطي وكالت
3. شهادت امام هادي(ع)
خلاصه
محور‌هاي مطالعاتي
فصل چهاردهم: تشيع در دوره امام حسن عسكري(ع)
1. زندگي‌نامه مختصر امام حسن عسكري(ع)
2. امام حسن عسكري(ع) و حاكمان
3. فعاليتهاي امام حسن عسكري(ع)
1-3. فعاليتهاي علمي
2-3. فعاليتهاي سياسي- اجتماعي
4. قيامهاي و شورشهاي زمان امام عسكري(ع)
1-4. قيامهاي علويان
الف) قيام علي بن زيد بن حسين
ب) قيام احمد بن محمد بن عبدالله
ج) قيام علي بن زيد و عيسي بن جعفر
2-4. شورش صاحب زنج
5. امام عسكري(ع) در زندان
6. شهادت امام حسن عسكري(ع)
خلاصه
محور‌هاي مطالعاتي
فصل پانزدهم: تشيع در دوره غيبت صغرا
1. زندگي‌نامه مختصر امام مهدي(ع)
2. امام مهدي(ع) در منابع
1-2. امام مهدي (ع) در منابع شيعه
2-2. امام مهدي (ع) در منابع اهل سنت
3. تاريخ و علت غيبت امام زمان(ع)
1-3. حفظ جان امام زمان(ع)
2-3. آزمايش مردم
3-3. بيعت نكردن امام عصر(ع) با طاغوتهاي زمان
4. نايبان خاص امام زمان(ع)
1-4. ابوعمرو، عثمان بن سعيد عمري
2-4. ابوجعفر، محمد بن عثمان بن سعيد عمري
3-4. ابوالقاسم، حسين بن روح
4-4. ابوالحسن، علي بن محمد سمري
1-5. زدودن شك و ترديد در مورد امام زمان(ع) و اثبات وجود آن حضرت
2-5. پنهان داشتن نام و مكان امام زمان(ع)
3-5. سازماندهي و رسيدگي به امور وكلا
الف) پاسخ به پرسشهاي وكلا و راهنمايي آنان
ب) حمايت از وكلا
ج) رسيدگي به امور وكلا
5. وظايف نايبان خاص امام زمان(ع) 6. غيرت كبرا و نايبان عام امام داوزدهم(ع9
خلاصه
محور‌هاي مطالعاتي
منابع
نمايه آيات
نمايه روايات
نمايه اشخاص
نمايه اماكن