مدیر مسئول
ابوالفضل گاييني
آدرس
قم- بلوار امين - بلوار جمهوري اسلامي
خلاصه کتاب
در دوره خلافت عباسيان اگرچه بيشترين بخش قلمرو اسلامي در اختيار حكومت عباسي بود. اما در برخي مناطق، حكومت هاي مستقلي تشكيل شدند كه در كنار حكومت عباسي بر بخشي از سرزمين هاي اسلامي حكمراني مي كردند يكي از اين حكومت ها دولت موحدون بود كه بيش از يك قرن از ابتداي قرن ششم تا اوايل قرن هفتم بر غرب سرزمين هاي اسلامي حكومت كرد اين كتاب تحقيقي است درباره تشكيلات سياسي و نظامي حكومتي موحدون كه به بررسي تحولات سياسي دولت موحدون و دوره هاي سه گانه اصلي آن معني دوران تاسيس، شكوفايي و فروپاشي آن با بيان ويژگي هاي هر دوره پرداخته شده است.
فهرست
سخن پژوهشكده
پيشگفتار
ديباچه
مقدمه
موضوع كتاب و اهميت آن
منابع و تحقيقات درباره موضوع
منابع
تذكره‌ها
مآخذ جغرافياي و سفرنامه‌ها
دائرة المعارفها وكتاب‌هاي آيين كشور‌داري
تحقيقات و مطالعات
الف) عرب
ب) خارجي
فصل اوّل: پيش درآمد تاريخي
اوضاع سياسي پيش از موحدين
تأسيس دولت موحدين
دوران شكوفايي
دوره توسعه قلمرو
برتري و چيرگي بر دولتهاي معاصر
رويارويي با شورشهاي داخلي
پيشرفتهاي اقتصادي
شكوفايي و توسعه آباداني
نهضت علمي
دوره فروپاشي و سقوط
فصل دوم: تشكيلات حزبي
مفهوم حزب
آغاش تشكيلات و سازماندهي
پراكندگي و آشفتگي معلومات و اطلاعات
تاريخچه تكوين تشكيلات و سازمانها
نقش تشكيلات و سازمانها
شوراي مشورتي
طلبه
عامه مردم
آموزش و تربيت افراد
انديشه‌هاي اين تومرت
منابع عقيدتي
الگوهاي موحدين در تأسيس تشكيلات خود
تأثيرات فكري
تأثيرات فرهنگي
تأثير تجارب ديگران
تشكيلات فاطميان
تغييراتي كه پس از تشكيل دولت موحدين صورت پذيرفت
تشكل شيوخ و موحدين
طلبه
حافظان
طلبه شهري( دارالخلافه)
موضعگيري دولت از غير محدوين
روش‌هاي آموزشي و تربيتي در اين دوره
فصل سوم: نظام سياسي
خلافت
پيدايش خلافت موحدين
الف) دوره مهدويت
نقش شورا در خلافت
ب) دوره وراثتي خلافت
نگرش موحدين به خلافت
القاب خلفا
علائم و شعار خلافت
شرايط خلافت
انتخاب خلفا
نحوه بيعت
اختيارات خلفا
اهل الدار( اطرافيان مخصوص)
شوراهاي مشورتي
فصل چهارم: تشكيلات اداري
سازمان مركزي
وزارت
ديوان انشا
بريد
ديوان تشريفات
اداره تداركات نظامي( ديوان نظامي)
اداره امور مالي
خلاصه و نتيجه بحث
اداره امور ايالتها
ايالتها
واليان
اختيارات واليان
حكومت ايالتها
خلاصه و نتايج تحقيق
فصل پنجم: تشكيلات مذهبي
مناع احكام
قضاوت
شورا يا افتاء
عدالت، شهادت، و يا تأييد
پيگيري داد‌خواهي
ديوان حسبه
شرطه(نيروي انتظامي)
نماز جماعت
پيش نما
خطيب نماز
مؤذنّان
تشكيلات ديني ديگر
اهل حزب
مسئول كتابخانه
نتايج تحقيق
فصل ششم: تشكيلات نظامي
ارتش
دستگاههاي اجرايي ارتش
قبايل موحدين
ديگر قبايل بربر
اندلسيان
عرب‌ها
غزها
روميان
سياهپوشان
شمار نظاميان
تقسيمات ارتشي موحدين
يگانها نظامي
فرماندهي
تجهيزات
ارتش و جنگ
دين و جنگ
آمادگي جنگ
آمادگي حركت
رژه نظامي
برنامه ريزي‌هاي جنگي
روش نبرد
ارتش موحدين در دوره فروپاشي
ناوگان دريايي
دوره تشكيل
صنعت ناوگان
تجهيزات
فرماندهي
نقش ناوگان در دوره شكوفايي
نقش ناوگان در دوره فروپاشي
بودجه
دوره شكوفايي
زكات
عشر اموال
خمس فلزات
غنايم
خراج
منابع مالي ديگر
دوره فروپاشي
ماليات در دوره فروپاشي
هزينه‌ها
ارتش
كارمندان
صله‌ها
تأسيسات عمراني
فعاليتهاي اجتماعي
مسكوكات
خاتمه
خاتمه
ضميمه‌ها
فهرست منابع و مآخذ و تحقيقات
منابع
مآخذ
تحقيقات
فهرست راهنما

دولت موحدون در غرب جهان اسلام (تشكيلات و سازمان ها)

  • نویسنده : عمر موسي عزالدين
  • مترجم خورشا صادق
  • فصل چاپ : بهار
  • سال چاپ : 1381
  • قطع کتاب : وزیری
  • چاپخانه زيتون
  • تیراژ 2000 نسخه
  • تعداد صفحه : 304صفحه
  • شابک 0-5-93906-964
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست