مدیر مسئول
ابوالفضل گاييني
آدرس
قم- بلوار امين - بلوار جمهوري اسلامي
خلاصه کتاب
پايه ريزي علوم تجربي به ويژه علوم اجتماعي با تكيه بر متون ديني و به ديگري ميان به كراگيري آموزه هاي ديني در مراحل فرآيند علم ورزي، از شناسايي پيش فرض ها ابداع نظريه ها و استخراج فرضيه ها گرفته تا انجام پژوهش هاي تجربي و تاثير گذاري بر فرآيندهاي سياست گذاري و برنامه ريزي، انديشه اي است كه به رغم اهميت و نقش سرنوشت ساز آن به ويژه در فضاي كنوني جامعه اسلامي،هنوز چنانكه بايد و شايد با اقبال دانشمندان و پژهشگران روبرو نشده است، زيرا مخالفت شديد مخالفان اين انديشه از يك سو و عدم توجه جدي با بررسي ابعاد گوناگون آن از ديگر سو نوعي بدگماني امكان تحقق اين هدف را در فضاي علمي ايجاد كرده است. اين كتاب با رهيافتي فلسفي مي كوشد از دريچه مباحث كليدي فلسفه علوم طبيعي و انساني و با توجه به برخي مباني قابل دفاع در حوزه فلسفه دين به امكان سنجي تحقق علوم ديني و استلزامات فلسفي آن بپردازد. هدف اصلي اين كتاب كم كردن فاصله بين ديدگاه هاي رقيت و اين بستر فكري مناسب براي گسترش تحقيقات در اين زمينه است.
فهرست
مقدمه
بخش اول: علم تجربي
فصل اول: صدق و عقلانيت
1. نظريه‌هاي صدق
1-1. نظريه مطابقت
1-2. نظريه انسجام
1-3. نظريه عمل‌گرايي
2. عقلانيت
1-2. عقلانيت مطلق
الف) عقل‌گرايي
ب) تجربه‌ گرايي
2-2. عقلانيت نسبي
چكيده
فصل دوم: تعريف، هدف، قلمرو و روش علم
1. تعريف علم
2. هدف علوم تجربي
1-2. هدف علوم طبيعي
2-2. هدف علوم انساني
3. قلمرو علوم تجربي
1-3. مفاهيم
الف) واقع‌انگاري يا رئاليسم
ب) ابزرا‌انگاري
2-3. گزاره‌هاي
الف) اثبات پذيري
ب) تأييد پذيري
ج) ابطال پذيري
4. روش علم
1-4. روش عقلي، روش تجربي
2-4. شيوه‌هاي روش تجربي
3-4. مقام كشف، مقام توجيه
4-4. اختلاف روش‌هاي علوم
5-4. تعدّد روش در موضوع واحد
چكيده
فصل سوم: ويژگي‌هاي شناخت علمي
1. توصيف، تبيين، پيش‌بيني
1-1. توصيف
2-1. عليت و تبيين
3-1. ساختار منطقي تبيين
4-1. تحويل‌گرايي
5-1. پيش‌بيني
2. عينيت در علم
1-2. مطابقت يا واقع
2-2. بيطرفي ارزشي
3-2. آزمون پذيري همگاني
3. پيشرفت علم
1-3. اثبات‌گرايي
2-3. ابطال‌گرايي
3-3. نظريه پاردايم‌ها
چكيده
بخش دوم: علم ديني
فصل چهارم: مباني دين شناختي علم ديني
1. قلمرو دين
1-1. تعيين قلمرو دين به بروش برون ديني
2-1. تعيين قلمرو دين به روش درون ديني
الف) ادله جامعيت اسلام
ب) دلايل كمال اسلام
2. زبان دين
1-2. معنا داري و تحقيق پذيري
2-2. معنا داري و تحليل كاربردي زبان
3-2. معنا داري گزاره‌هاي ديني
چكيده
فصل پنجم: چيستي علم ديني
1. ديد‌گاه در باب علم ديني
1-1. رويكرد‌هاي حدّاقلي
2-1. رويكرد‌هاي مياني
3-1. رويكرد‌هاي حدّاكثري
2. ارزيابي ديد‌گاه و جمع بندي
3. الگو‌ي پيشنهادي علم ديني
1-3. صدق در علم ديني
2-3. عقلانيت در علم ديني
3-3. تعريف علم ديني
4-3. هدف علم ديني
5-3. قلمرو علم ديني
الف) مفاهيم
ب) گزاره‌ها
6-3. روش علم ديني
الف) كثرت‌گرايي در روش
ب) كشف يا گرد‌آوري فرضيه‌ها
ج) آزمون فرضيه‌ها
7-3. تبيين در علم ديني
الف) انواع تبيين
ب) تحويل‌گرايي
8-3. پيش بيني در علم ديني
9-3. عينيت در علم ديني
الف) مطابقت با واقع
ب) بيطرفي ارزشي
ج) آزمون پذيري همگاني
10-3. پيشرفت علم ديني
نتيجه‌گيري
چكيده
منابع

گامي به سوي علم ديني (1) : ساختار علم تجربي و امكان علم ديني

  • نویسنده : بستان نجفي حسين
  • فصل چاپ : زمستان
  • سال چاپ : 1384
  • قطع کتاب : وزیری
  • چاپخانه زيتون
  • تیراژ 1500 نسخه
  • تعداد صفحه : 167صفحه
  • شابک 9-47-77-88-964
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست