قرآن ، احادیث و زیارات دین اهل بیت (ع) فرهنگ و هنر سبک زندگی ادبیات علوم کتب خارجی کودک و نوجوان

اسلام و جامعه شناسي خانواده

نویسنده: بستان نجفي حسين

خلاصه کتاب

اين كتاب شامل مجموعه اي گسترده از مباحث جامعه شناسي خانواده است كه در منظر علمي و ديني بررسي شده است و به اين ترتيب مقايسه اي بين ديدگاه هاي جامعه شناسان در اين حوزه و ديدگاه اسلامي بر گرفته از آيات قرآن و احاديث پيامبر (ص) و امامان معصوم (ع) و در اختيار خواننده قرار مي گيرد. ازدواج و الگوهاي خانواده، كاركردهاي خانواده و عوامل تغيير اين كاركردها در دوران معاصر ، نابرابري و خشونت جنسي در خانواده عوامل استحكام خانواده و طلاق و پيامدهاي آن مباحث اصلي اين كتاب را تشكيل مي دهد.


ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160

پيشگفتار
فصل اول: ازدواج و الگو‌هاي خانواده
1. تعريف ازدواج
2. اهداف ازدواج
3. سنّ ازدواج
1-3. علل افزايش سن ازدواج در دهه‌هاي اخير
الف) مشكلات اقتصادي
ب) تحصيلات
ج) خدمت سربازي
د)آزادي روابط جنسي
هـ) ارزش‌هاي و آداب و رسوم
2-3. فاصله سني همسران
4. قواعد همسر‌گزيني
1-4. محرميت
2-4. برون همسري و دورن همسري
5. همسان همسري
1-5. همساني در سنّ
2-5. همساني در محل سكونت
3-5. همساني در دين
4-5. همساني در نژاد و قوميت
5-5. همساني در طبقه اجتماعي
6-5. همساني در تحصيلات
6. فرآيند همسر‌گزيني تا ازدواج
1-6. همسر‌يابي
2-6. پيشنهاد ازدواج
3-6. عقد ازدواج
4-6. جشن عروسي
5-6. مهريه و جهزيه
7. تعريف خانواده
8. خاستگاه خانواده
9. الگوهاي خانواده
1-9. خانواده‌ هسته‌اي/ گسترده
2-9. خانواده پدر سالار/ مادر‌سالار
3-9. خانواده و مكان سكونت
4-9. خانواده تك همسر/ چند همسر
5-9. خانواده ناقص يا تك سرپرست
6-9. خانواده ناتني
10. الگو‌هاي جايگزين خانواده
1-10. همخانگي يا زندگي مشترك بدون ازدواج
2-10. كمون‌ها يا اجتماعات اشتراكي
3-10. زوج‌هاي همجنس‌باز
چكيده
فصل دوم: كاركرد‌هاي خانواده
مقدمه
1. تنظيم رفتار جنسي
1-1. ديد‌گاه جامعه شناسي
2-1. ديد‌گاه اسلام
2. توليد مقل
1-2. ديد گاه جامعه شناسي
2-2. ديد‌گاه اسلام
3. حمايت و مراقبت
1-3. ديد‌گاه جامعه شناسي
2-3. ديد‌گاه اسلام
الف) اشتغال زنان
ب) جنسيت و مراقبت
ج) مراقبت از سالمندان
د) كاركرد حمايتي خانواده
4. جامعه پذيري
1-4. ديد‌گاه جامعه شناسي
2-4. ديد‌گاه اسلام
5. عطوفت و همراهي
1-5. ديد‌گاه جامعه شناسي
2-5. ديد‌گاه اسلام
6. تأمين پايگاه اجتماع
1-6. ديد‌گاه جامعه شناسي
2-6. ديد‌گاه اسلام
7. مشروعيت
1-7. ديدگاه جامعه شناسي
2-7. ديد‌گاه اسلام
8. كنترل اجتماعي
1-8. ديد‌گاه جامعه شناسي
الف) كنترل همسران
ب) كنترل فرزندان
2-8. ديد‌گاه اسلام
9. كاركرد‌هاي اقتصادي
1-9. ديد‌گاه جامعه شناسي
2-9. ديد‌گاه اسلام
10. استمرار تمايز جنسيتي
علل تغيير كاركرد‌هاي خانواده
الف) تغييرات ارزشي
ب) پيدايش نهاد‌هاي جايگزين
آينده خانواده
چكيده
فصل سوم: نابرابري جنسي در خانواده
مقدمه
1. تفاوت‌هاي جنسي طبيعي
1-1. تفاوت‌هاي جنسي از نگاه متخصصان
2-1. تفاوت‌هاي جنسي از ديد‌گاه اسلام
2. جامعه پذيري نقش‌هاي جنسيتي
1-2. نظريّه‌هاي روان كاوي
الف) نظريه فرويد
ب) نظريه چودورو
2-2. نظريه زيستي- اجتماعي
3-2. نظريه ياد‌گيري
4-2. نظريه شناختي- رشدي
5-2. نظريه طرح جنسيتي
6-2. ديد‌گاه فمنيسم
7-2. ديد‌گاه اسلام
3. تقسيم كار خانگي
1-3. توصيفي از تقسيم كار جنسيتي در خانواده
2-3. نظريه‌هاي تقسيم كار جنسيتي در خانواده
الف) نظريه‌هاي زيست شناختي
ب) نظريّه‌هاي روان شناختي
ج) نظريّه‌هاي جامعه شناختي
3-3. ديد‌گاه اسلام
4. توزيع قدرت در خانواده
1-4. توصيفي از توزيع قدرت در خانواده
2-4. نظريّه‌هاي توزيع قدرت در خانواده
الف) نظريّه‌هاي زيست شناختي
ب) نظريّه‌هاي روان شناختي
ج) نظريّه‌هاي جامعه‌شناختي
3-4. ديد‌گاه اسلام
5. خشونت جنسي در خانواده
1-5. توصيفي از خشونت زناشويي
2-5. تبيين خشونت زناشويي
الف) ديد‌گاه جامع شناسي
ب) ديد‌گاه اسلام
چكيده
فصل چهارم: ثبات و استحكام خانواده
مقدمه
1. تقدس پيوند زناشويي
2. انتخاب آگاهانه
3. ازدواج اختياري
4. انتظارات معقول
5. زيبايي و آراستگي
6. ارضاي جنسي
7. محدوديت در روابط جنسي
8. رشد يافتگي و بلوغ زوجين
9. آموزش نقش‌هاي زناشويي والد‌گري
10. عشق و محبّت متقابل زوجين
11. همسان همسري
1-11. همساني در فرهنگ
2-11. همساني در ويژگي‌هاي شخصيتي
3-11. انواع ديگر همساني
4-11. ديد‌گاه اسلام
12. تك همسري
13. دارايي و ثروت
14. تفسيم كار و تفكيك نقش‌ها
15. تولّد فرزند
16. حمايت از خانواده
17. محدوديت طلاق
18. محدوديت روابط اجتماعي زنان و مردان
19. نظارت و كنترل
20. اخلاق
21. ايمان
نظريّه‌هاي ثبات و استحكام خانواده
كاركرد‌گرايي
مبادله
چكيده
فصل پنجم: طلاق
1. تعريف طلاق
2. جايگاه حقوقي طلاق
1-2. طلاق در نظام‌هاي حقوقي گذشته و حال
2-2. طلاق در نظام حقوقي اسلام
الف) ارزش‌گذاري طلاق
ب) اختصاص حق طلاق به مرد
3. توصيفي از پديده طلاق
4. عوامل رشد ميزان طلاق
1-4. تغيير نگرش نسبت به ازدواج
2-4. تغيير ساختار خانواده
3-4. تغيير نقش
4-4. استقلال اقتصادي
5-4. رفاه اقتصادي
6-4. آزادي روابط جنسي
7-4. تغيير قوانين طلاق
5. الگو‌هاي حضانت
1-5. حضانت انفرادي
2-5. حضانت مشترك
3-5. ديد‌گاه اسلام
6. پيامد‌هاي طلاق براي همسران
1-6. زندگي در تجرّد يا تك سرپرستي
الف) مشكلات مالي
ب) مشكلات جنسي
ج) مشكلات عاطفي
د) مشكلات پرورش و كنترل فرزندان
هـ) ديد‌گاه اسلام
2-6. ازدواج مجدّد
الف) مشكل پيوند عاطفي با فرزندان
ب) مشكل ابهام نقش
ج) مشكل ارتباط با همسر سابق
د) مشكل وحدت و يكپارچگي
هـ) مشكل برقراري نظم
و) مشكل مالي
ز) ديد‌گاه اسلام
7. پيامد‌ها طلاق براي فرزندان
1-7. خانواده‌هاي تك سرپرست
الف) مشكلات فرزندان طلاق در خانواده‌هاي تك سرپرست
ب) متغير‌هاي تأثير گذار بر تجربه فرزندان از طلاق
ج) ديد‌گاه اسلام
2-7. خانواده ناتني
الف) مشكلات فرزندان طلاق در خانواده‌هاي ناتني
ب) متغيّرهاي تأثير گذار
ج) ديد‌گاه اسلام
چكيده
نتيجه‌گيري: خانواده مطلوب، خانواده موجود
منابع و مآخذ
نمايه‌ها

من به عنوان یکی از کارمندان مایکروسافت و کسی که چندین بار ایشون رو از نزدیک دیدم، می‌تونم بگم که این انسان شریف تکرار نشدنیه.

1 سال پیش توسط حسن الماسی

لورم اپیسوم متن ساختگی است برای نمایش متون.

1 سال پیش توسط روح الله نیاسر