مدیر مسئول
عبدالله صادقي دهاقاني
آدرس
قم - خيابان فاطمي - نبش كوچه سوم - پ.81 - كد پستي:3714967737
خلاصه کتاب
در دوراني كه جرياني موسوم به اصلاح طلبان بر بخش بزرگي بر قواي جمهوري اسلامي ايران حاكم بودند ايده خروج از حاكميت از سوي برخي از ايشان مطرح شد تا بدين وسيله بتوانند بخش هاي تسخير نشده حاكميت را نيز به چنگ آورند ايده ياد شده كه به معناي خروج كارگزاران حكومتي به شكل استعفا و غيره از حاكميت بود با عكس العمل شديد مقام معظم رهبري روبر شد و ايشان اقدام به چنين كاري را حرام و شرعي و قانوني اعلام كرد. در اني كتاب به بررسي فقهي خروج از حاكميت مي پردازيم.
فهرست
مقدمه
بخش اول: كليات
فصل اول: بيان مسأله، اهميت و قلمرو
1. بيان مسأله
حكم فقهي خروج كارگزاران نظام اسلامي از حاكميت ديني چيست؟
2. اهميت و ضرورت مسأله
3. حدود قلمرو مسأله
فصل دوم: بررسي مفاهيم
1. بررسي فقهي
2. خروج
3. حاكميت
4. بغي و بغات
5. محارب و مفسد في الارض
6. معاند
7. مخالف سياسي
فصل سوم: سابقه خروج از حاكميت ديني
1. در زمان حاكميت حضرت رسول (ع)
2. در زمان حاكميت حضرت امير (ع)
3. در زمان حاكميت حضرت امام حسن(ع)
بخش دوم: بررسي فقهي خروج از حاكميت- با فرض اعتقاد به استمرار مشروعيت نظام اسلامي
فصل اول: خروج با انگيزه مثبت اصلاحي
1. منجر شدن به اصلاح امور
الف. ادله امر به معروف و نهي از منكر به حاكم اسلامي
ب. شرايط امر به معروف و نهي از منكر
ج. مراتب امر به معروف و نهي از منكر
2. منجر شدن به فساد‌هاي سياسي اجتماعي
2-1. ادله لزوم حفظ نظم و آرامش عمومي و پرهيز از هرج و مرج
2-2. ادله لزوم حفظ وحدت جامعه مسلمين و پرهيز از تفرقه
2-3. ادله لزوم حفظ حاكميت و نظام ديني و پرهيز از خدشه دار ساختن آن
2-4. ادله لزوم حفظ هوشياري در برابر دشمنان و پرهيز از سوء استفاده آنان
3. منجر نشدن به اصلاح و فساد
فصل دوم: خروج با انگيزه منفي مخالفت با نظام و رهبري
1. منجر شدن به فساد‌هاي سياسي اجتماعي
1-1. ادله لزوم اطاعت از حاكم اسلامي و پرهيز از نافرماني او
1-2. ادله لزوم وفاداري به بيعت با حاكم اسلامي و پرهيز از پيمان‌شكني با او
2. مجر نشدن به فساد
بخش سوم: بررسي فقهي خروج از حاكميت- با فرض اعتقاد به از دست رفتن مشروعيت نظام اسلامي
فصل اول: مباني مشروعيت نظام اسلامي و رهبري آن
1. شرايط لازم رهبري نظام اسلامي
1-1. اهم شرايط رهبري در منابع ديني
الف. عدالت
ب. فقاهت
ج. حسن مديريت و مدبريت
1-2. شرايط رهبري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
2. وظايف و مسئوليتهاي رهبري و نظام اسلامي
2-1. وظايف و تكاليف نظام اسلامي در منابع ديني
2-2. وظايف و تكاليف نظام اسلامي در قانون اساسي
انتخاب مردمي
نظريه منسوب به برخي مذاهب اهل سنت
فصل دوم: منجر نشدن خروج از حاكميت به خروج بر حاكميت
فصل سوم: اقدام به خروج حاكميت، پس از خروج از آن
1. معناي تزاحم
2. انواع متزاحمين
3. حكم متزاحمين متعادلين
4. حكم متزاحمين متراجحين
5. تطبيق موضوع مورد بحث با قوانين باب تزاحم
خاتمه
وظايف و تكاليف نظام اسلامي و مردم در مواجهه با خوارج
الف) وظايف و تكاليف مردم
ب) وظايف و تكاليف نظام اسلامي
1. روشن‌گري و آگاهانيدن مردم
2. گفت و گو با اصحاب توطئه
3. مدارا با اصخاب توطئه
4. عفو و گذشت، پس از سركوبي توطئه
منابع

بررسي فقهي خروج از حاكميت ديني

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست